Produkty a služby - Dodávka vody a odvádzanie odpadovej vody

Dodávka vody a odvádzanie odpadovej vody

Vyrábame a dodávame pitnú vodu verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo; kontrolujeme hospodárenia s vodou a odvádzanými odpadovými vodami z miest, sídlisk a obcí, kontrolujeme ochranu zdrojov pitnej vody,

  • Vykonávame ďalšie vedľajšie činnosti na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV, ako aj pre iné organizácie,
  • spravujeme, prevádzkujeme, realizujeme údržbu a opravu vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadných vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku.

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody a distribúciu

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,6805
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2859
Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spol. 1,0236

Ceny sú platné od 01.03.2021