Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2022 - súťaže - Ako jednoducho môžete aj Vy konať EKO-zodpovedne?

Ako jednoducho môžete aj Vy konať EKO-zodpovedne?

 

Kam putuje voda z našich domácností?

Na úvod je potrebné vysvetliť, čo sa deje s použitou vodou u Vás doma. Z kanálov, správne nazývaných kanalizačné potrubia, putuje odpadová voda z domácností a iných priemyselných firiem do čistiarne odpadových vôd. Jednoducho aj z vašej kuchyne alebo toalety sa voda cez spomínané potrubie verejnej kanalizácie dostane do takejto čistiarne. V nej sa voda prečistí najprv mechanicky. Najhrubšie nečistoty, zhrabky a piesok sa zachytia na veľkých hrabliciach. Potom putuje do aktivačných nádrží, kde sa biologicky odstraňujú škodlivé dusíkaté látky. Odtiaľ sa zmes vody a kalu dostane do dosadzovacích nádrží, kde sa usadí kal a čistá voda je taká čistá, že sa pokojne môže vrátiť do riek a potokov.

 

Nesplachujte do WC lieky ani zvyšky jedla!

Vodári dobre vedia, že na tom, čo všetko ľudia vylievajú a vysypávajú do verejnej kanalizácie, má svoj podiel jednak neznalosť veci a jednak nezodpovednosť. Pravdou totiž je, že do umývadiel, kuchynských výleviek a splachovacích WC ľudia vylievajú a vysypávajú kadečo. Vodárenské spoločnosti v mnohých vyspelých krajinách preto pravidelne organizujú informačné kampane, v ktorých vysvetľujú, čo ako a kde sa smie likvidovať.

Vo vyspelých krajinách z roka na rok prudko stúpa spotreba liekov rôzneho druhu. A spolu s ňou rastie aj množstvo nespotrebovaných liekov, liekov po expirácii a podobne. Niektorí ľudia ich, žiaľ, v dobrej viere aby zabránili prípadnému zneužitiu „zneškodňujú“ tým spôsobom, že ich bsah vylievajú alebo vysypávajú do WC. Podľa odborníkov v oblasti ekológie sú však lieky vysoko nebezpečným odpadom. Ak sa dostanú do voľnej prírody, hrozí možná neprípustná kontaminácia odvzdušia, vody i pôdy.  Zo štatitík vyplýva, že odpad z nespotrebovaných liekov na Slovensku v posledných rokoch predstavuje viac ako 50 ton nebezpečného materiálu ročne!
Ide o enormné množstvo látok, ktoré, ak by neboli odborne zlikvidované – by sa ľahko mohli dostať do voľnej prírody a vážne tak ohroziť povrchové i podzemné vody.   
Čo teda urobiť aby ste  sa správali ekologicky? Nespotrebované lieky rozhodne nesplachujte, ale zájdite do najbližšej lekárne, kde ich bez problémov prevezmú.

 

Čo ešte rozhodne nepatrí do verejnej kanalizácie?

 • chemikálie / farby, laky / lieky, či liečivé sirupy (pokiaľ sa potrebujete doma zbaviť starých liekov, odneste ich do lekárne na odbornú likvidáciu)
 •  látky spôsobujúce nadmerný zápach
 • látky spôsobujúce vznik infekcie
 • látky spôsobujúce vznik rádioaktivity
 • umelé hnojivá
 • ropné materiály a tuky
 • predmety z dreva, drôty, plechy
 • stavebný odpad
 • plastové a gumové produkty
 • textilné produkty (napr. dámske pančuchy)
 • hygienické potreby (napr. dámske hygienické potreby)
 • zvieracie fekálie

Do verejnej kanalizácie sa nesmú vypúšťať odpady, ktoré by mohli obsahovať látky ohrozujúce zdravie človeka a bezpečnosť prevádzky kanalizačnej siete.

Tuhý potravinový odpad v kanalizácii, rôzne šupky, dužiny, zvyšky jedla môžu pri spláchnutí kanalizáciu upchať, čo následne spôsobí vytopenie objektu a haváriu. A to je len ďalšia komplikovaná práca pre pracovníkov vodárenskej spoločnosti. Vedie to potom ku zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií. A v konečnom dôsledku sa to môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody. Navyše, zvyšky jedla môžu v kanalizácii ďalej hniť a spôsobovať zápach a výbušnosť plynov, ktoré môžu prenikať späť do vnútra bytu, či domu.

Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový a kuchynský olej, farby sú vo vode takmer nerozpustné. Usádzajú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú jej upchávanie. Nedovoľte týmto látkam uniknúť do podzemných či povrchových vôd alebo do kanalizácie.

Ako teda zneškodniť takýto tekutý odpad? To je úloha miestnych zberných staníc – firiem, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Ich služby sú bezplatné!

 

Nebuďte ľahostajní voči svojmu zdraviu, okoliu a životnému prostrediu a začnite sa správať EKO- zodpovedne!  Stačí naozaj málo :-)