Iné - Bankové spojenia

Bankové spojenia

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že na úhradu faktúr vystavených našou spoločnosťou (faktúry za vodné, stočné, ostatné práce a služby) sú k dispozícii nasledovné účty:

Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 25526893
kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 6626417016
kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 2976518951
kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

Zároveň Vás upozorňujeme, že faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS, a.s.

Ďakujeme,

VVS, a.s.