Produkty a služby - Doprava a mechanizácia

Doprava a mechanizácia

Doprava a mechanizácia sa  vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice zameriava na plnenie požiadaviek hlavných výrobných činností, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, ako aj opravy základných prostriedkov.

PREČISŤOVANIE KANALIZÁCIÍ: PRI POKLESE TEPLOTY POD - 3 °C SI NAŠA SPOLOČNOSŤ VYHRADZUJE PRÁVO REALIZOVAŤ ZÁKAZKU V INOM VHODNOM TERMÍNE

Ponuka služieb vozidlom Aquatech B 10

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka výkon služby špeciálnym tlakovo sacím vozidlom AQUATECH B 10. Uvedené špeciálne vozidlo je určené na vysokotlakové hydromechanické čistenie stokových sietí od nánosov, naplavenín, usadenín a môže tiež vykonávať odstraňovanie koreňov, prerastených do kanalizácie. Vozidlo má uzatvorený recyklačný cyklus, t.j. použitú vodu je možné po odfiltrovaní znovu použiť na preplach kanalizácie. Pred samotnou realizáciou čistenia kanalizácie je možné vykonať aj snímanie kamerovou technikou s vyhotovením záznamu na CD - nosiči.

Použitie pre vákuovú časť:

 
 • čistenie kanalizačných sietí - výkonová kapac. 185 m3/min
 • čistenie dažďovej kanalizácie - dĺžka sacej hadice 50 m

Použitie pre vodné čerpadlo:

 • 325 l/min pri tlaku 148 bar - kalová cisterna 7,65 m3
 • max. pracovný tlak 202 bar - vodné nádrže 3,8 m3

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice spravuje okolo 1 700 km verejnej kanalizácie od priemeru DN 300 až do priemeru DN 2 200 mm. Na údržbu kanalizačnej siete používa:

 
 •   8 ks vozidla Iveco Trakker CAPT 12
    - (závody HE, KE, MI, PO, SK, TV a 2xVT)
 •   7 ks vozidla Iveco Trakker CAPT 14 - (závody BJ, 2xKE, 2xPO, RV a TV)
 •   7 ks vozidla Iveco Eurocargo CAPT 5
    - (závody BJ, HE, KE, MI, PO, RV a TV)
 •   8 ks vozidla Liaz CAK 8 - (závody BJ, HE, 2xKE, PO, RV, TV a VT)
 •   2 ks vozidla Volvo CU9 - (závody MI a RV)
 •   1 ks vozidla Mercedes-Benz Atego CU9 - (závod HE)
 •   1 ks vozidla Iveco Trakker CAPT 9/4 - (závod KE)
 •   2 ks vozidla Mercedes-Benz Sprinter kamerové vozidlo - (závody KE a PO)
 •   3 ks vozidla Aquatech B10 - (závody KE, MI a PO)
 •   3 ks vozidla Liaz CAK 8 - (závody BJ, RV a VT)
 • 13 ks vozidla Tatra Phoenix SACO-12 - (závody BJ, 2xHE, 3xKE, 2xMI, PO,
    RV, SK, TV, VT)

Ponuka služieb vozidlom Mercedes Benz Citan

Špeciálne upravené vozidlo určené na zber a dopravu vzoriek.

Použitie:

 
 • zber a doprava vzoriek odpadových vôd určených na fyzikálny a chemický rozbor v laboratóriách odpadových vôd (Košice, Humenné, Prešov a Trebišov)

VVS, a.s. vykonáva ročne 13 000 odberov vzoriek odpadovej vody podľa plánu odberov. Kvalita vypúšťanej odpadovej vody a kvalita vôd v technologickom procese ČOV je sledovaná podľa NV SR č. 296/2005 Z.z. a Vyhlášky č. 315/2004 Z.z..

Akreditované odbery vzoriek vrátane manipulácie a dopravy sú vykonávané podľa platných noriem. Vzorka počas dopravy do laboratória musí byť chladená od 1 °C do 5 °C a skladovaná v tme. Preto sú vzorky prepravované do laboratória špeciálne upraveným vozidlom. Vozidlo na odber vzoriek typ Renault Kangoo zabezpečuje transport vzoriek z čistiarní odpadových vôd do jednotlivých laboratórií odpadových vôd. Úložný priestor pre vzorky má objem 1,5 m3. Pri jednodňovom odbere vozidlo prevezie vzorky s objemom cca 50 l. Počas ich prepravy je zabezpečené chladenie v rozsahu 1 – 5 °C.

Ponuka služieb vozidlom Iveco Trackker Capt 12

Špeciálny sací cisternový automobil na zber a prevoz odpadových vôd z domácich žúmp. Vozidlo pracuje pri teplotách od - 5 st. °C do + 38 st. °C.

Použitie:

 
 • celkový objem nádrže 12 000 litrov
 • maximálny pracovný tlak 2,0 bar
 • celkový čas naplnenia nádrže max. 7 min.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice v rámci projektu Čisté obce ako doplnkovej služby ponúka obyvateľom, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu, vývoz odpadových vôd zo žúmp a ich likvidáciu na vlastných ČOV v rámci celej spoločnosti. Týmto aktívne chráni životné prostredie. Túto činnosť zabezpečuje 32 vozidiel. V roku 2008 bolo vykonaných okolo 20 000 vývozov s objemom cca 205 000 m3 kalu. IVECO TRAKKER CAPT 12

Ponuka služieb vozidlom Mercedes Benz Sprinter

Kamerové vozidlo na kamerový monitoring a inšpekciu kanalizačných potrubí s priemermi do DN 1600.

Systém sa skladá:

1. Farebná inšpekčná digitálna kamera typ KS 200 pre profi ly potrubí od DN 200 do DN 1600, s automatickým aj ručným zaostrovaním, s automatickým nastavovaním svetelnej citlivosti, s otáčaním kamerovej hlavice okolo pozdĺžnej osi – nekonečné, okolo zvislej osi – 300 stupňov, s vlastným osvetlením. Kamera je vyrobená s krytím IP 68.

1.1. Diaľkovo ovládaný kamerový vozík L500/2HP s náhonom všetkých 4 kolies, snímač stranového naklonenia vozíka, so zariadením na meranie sklonu potrubia, s automatikou spätného chodu vozíka - koordinácia navíjania kábla a chodu, s dĺžkou kábla 200 m, s elektronickým meraním dĺžky odvinutého kábla, prevedenie IP 68.

1.2. Ovládacie a monitorovacie pracovisko obsluhy Ecco Star s ovládacím pultom pre ovládanie pohybu kamerového vozíka a všetkých funkcií kamery, so zariadením na vkladanie textových a systémových dát do videozáznamu, farebný monitor veľkosti 14“ a núdzový vypínač systému.

1.3. Profesionálna počítačová zostava a profesionálny špeciálny softvér dodávateľa kamery na ovládanie digitálnej farebnej kamery, digitálneho kamerového vozíka a elektrickej kabelovej cievky, na digitalizáciu, spracovanie a archiváciu

snímaného videosignálu, na analýzu a spracovanie inšpekčných výsledkov na PC vo forme tlačeného protokolu a záznamu videosignálu na DVD RAM.

1.4. Vo vozidle zabudovaný prenosný agregát elektrickej energie HONDA EU 30is 3 kVA, s benzínovým motorom na napájanie inšpekčného systému, prenosného autonómneho inšpekčného systému aj výstražného dopravného označenia vozidla.

2. Prenosný autonómny inšpekčný systém na TV- inšpekciu kanalizačných prípojok.

2.1. Tlačená farebná kamera KS 60 pre priemery potrubí od DN 70 do DN 220, so zabudovaným gravitačným senzorom pre stály vertikálny obraz kamery, s nekonečným otáčaním kamerovej hlavy, s integrovaným LED- osvetlením s intenzitou pre vysvietenie priemeru DN 220, s dĺžkou tlačného laminátového pera so zaliatym vodičom 60 m.

2.2. Ovládací a pozorovací panel ECO Berlín 2 na ovládanie všetkých funkcií kamery s TFT monitorom.

2.3. Prenosná tlačená farebná kamera sa dá jednoducho cez konektor napojiť na zariadenie inšpekčného vozidla so všetkými funkciami ovládania kamery, spracovania, archivácie a uloženia videozáznamu na hard disk PC vo vozidle, CD aj DVD pre zákazníka.

Ponuka služieb vozidlom Mercedes Benz Vito

Špeciálne meracie skriňové vozidlo vybavené elektronickými prístrojmi na vyhľadávanie a určovanie trasy vodovodných potrubí, ovládacích armatúr na vodovodnom potrubí a vyhľadávanie a určenie skrytých únikov vody – porúch na vodovodnom potrubí.

Prístrojové vybavenie:
 

 • Súprava elektronických prístrojov (typ RD 4000 vysielač – prijímač) na vyhľadávanie vodovodného potrubia v teréne využívajúca princíp elektromagnetickej indukcie
   
 • Prístroj typ RD 315 na vyhľadávanie armatúr a poklopov šácht z feromagnetických materiálov - výkonová kapac. 185 m3/min
 • Elektroakusticky lokátor (typ HL 5000, HL 2000) s dotykovými aj zemnými mikrofónmi na detekciu aj presnú lokalizáciu miesta poruchy – úniku vody
   
 • Korelátor (typ Eureka a typ Correlux P1)– zostava technických zariadení s dvoma snímačmi na určenie miesta poruchy- úniku vody na tlakovom vodovodnom potrubí. Pracujúci na princípe korelačnej metódy
   
 • Multikorelačny systém (typ ENIGMA) s ôsmimi snímačmi rozmiestňovanými na územne rozsiahlejšiu oblasť vodovodnej siete (stovky metrov až kilometre), na ktorom detekuje a lokalizuje miesto úniku vody

Ponuka služieb vozidlom Ford Ranger

Špeciálne vozidlo určené na zber a dopravu vzoriek.

Použitie:

 
 • Zber a doprava pitných a odpadových vôd určených na ich rozbor v akreditovanom špecializovanom laboratóriu vôd
   
 • Rozsah chladenia nadstavby od +1 do +5 °C

VVS, a.s. vykonáva ročne 5 000 odberov vzoriek pitnej vody. Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch je sledovaná podľa NV SR 354/2006 Z.z. v 80 ukazovateľoch.

Rozbory sa vykonávajú v laboratóriách pitných vôd. Vzorky sú odoberané podľa platných predpisov, zakonzervované a prepravované špeciálne upraveným vozidlom do laboratória. Vozidlo na odber vzoriek typ Ford Ranger zabezpečuje transport vzoriek z odberných miest (vodárenský zdroj, vodojem, rozvodná sieť) do akreditovaného laboratória v Košiciach. Úložný priestor pre vzorky má objem 1,6 m3. Pri jednodňovom odbere vozidlo prevezie vzorky s objemom 70 – 100 l. Počas ich prepravy je zabezpečené chladenie v rozsahu 1 – 5 °C.