Ekológia - Projekt Čisté obce

Projekt Čisté obce

Za zvýhodnených podmienok pre obce, ktoré nemajú kanalizáciu, zlikvidujeme aj odpady z domácich žúmp. Túto službu poskytujeme ako jediná vodárenská spoločnosť na Slovensku.

Takmer 60% obyvateľov východného Slovenska a menšej časti Banskobystrického kraja je pripojených na verejnú kanalizáciu. V malých obciach však stále chýba. Pomáhame aj tam, hoci prioritným poslaním najväčšej vodárenskej spoločnosti na Slovensku je odvádzať odpadovú vodu cez verejnú kanalizáciu a odborne ju likvidovať v čistiarňach odpadových vôd.

Stačí jeden telefonát na linku call centra.

Na životnom prostredí nám záleží

Nesprávnou likvidáciou odpadu zo žúmp si životné prostredie denno denne ohrozujeme. Ak odpad zo žumpy neputuje do čistiarne odpadových vôd, ktoré sú na jej zneškodnenie určené, ale ostane na poli, lúke či v záhrade, nájde si spôsob, ako sa k nám vráti:

  • agresívne látky v odpade ničia podzemné i povrchové vodné toky
  • zvyšuje sa výskyt dusičnanov v pôde, ničí sa pôda a rastliny
  • vetrom sa šíri veľmi nepríjemný zápach
  • zvyšuje sa riziko šírenia infekcií

S nami ušetríte

Ceny za vývoz obsahu domových žúmp sú platné pre kategórie producentov: domácnosti. Vývoz obsahu žúmp v cenách a za podmienok platných v rámci projektu Čisté obce realizuje VVS, a.s. len v lokalitách, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu - cenník vývozu obsahu domových žúmp Projekt Čisté obce.

V cene je zahrnutá doprava, výkon vozidla a likvidovaný obsah žumpy za 1 vývoz. V prípade zmeny cien sa uskutočňuje fakturácia realizácie prác a poskytnutia služieb podľa aktuálneho platného cenníka v čase ich realizácie. VVS, a.s. si vyhradzuje právo stanovenia čakacej doby, počtu km a príslušnej ČOV pre realizáciu vývozu.

Zákonná povinnosť pre vývozy žúmp

 

Počet km sa stanovuje ako vzdialenosť od čistiarne odpadových vôd k miestu vývozu a späť.

Cena za vývoz obsahu žúmp sa stanovuje na základe taríf vzdialeností obcí, stanovených VVS, a.s.. Sú zverejnené na webovej stránke www.vodarne.eu.

O službu Čisté obce môžete požiadať aj formou rámcovej (celoročnej) objednávky. Posledný vývoz obsahu žúmp sa realizuje v cenách a za podmienok platných v rámci projektu Čisté obce, ak o túto službu producent požiada najneskôr v čase podania žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

 

Vývoz obsahu domových žúmp Projekt Čisté obce

Vzdialenosť od čistiarne odpadových vôd k miestu vývozu a späť Zľava* Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
do 5 km 51 % 38,33 46,00
od 6 do 15 km 52 % 46,67 56,00
od 16 do 25 km 51 % 55,83 67,00
od 26 do 35 km 55 % 60,00 72,00
od 36 do 45 km 58 % 63,33 76,00
od 46 do 60 km 63 % 65,83 79,00
od 61 km 63 % 67,50 81,00

*Zľava oproti štandardnej cene za vývoz žumpy (mimo projektu čisté obce).

VVS, a.s. Vám zároveň ponúka možnosť pravidelných vývozov v stanovených intervaloch formou rámcovej objednávky. Ponúkaná služba sa realizuje vozidlami, ktoré umožňujú vývoz obsahu žúmp maximálne v objeme 5 m3, resp. 11 m3 (v závislosti od typu vozidla, ktorým disponuje realizátor/príslušný závod VVS, a.s.).
Podmienky spojeného vývozu:
Obecný úrad môže požiadať o vývoz žumpy v rámci projektu Čisté obce v mene viacerých obyvateľov obce (producentov – domácností) prostredníctvom jednej objednávky, pričom objem spojeného vývozu je maximálne do výšky objemu vozidla v zmysle platných noriem a predpisov. Tento spojený vývoz sa môže týkať najviac dvoch miest realizácie vývozu žumpy v obci.

Máme právo vývoz žumpy nezrealizovať z dôvodu nevyhovujúcich technických a prevádzkových podmienok v prípade:

1. ak je vzdialenosť žumpy od prístupovej cesty viac ako 10 m, resp. 15 m podľa typu vozidla, ktorým disponuje VVS, a.s.;

2. ak sa v žumpe z dôvodu dlhodobého nevyprázdňovania nachádza zahustený kal;

3. ak nie je umožnený prístup vozidla do dvora alebo ak zákazník pri prijímaní objednávky nepotvrdil súhlas so vstupom vozidla na pozemok;

4. ak zákazník nepodal správne informácie o objeme odpadovej vody v žumpe, resp. ak objem žumpy je viac ako 11 m3;

 

5. ak zákazník poskytol VVS, a.s. informácie, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou zistenou pri realizácii vývozu.

V prípade, ak sa pri realizácii vývozu zistia odlišné skutočnosti, ako sú uvedené v objednávke alebo skutočnosti uvedené v bodoch a) až e), pričom sa zrealizuje výjazd, avšak nie vývoz, VVS, a.s. má právo odberateľovi fakturovať poskytnutie danej služby v zmysle platných cenníkov.

Vývoz obsahu žúmp v cenách a za podmienok platných v rámci projektu Čisté obce realizuje VVS, a.s. len v obciach, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. V obciach, kde VVS, a.s. prevádzkuje verejnú kanalizáciu, túto službu poskytujeme v cenách v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s..