Produkty a služby - Dodávka vody a odvádzanie odpadovej vody

Dodávka vody a odvádzanie odpadovej vody


Voda je tak prirodzenou súčasťou nášho života, že si jej vzácnosť dokážeme uvedomiť, až keď nám chýba.

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, ani to nevnímame, je to najbežnejšia tekutina. Je doslova všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

21. storočie špeciálne vníma pitnú vodu v domácnosti ako prirodzenú nutnosť. Kvalitná pitná voda v bytoch, domoch, nemocniciach, školách ale i iných organizáciach ako i odvedené odpadové vody a vyčistené v čistiarniach sú samozrejmosťou.

Za takmer neviditeľne fungujúcim, ale tak potrebným mechanizmom na východnom Slovensku sa skrýva práca cez 2 000 zamestnancov VVS, a.s. Predstavujú spoločnosť, ktorá v záujme riešenia potrieb zásobovania pitnou vodou obyvateľstva hľadá nové efektívnejšie a ekonomicky výhodnejšie technológie úprav vody a v zmysle ochrany životného prostredia vynakladá vysoké investície na výstavby nových čistiarní odpadových vôd.

Vyrábame a dodávame pitnú vodu verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo; kontrolujeme hospodárenia s vodou a odvádzanými odpadovými vodami z miest, sídlisk a obcí, kontrolujeme ochranu zdrojov pitnej vody.

  • Vykonávame ďalšie vedľajšie činnosti na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácií
  • ČOV, ako aj pre iné organizácie
  • spravujeme, prevádzkujeme, realizujeme údržbu a opravu vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadných vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku.

 

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody a distribúciu

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,8777
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,5205
Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spol. 1,0327

Ceny sú platné od 03.10.2023