Mediálne centrum - Informačný projekt pre verejnosť

VAŠA VVS, a.s.

 

Vznik, ciele a priority

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla v roku 2003 transformáciou zo štátneho podniku.  Prebrala časť vodárenského systému východoslovenského kraja, vrátane vodohospodárskych objektov. Začala naplno pracovať na dobudovaní rozostavaných stavieb vodovodných i kanalizačných sietí a zariadení. Od prvého dňa plní zámery, strategické ciele a úlohy vodného hospodárstva. Od svojho vzniku sa v mnohých smeroch prepracovala na pozíciu lídra medzi vodárenskými spoločnosťami na Slovensku.

Akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sú mestá a obce Východoslovenského a časti Stredoslovenského kraja, ktoré nadobudli akcie na základe počtu obyvateľov. V súčasnosti má spoločnosť 769 akcionárov.

 

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam a je najväčšou spoločnosťou v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvádzania odpadových vôd a ich následného čistenia v Slovenskej republike. Prevádzkuje najrozsiahlejšiu vodárenskú sieť v krajine a zároveň patrí k najväčším zamestnávateľom na Východnom Slovensku.

Spoločnosť tvorí  generálne riaditeľstvo so sídlom v Košiciach, ktoré zabezpečuje riadenie, kontrolu a koordináciu úloh závodov za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti a deväť závodov.

Generálne riaditeľstvo VVS, a.s. je rozdelené do 5 úsekov:

  • úsek riaditeľa vnútornej správy
  • úsek investičného riaditeľa
  • úsek výrobno-technického riaditeľa
  • úsek ekonomického riaditeľa
  • úsek obchodného riaditeľa

 

ZÁVODY

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 

Závod Košice

Za viac ako 100 rokov od spustenia prvého vodovodu a kanalizácie do prevádzky sa toho veľa zmenilo. Oproti pôvodným plánom zásobovať vodou približne 40 000 obyvateľov, v súčasnosti závod Košice zásobuje pitnou vodou viac ako 312 102 obyvateľov. Spravuje viac ako 1377 km vodovodnej siete a viac ako 756 km kanalizačnej siete. Zároveň spravuje aj 18 čistiarní odpadových vôd. Najväčší závod VVS, a.s. aktuálne zamestnáva 376 zamestnancov.

 

Závod Prešov

História závodu Prešov, ktorý je druhým najväčším spomedzi deviatich závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., sa datuje od roku 1966. V súčasnosti zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie odpadovej vody v rámci štyroch okresov – Prešov, Sabinov, Levoča a Košice.
Spravuje 975 km vodovodnej a 561 km kanalizačnej siete v 72 mestách a obciach a zároveň aj 8 čistiarní odpadových vôd. V závode Prešov pracuje 239 zamestnancov.

 

Závod Michalovce

 

Rozvoj vodovodov a kanalizácie nastal po roku 1950 v súvislosti s masívnejším rozvojom miest a obcí. V roku 1990 mal už závod Michalovce vo svojej správe 19 vodovodov a pitnou vodou zásoboval 38 spotrebísk, no horšia situácia bola v tom období s kanalizáciou. Dnes je v okrese Michalovce verejný vodovod v dĺžke 961 km, verejná kanalizácia v dĺžke 368 km a 12 čistiarní odpadových vôd. Aktuálny počet zamestnancov je 193.

 

Závod Trebišov

Závod Trebišov zabezpečuje dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd v troch okresoch Košického kraja a to v obciach a mestách okresu Trebišov, časti okresu Košice – okolie a v južnej časti okresu Michalovce.
Dĺžka prevádzkovanej vodovodnej siete v pôsobnosti závodu Trebišov dosahuje dĺžku 827 km a dĺžka kanalizačnej siete je viac ako 226 km. Závod spravuje 9 čistiarní odpadových vôd a v súčasnosti tu pracuje 182 zamestnancov.

 

Závod Humenné

Závod Humenné prevádzkuje verejné vodovody a verejné kanalizácie v troch okresných mestách – Humennom, Snine a v Medzilaborciach, ako aj v 48 obciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Vodovodná sieť dosahuje dĺžku cca 570 km a napojenosť obyvateľstva je 97%. Dĺžka kanalizačnej siete je viac ako 300 km. Závod prevádzkuje 4 úpravne vody, 41 vodojemov, 20 čerpacích staníc a 11 čistiarní odpadových vôd. Má 171 zamestnancov.

 

Závod Rožňava

Súčasťou vodárenského komplexu v Rožňave je aj mesto Revúca, kde sa nachádzajú viaceré vodárenské objekty, spadajúce pod závod Rožňava. V pôsobnosti závodu Rožňava je na verejný vodovod v súčasnosti pripojených 88,15 % obyvateľstva. Dĺžka vodovodnej siete je 514 km, dĺžka kanalizačnej siete je 153 km. Závod Rožňava prevádzkuje 10 čistiarní odpadových vôd. V závode Rožňava aktuálne pracuje 162 zamestnancov.

 

Závod Bardejov

Ceste závodu Bardejov predchádzala samotná história mesta spojená s odvetvím vodárenstva, siahajúca až do roku 1423, kedy uhorský panovník Žigmund Luxemburský nariadil, aby mesto doplnilo svoj fortifikačný systém o vodné priekopy. Zaujímavosťou bardejovského vodovodu bolo aj jeho 500 ročné trvanie. Bol to posledný európsky drevený vodovod, ktorý pretrval do polovice 20. storočia. V súčasnosti závod Bardejov spravuje vodovodnú sieť v dĺžke 453 km, 133 km kanalizačnej siete a 4 čistiarne odpadových vôd.  O to všetko sa stará 114 zamestnancov.

 

Závod Vranov nad Topľou

Závod Vranov nad Topľou v súčasnosti spravuje 450 km vodovodnej siete a 272 km kanalizačnej siete. Závod prevádzkuje verejné vodovody v 48 obciach okresu Vranov nad Topľou i v časti okresu Humenné. Zabezpečuje pitnú vodu pre vyše 57200 obyvateľov. Spravuje 15 čistiarní odpadových vôd, prevádzkuje verejnú kanalizáciu v 23 obciach. V závode pracuje 110 zamestnancov.

 

Závod Svidník

Závod Svidník v súčasnosti prevádzkuje vodovodné zariadenia v okrese Svidník a Stropkov. V pôsobnosti závodu je 41 obcí, kde spravuje 257 km vodovodných sietí a viac ako 122 km kanalizačných sietí. Prevádzkuje 11 čistiarní odpadových vôd, 36 vodojemov, 12 čerpacích staníc a 2 úpravne vôd. Závod Svidník má aktuálne 100 zamestnancov.

 

Rozvoj majetku, rozširovanie vodárenskej infraštruktúry a technologický vývoj

V priebehu 20-tich rokov majetok Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. narástol štvornásobne, čo bolo zásluhou investičných akcií, najmä eurofondových.

V čase zrodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nebola Slovenská republika členom Európskej únie - jedinečného hospodárskeho a politického partnerstva európskych krajín. Jej členom sa stala v máji roku 2004, kedy došlo zatiaľ k najväčšiemu rozšíreniu v histórii Únie. Vtedy do nej vstúpilo 10 krajín, vrátane Slovenska, ktorému sa tak otvorili nové možnosti. Dnes už sa dá objektívne zhodnotiť, že VVS, a.s. patrí k lídrom v čerpaní eurofondov.

V rámci nich získala finančné prostriedky na výstavbu nových vodovodov a kanalizácií, čo výrazne prispelo k napĺňaniu jedného zo základných cieľov spoločnosti, ktorým je rozširovanie vodárenskej infraštruktúry.

Ku dnešnému dňu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. úspešne zrealizovala a spustila do prevádzky 27 vodohospodárskych projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu, ktoré významným spôsobom pomohli ochrániť životné prostredie, skvalitnili život občanov v regióne a zároveň pomohli zabezpečiť udržateľný rozvoj regiónu. Aj v súčasnej dobe má spoločnosť v realizácii 5 samostatných projektov a ďalšie sú v štádiu prípravy.

 

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. už od svojho vzniku výrazne napredovala v rôznych oblastiach. Automatizácia a elektronizácia spoločnosti priniesla skvalitnenie práce zamestnancov a služieb poskytovaných zákazníkom. Aj v súčasnosti kontinuálne prebieha rekonštrukcia vodohospodárskych objektov, pracovných priestorov, modernizácia vybavenia, obnova vozového a strojového parku, zavádzajú sa stále nové technológie.

 

Vodárenská infraštruktúra - základné ukazovatele

Dlhodobým cieľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je zlepšovať úroveň života obyvateľstva v regióne pôsobnosti a to v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi, ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť.

 

DĹŽKA PREVÁDZKOVANEJ VODOVODNEJ SIETE (bez prípojok) - 6585 km

POČET VODOVODNÝCH PRÍPOJOK  - 173 741

DĹŽKA VODOVODNÝCH PRÍPOJOK - 1566 km

POČET ÚPRAVNÍ VODY - 27

CELKOVÁ KAPACITA ÚPRAVNÍ VODY - 3209 l. s-1

POČET VODOJEMOV - 471

POČET PREVÁDZKOVANÝCH VEREJNÝCH VODOVODOV - 238

PERCENTO NAPOJENOSTI   -  77,7% (r. 2021)

 

VEREJNÉ KANALIZÁCIE

DĹŽKA PREVÁDZKOVANEJ STOKOVEJ SIETE (bez prípojok)  - 2990 km

POČET KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK  - 106 955

DĹŽKA KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK  - 1088 km

POČET ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD - 97

CELKOVÁ KAPACITA ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD - 297469 m³ /deň

PERCENTO NAPOJENOSTI - 60,2 % (r. 2021)

 

Kvalita, bezpečnosť a zodpovednosť

Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. svoju každodennú činnosť zabezpečuje v súlade s ochranou  životného prostredia, ktorá je jednou z jej základných priorít.
Výroba a distribúcia pitnej vody podlieha na všetkých stupňoch systematickej a veľmi prísnej kontrole v zmysle príslušných právnych predpisov. Jej kvalita je sledovaná od vodárenského zdroja, počas jej akumulácie, úpravy a dopravy až k odberateľovi.
Dôsledne chráni existujúce vodárenské zdroje, i tie, ktoré by mohli byť v budúcnosti využívané  v súlade s cieľom ochrany života vo vodných tokoch. Čistí odpadové vody a zabezpečuje požadovanú kvalitu vôd vypúšťaných do recipientu, ako spôsob nakladania s produkovaným stabilizovaným kalom  prioritne volí zhodnocovanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Čisté obce realizuje VVS, a.s. v lokalitách, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. Spoločnosť projektom sleduje predovšetkým ochranu životného prostredia, ak by totiž obsah domových žúmp nebol odborne zlikvidovaný, často by končil na poli, alebo v potokoch a riekach a kontaminoval tak nielen povrchové, ale aj podzemné vody, čím by ohrozoval pitnú vodu v studniach a okolitú pôdu. V rámci prevencie pred znečistením ponúka VVS, a.s. aj bezplatnú analýzu studničnej vody na dusičnany počas Svetového dňa vody. 

 

Významný zamestnávateľ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zamestnáva aktuálne 2056 zamestnancov. Vzhľadom na predmet svojej činnosti a počet zamestnancov má cez sto funkčných zaradení. Zo spomínaného počtu zamestnancov je približne 700 technicko-hospodárskych zamestnancov a 1300 robotníkov.
Medzi technicko-hospodárskych zamestnancov patria najmä vedúci prevádzok a hospodárskych stredísk, majstri,  technici, chemici, ekonómovia a právnici.

Hlavným cieľom VVS, a.s. vo vzťahu k zamestnancom je zlepšenie kvality ich života, ponuka sociálnej istoty, budovanie lojality a vytváranie produktívnejšieho prostredia. VVS, a.s. sa snaží svojim zamestnancom zabezpečiť stabilné pracovné miesta s motivujúcou mzdovou a sociálnou politikou. Zároveň výrazne podporuje ich odborné vzdelávanie na každej pozícii, ktoré zamestnancov oboznámi s novými technológiami, zariadeniami, materiálmi, ktorých vývoj je nezadržateľný. Výrazne to napomôže k získaniu nových vedomostí, informácií a zručností. Je dôležité udržať si v spoločnosti odborníkov a motivovať ich ku zvyšovaniu efektivity práce i starostlivosti o majetok VVS, a.s.. Aj to je dôvod, prečo naša spoločnosť hľadá rozvojové a motivačné programy pre zamestnancov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoci snaha skvalitňovať pracovné prostredie a motivovať zamestnancov je dlhodobá a plánovaná, v živote môžu nastať aj nečakané momenty, keď sa človek dostane do neľahkej životnej situácie. Aj to bol hlavný dôvod vzniku Neinvestičného fondu Vodárne, ktorý sa snaží pomáhať. Jeho prioritou je podávať pomocnú ruku zamestnancom VVS, a.s. a ich rodinám, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, alebo potrebujú podporu a ochranu pri vážnom a nepriaznivom zdravotnom stave zamestnanca, či jeho blízkeho rodinného príslušníka.

 

Úspešná prozákaznícka spoločnosť

Analýza spotrebiteľskej spokojnosti jednoznačne ukázala, že zákazníci hodnotia Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. ako transparentnú spoločnosť, ktorá neustále pracuje na rozširovaní svojich služieb. Za svoju činnosť získala množstvo významných ocenení.

Zákaznícke centrá VVS, a.s. slúžia na osobné riešenie požiadaviek klientov, poskytovanie informácií o ponúkaných službách a produktoch spoločnosti, prijímanie objednávok a žiadostí o pripojenie sa na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Na týchto kontaktných miestach vyškolený personál zákazníkom poradí aj pri problémoch s fakturáciou alebo odpočtom, pri riešení reklamácií, alebo sťažností. Na zefektívnenie a zjednodušenie komunikácie a prístupu zákazníkov k produktom a službám slúži call centrum so sídlom v Humennom, prostredníctvom ktorého si odberatelia môžu mnohé požiadavky realizovať telefonicky.

Ambíciou VVS, a.s. je prispôsobiť sa dobe a prenášať zákaznícke požiadavky stále viac do online priestoru, vďaka čomu  je im spoločnosť k dispozícii non stop.  Zákazníci tak získajú potrebné údaje z pohodlia svojho domova a nadobúdajú tak  vyšší užívateľský komfort. K dispozícii sú im E-služby, moderné webové sídlo spoločnosti, elektronická certifikácia produktov, či podstránka pre dodávateľov, diaľkové odpočty a mnohé ďalšie služby.

 

Informovanosť a motivácia sú dôležité

Zvyšovanie povedomia verejnosti o kolobehu vody a potrebe jej ochrany na všetkých stupňoch, t.j. od starostlivosti o vodárenské zdroje, po prísnu kontrolu jej kvality počas celej dopravy až k zákazníkom, považuje VVS, a.s. za naozaj dôležité. VVS, a.s. vydáva štvrťročne firemný časopis Vodný žurnál, ktorý je bohatou mozaikou zaujímavých informácií o vode aj ľuďoch, ktorí sa o ňu starajú, v kontexte každodennej činnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Časopis je určený pre zamestnancov, zákazníkov aj obchodných partnerov spoločnosti a nechýba v žiadnom zákazníckom centre. VVS, a.s. pri príležitosti Svetového dňa vody vydáva aj tlačové a elektronické periodiká Vodník a Vodníček. Aktuálne informácie získavajú zákazníci aj prostredníctvom sociálnych sietí ako Facebook, či Instagram V spolupráci s ostatnými vodárenskými spoločnosťami sa VVS, a.s. aktívne podieľa tiež na tvorbe časopisu Vodárenské pohľady pod hlavičkou Asociácie vodárenských spoločností.

 

Asociácia vodárenských spoločností

V záujme komplexného riešenia problémov vodárenstva sa väčšina podnikateľských subjektov, aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností, rozhodla v roku 2004 založiť si vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť a jedným z jej dvoch zakladateľov je práve Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..

Spolupráca a vymieňanie skúseností v oblasti poskytovania vodárenských služieb je veľmi dôležitá aj na medzinárodnej úrovni. Asociácia vodárenských spoločností na Slovensku je zároveň aj členom európskej vodárenskej asociácie s názvom Eurau, kde sa podieľa na príprave európskej legislatívy. Má v nej aj dvoch svojich zástupcov, pričom jeden zastupuje asociáciu v oblasti pitnej a druhý v oblasti odpadovej vody.

 

Podpora odborného vzdelávania

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. stála pri vzniku a kreovaní študijného odboru, ktorý má za cieľ vyriešiť absenciu odborne zdatných vodárenských pracovníkov na slovenskom pracovnom trhu. Je aktívnou súčasťou vzdelávacieho procesu študentov odboru Technik - vodár – vodohospodár, kde im v rámci praxe zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odovzdávajú skúsenosti. Po ukončení štúdia im navyše spoločnosť garantuje zamestnanie v niektorom zo svojich deviatich závodov. Rovnaký odbor Technik, vodár, vodohospodár po Košiciach otvorila i Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove. Aj s ňou VVS, a.s. intenzívne spolupracuje.