Spoločnosť - Certifikácia produktov

„Za účelom zabezpečenia vysokej kvality a dlhej životnosti vodohospodárskych objektov a zariadení zaviedla naša spoločnosť proces certifikácie produktov (obdobne §42 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní). Proces certifikácie produktov pozostáva z nasledujúcich fáz:

- Vyhlásenie procesu certifikácie produktu

- Žiadosť o certifikáciu produktu

- Predkladanie a kontrola dokladov a dokumentov k žiadosti

- Kontrola technických parametrov

- Hodnotiace konanie

- Oznámenie výsledku certifikačného konania

- Ukončenie procesu certifikácie produktu

- Odvolacie konanie

Vyhlásenie procesu certifikácie bude zverejnené na webovom sídle našej spoločnosti spolu s certifikačnými kritériami, na ktorý je vyhlásený proces certifikácie. Žiadateľ o certifikáciu produktu sa môže zaregistrovať do procesu certifikácie produktu vyplnením žiadosti o certifikáciu produktu. Základné požiadavky, ktoré musí žiadateľ za účelom zaradenia do certifikačného procesu splniť, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre certifikáciu produktov. Pre každý druh produktu sú samostatne stanovené certifikačné kritériá produktov v Osobitných podmienkach pre certifikáciu produktu. Certifikačné kritériá sú definované v súlade so základným vnútorným predpisom našej spoločnosti t. j. Technickými štandardmi verejných vodovodov a verejných kanalizácií a so Všeobecnými podmienkami pre certifikáciu produktov. Technické štandardy verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vypracované za účelom zabezpečenia jednotnosti technického a konštrukčného návrhu a výstavby vodohospodárskych objektov a zariadení VVS, a.s. a sú záväzné pre VVS, a.s., externých projektantov, investorov, dodávateľské firmy a zhotoviteľov vodohospodárskych objektov a zariadení, ktorých odborným prevádzkovateľom bude naša spoločnosť. Všeobecné podmienky pre certifikáciu produktov sú spoločné pre všetky kategórie certifikácie vyhlásené VVS, a.s.“

Vaše pripomienky, návrhy k dokumentom ,,Technické štandardy verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ resp. „Všeobecným podmienkam pre certifikáciu produktov“ nám môžete zaslať mailom na certifikacia@vodarne.eu.

 

Vyhlásenie procesu certifikácie produktu

Zoznam prebiehajúcich certifikácií pre produkty:

ID-0001 Posúvače vodárenské

ID-0002 Zemné súpravy zákopové - teleskopické a tuhé

ID-0003 Uzávery domových prípojok

ID-0004 Navŕtavacie pásy

ID-0005 Kanalizačné, šachtové a armatúrne poklopy

ID-0006 Hydrant podzemný

ID-0007 Hydrant nadzemný

ID-0008  Ponorné kalové čerpadlá

ID-0009  Vodomerná zostava

ID-0010 Kalové čerpadlá pre tlakové domové prípojky

ID-0011 Živičný rukáv - sanačné vložkovanie potrubí

ID-0012 Krátky rúrový modul - sanačné vložkovanie potrubí

ID-0013 Opravné pásy a strmene

ID-0014 Liatinové tvarovky - prírubové

ID-0015 Istenia proti posunu pre PVC potrubia

ID-0016 Flexibilné tvarovky (spojky: E-kus, U-kus)

ID-0017 Navŕtavacie odbočky na kanalizáciu pre betónové potrubie

ID-0018 Navŕtavacie odbočky na kanalizáciu pre hladkostenné plastové potrubie

ID-0019 Kameninové rúry

ID-0020 Liatinové potrubia

ID-0022 PVC kanalizačné potrubia plno stenné - hladké

ID-0023 PVC kanalizačné potrubia viacvrstvové - hladké

ID-0024 PVC kanalizačné tlakové potrubia

ID-0025 Tlakové potrubia HDPE PE -100  navíjané (kotúče) a rovné (tyče)

ID-0026 Tlakové potrubia HDPE  PE-100 RC navíjané (kotúče) a rovné (tyče)

ID-0027 Tlakové tvarovky pre spájanie HDPE potrubí (mechanické tvarovky)

ID-0028 Tlakové tvarovky pre spájanie HDPE potrubí (elektrofúzne zvárané)

ID-0029 Tlakové tvarovky pre spájanie HDPE potrubí (zváranie na tupo)

ID-0030 Tvarovky PVC pre kanalizačné potrubia

ID-0031 Tvarovky PVC pre kanalizačné tlakové potrubia

ID-0032 Vodárenské armatúry (filtre)

ID-0033 Vodárenské armatúry (spätné klapky)