Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Schválené projekty

 

Projekty VVS a.s. kofinancované z fondov EÚ – schválené Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Programovacie obdobie 2014 - 2020
(Integrovaný regionálny operačný program)

 

Projekt: Moravany - kanalizácia

Kód Žiadosti o NFP: NFP302040M831

Celkové oprávnené výdavky: 3 208 091,35 €

Nenávratný finančný príspevok:  2 887 011,75 €


Stručný popis projektu:
Obec Moravany a časť obce Lúčkovce nemajú vybudovanú kanalizáciu a občania obce používajú na likvidáciu odpadových vôd žumpy. Predmetom tejto žiadosti je vybudovanie kanalizácie v obci Moravany a časti obce Lúčkovce s cieľom zvýšiť podiel pripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV v Bánovciach nad Ondavou.

Realizáciou projektu dôjde k odvedeniu splaškových vôd, čím sa zníži kontaminácia povrchových a podzemných vôd, zlepší sa čistenie vôd a zvýši sa kvalita vypúšťaných vôd, čím sa dosiahne zlepšenie kvality zdrojov vody v oblasti, čo bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov obci.

Dôvody realizácie projektu sú najmä ekologické. Ide o potrebu ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami, a tiež z hľadiska možnosti rozvoja obci. Súčasný spôsob likvidácie odpadových vôd, a to cez žumpy, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné, je už neúnosný a v značnej miere ohrozuje životné prostredie.
V Moravanoch je vybudovaný verejný vodovod, na ktorý nadväzuje aj náš projekt, výsledkom čoho bude komplexné vyriešenie zásobovania vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v predmetnej aglomerácii.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:

- Vybuduje sa 4 916 m gravitačnej kanalizácie, 2 513 m výtlačného potrubia, kanalizačné odbočky v počte 218 a o dĺžke 1 584 m a 4 ks čerpacích staníc a vytvoria sa podmienky pre napojenie 784 obyvateľov.
- Vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu
- Zníženie znečisťovania podzemných vôd netesnými žumpami.
- Zníženie znečistenia povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp.
- Znížia sa náklady spojené s odvádzaním odpadových vôd.

Realizáciou projektu dôjde k odstráneniu problémov obyvateľov Moravian a časti Lúčkovce spojených s nakladaním s odpadovou vodou, vyťahovaním žúmp a zabezpečovaním odvozu na ČOV, s priesakmi podzemných vôd do žúmp. Odstránenie uvedených problémov, zvýšenie hygieny prostredia a kvality podzemných vôd, prispeje k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľstva.


Projekt: Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem

Kód Žiadosti o NFP: NFP302040M830

Celkové oprávnené výdavky: 1 108 099,84 €

Nenávratný finančný príspevok: 997 289,86 €


Stručný popis projektu:
Miestna časť obce Ploské – Ortáše sa nachádza severovýchodne približne 2,5 km od obce Ploské. Počet obyvateľov časti Ploské Ortáše je 276 z celkového počtu 909 obyvateľov.

V súčasnosti nie je v časti obce Ploské - Ortáše vybudovaná vodovodná sieť, obyvatelia využívajú vlastné studne ako zdroj vody. Voda v studniach často nevyhovuje hygienickým potrebám, je kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia sú nútený kupovať pre svoje potreby balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd je problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádza k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov.
Je preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu dôjde k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov miestnej časti, pretože dôjde k odstráneniu problémov s pitnou vodou.
Realizáciou projektu sa vybuduje vodovod v časti obce Ploské - Ortáše, ktorý bude napojený na jestvujúci vodovod v obci Ploské, výsledkom čoho bude komplexné vyriešenie zásobovanie vodou v predmetnej aglomerácii. Novým vodovodom sa odstráni riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.

V samotnej obci je vybudovaný vodovod, ktorý sa napája na skupinový vodovod Drienovec. Vodovod je v majetku obce a je prevádzkovaný VVS, a.s.. Dĺžka vybudovanej vodovodnej siete je 5,45 km bez prípojok, počet vodovodných prípojok je 150. Dobudovanie vodovodnej siete v časti obce priamo nadväzuje na už zrealizovaný vodovod, čím prispeje k efektívnejšiemu využívaniu vybudovanej vodovodnej siete a vodných zdrojov.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- Čerpacia stanica v počte 1 ks
- Vodojem 2x50 m3
- Potrubím HDPE DN 100 o celkovej dĺžke 352 m sa zabezpečí prívod pitnej vody do čerpacej stanice  odtiaľ sa potrubím DN 80 o celkovej dĺžke 3750 m dopraví pitná voda z čerpacej stanice do vodojemu
- Vodovodná sieť o celkovej dĺžke 2761 m napojená na vodojem, potrubím HDPE DN 100 PN 10 - 1526 m a DN 80 PN 10 - 1235 m
- Odpad z vodojemu (odvedenie vôd z bezpečnostného prepadu, prelivu) potrubie PP DN 150, o celkovej dĺžke 155 m
- Realizáciou projektu (vyššie uvedených objektov) sa vybuduje vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre všetky obývané objekty miestnej časti Ploské – Ortáše, ktoré sú dostupné z verejných komunikácií.
- Zvýšenie percentuálnej napojenosti na verejný vodovod obyvateľov v rámci obce Ploské. Aktuálne napojení na verejný vodovod je 537 obyvateľov, realizáciou projektu sa predpokladá, že sa napojí na verejný vodovod 276 obyvateľov, čo predstavuje33,95 % z celkového počtu obyvateľov Ploského. Vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, a tiež zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

 

Projekt: Košická Polianka - vodovod

Kód Žiadosti o NFP: NFP302040M822

Celkové oprávnené výdavky: 1 059 415,96 €

Nenávratný finančný príspevok: 953 474,36 €


Stručný popis projektu:
Územie realizácie projektu sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice v geomorfologickej jednotke Košická kotlina. Stavba je situovaná v katastrálnom území –Košická Polianka. Obec je napojená na nadradenú cestnú sieť Košického kraja, okresu Košice – okolie a na mesto Košice prostredníctvom cesty III/3410 aIII/3321.

Obec Košická Polianka je plynofikovaná, nemá vybudovaný verejný vodovod, obyvatelia využívajú vlastné studne ako zdroj vody. Kanalizácia v obci vybudovaná nie je. Voda v studniach často nevyhovuje hygienickým potrebám, je kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia sú nútený kupovať pre svoje potreby balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd je problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádza k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov. Je preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu dôjde k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov miestnej časti, pretože dôjde k odstráneniu problémov s pitnou vodou.

Realizáciou projektu sa vybuduje vodovod v obci Košická Polianka, ktorý bude napojený na jestvujúci vodovod v obci Sady nad Torysou, ktorý je napojený na skupinový vodovod Drienovec, výsledkom čoho bude komplexné vyriešenie zásobovanie vodou v predmetnej aglomerácii.

V obci Sady nad Torysou sa nachádza vodojem, ktorý zabezpečuje nepretržitý príjem pitnej vody v už existujúcom verejnom vodovode. Existujúci vodojem vyhovuje podľa STN 75 5302 na vybudovanie nového verejného vodovodu z toho dôvodu nie je nutná výstavba nového vodojemu. Novým vodovodom sa odstráni riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky.
- Napojenie vodovodnej siete Košická Polianka na existujúcu vodovodnú sieť 367,52.
- Zásobné potrubie Košická Polianka o celkovej dĺžke 932,85 m.
- Vodovodná sieť Košická Polianka o celkovej dĺžke 4 759,11 m
- Vodovodné prípojky Košická Polianka, celková počet 263 ks a dĺžka 1450 m (nie je súčasťou rozpočtu)
- Výsledkom vyššie spomínaných objektov je: Napojenie 1 028 obyvateľov obce Košická Polianka.
- Realizáciou projektu sa vybuduje vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre celú obec Košická Polianka.
- Zvýšenie percentuálnej napojenosti na verejný vodovod obyvateľov obce. Vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu a tiež zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

 

Projekt: Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod

Kód Žiadosti o NFP: NFP302040M897

Celkové oprávnené výdavky: 4 217 431,26 €

Nenávratný finančný príspevok: 3 795 688,13 €


Stručný popis projektu:
Hlavným dôvodom výstavby vodovodu pre túto oblasť sú veľmi zlé pomery v zásobovaní pitnou vodou. Obyvateľstvo obcí je zásobované pitnou vodou z individuálnych domových studní. V záujmovej oblasti prebieha intenzívna poľnohospodárska činnosť, preto hygienické pomery kvality podzemných vôd sú značne nepriaznivé, individuálne domové studne nezabezpečujú normou predpísanú kvalitu vody a v mnohých prípadoch nespĺňajú ani základné podmienky hygienickej ochrany vodného zdroja. Suché resp. bezzrážkové ročné obdobie spôsobuje podstatný pokles výdatnosti jestvujúcich vodných zdrojov, ale najmä zhoršenie kvality vody. Spomenuté negatívne skutočnosti v zásobovaní pitnou vodou záujmovej oblasti sa odstránia zabezpečením zásobovania z dostatočne výdatného vodného zdroja, s kvalitnou a hygienicky nezávadnou pitnou vodou. V záujmovej oblasti sa nenachádza žiadny vodný zdroj, ktorý by spĺňal požiadavky na množstvo a kvalitu vody potrebnú pre hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod bude preto napojený na vodovodné potrubie DN 1000 mm Východoslovenskej vodárenskej sústavy, úsek VDJ Medzianky – Košice, do ktorého priteká upravená pitná voda z vodárenskej nádrže Starina.

Doteraz bola zrealizovaná výstavba prívodného potrubia „A“ (obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), „B“(obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), „C“ (obec Fulianka, Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Fulianka, Podhorany, Tulčík, Kapušany), vodojemu Tulčík 2 x 250 m3, zásobného potrubia „P“ (obec Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Podhorany, Tulčík) a zásobného potrubia „T“ (obec Podhorany, Tulčík, katastrálne územie Podhorany, Tulčík). Obec Veľký Slivník má vybudovaný vodovod, vodný zdroj je však nedostatočnej kapacity.

Výstupom projektu bude vybudovaný skupinový vodovod v obciach Záhradné, Tulčík, Podhorany a Veľký Slivník v celkovej dĺžke 28 643,0 m. Realizáciou projektu sa zabezpečí potrebná kvantita a kvalita pitnej vody a umožní sa prístup k základným environmentálnym službám pre 3 475 obyvateľov, čím sa dosiahne predpoklad zlepšenia zdravotného stavu a životnej úrovne obyvateľov.


Projekt: Fintice - kanalizácia

Kód Žiadosti o NFP: NFP302040M845

Celkové oprávnené výdavky: 1 253 562,13 €

Nenávratný finančný príspevok: 1 128 205,92 €

Stručný popis projektu:

Obec Fintice má 1970 obyvateľov a nemá vybudovanú kanalizáciu. Vzniknutá produkcia splaškových odpadových vôd z domácnosti, občianskej a technickej vybavenosti obce je zachytávaná v domových žumpách s následným odvozom do najbližšej ČOV na čistenie. Dôvody realizácie projektu sú najmä ekologické. Ide o potrebu ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami, a tiež z hľadiska možnosti rozvoja obci. Súčasný spôsob likvidácie odpadových vôd, a to cez žumpy, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné, je už neúnosný a v značnej miere ohrozuje životné prostredie.

Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obci Fintice. Splaškové odpadové vody vznikajúce spotrebou pitnej vody v domácnostiach a v zariadeniach občianskej a technickej vybavenosti obce budú odvádzane na likvidáciu cez stokovú sieť a výtlačné potrubie do jestvujúcej kanalizácie mesta Prešov a následne do ČOV Prešov.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- vybuduje sa 2 256 m gravitačnej kanalizácie, 2 725 m výtlačného potrubia, kanalizačné odbočky v počte 150 ks o celkovej dĺžke 600 m, 1 ks čerpacej stanice a tým sa vytvoria podmienky pre napojenie 600 obyvateľov obce Fintice ako aj napojenie ZŠ a MŠ v obci,
- vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu,
- zníži sa znečisťovanie podzemných vôd netesnými žumpami,
- zníži sa znečistenie povrchových vôd nekontrolovaným vývozom fekálií zo žúmp,
- znížia sa náklady spojené s odvádzaním odpadových vôd.

Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV Prešov sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.


Projekt: Sady nad Torysou - vodovod

Kód Žiadosti o NFP: NFP302040N711

Celkové oprávnené výdavky: 48 083,01 €

Nenávratný finančný príspevok: 43 274,71 €

Stručný popis projektu:

Územie realizácie projektu sa nachádza juhovýchodne od mesta Košice v geomorfologickej jednotke Košická kotlina. Stavba je situovaná v katastrálnom území –Sady nad Torysou. Obec je napojená na nadradenú cestnú sieť Košického kraja, okresu Košice – okolie a na mesto Košice prostredníctvom cesty III/3410 aIII/3321.

Obec Sady nad Torysou je plynofikovaná, má čiastočne vybudovaný verejný vodovod. Obyvatelia ktorí nie sú napojení na verejný vodovod využívajú vlastné studne ako zdroj vody. Voda v studniach často nevyhovuje hygienickým potrebám, je kontaminovaná nečistotami a najmä chemickými látkami z poľnohospodárstva. Obyvatelia sú nútení kupovať pre svoje potreby balenú vodu, ale vzhľadom na kvalitu spodných vôd je problematické aj jej využívanie na úžitkové účely, keďže dochádza k zanášaniu potrubí a využívaných spotrebičov. Je preto nevyhnutné riešiť zásobovanie nenapojenej časti obce na vodovodnú sieť. Realizáciou projektu dôjde k podstatnému skvalitneniu života obyvateľov riešenej časti, pretože dôjde k odstráneniu problémov s pitnou vodou.

Realizáciou projektu sa vybuduje vodovod v obci Sady nad Torysou, ktorý bude napojený na jestvujúci vodovod v obci Sady nad Torysou, ktorý je napojený na skupinový vodovod Drienovec, výsledkom čoho bude zvýšenie zásobovania vodou obyvateľov v predmetnej aglomerácii.

V obci Sady nad Torysou časť Byster sa nachádza vodojem, ktorý zabezpečuje nepretržitý príjem pitnej vody v už existujúcom verejnom vodovode. Existujúci vodojem vyhovuje podľa STN 75 5302 na dobudovanie verejného vodovodu z toho dôvodu nie je nutná výstavba nového vodojemu. Novým vodovodom sa odstráni riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné výsledky:
- Výstavba Rad 4-1 obec Sady nad Torysou časť Zdoba 124,76 m
- Výstavba Rad 6-2 obec Sady nad Torysou časť Byster 179,17 m

Celková dĺžka navrhovanej rozvodnej vodovodnej siete je 303,93 m, čoho výsledkom bude napojenie projektom zainteresovaných obyvateľov obce Sady nad Torysou.

Realizáciou projektu sa vybuduje vodovodná sieť, ktorá zabezpečí prívod pitnej vody pre časť obce Sady nad Torysou, ktorá touto možnosťou nedisponuje. Zvýšenie percentuálnej napojenosti na verejný vodovod obyvateľov obce. Vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu a tiež zvýšenie celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

 

Programovacie obdobie 2014 – 2020
OP KŽP – Slovenská inovačná a energetická agentúra

             

ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka


Kód projektu v ITMS2014+ : 3110041R118

Celkové oprávnené náklady: 297 800,49 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 119 120,20 EUR

Stručný popis projektu:
VVS, a.s. je správcom vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry na území Košického a Prešovského kraja. a prevádzkuje aj čistiarne odpadových vôd, na ktorých vznikajú čistiarenské kaly. V kaloch sa vytvára kalový plyn, ktorého podstatnou zložkou je metán. ktorý uniká do ovzdušia a zvyšuje tak objem skleníkových plynov v atmosfére, čím dochádza k poškodzovaniu životného prostredia, ale je zároveň obnoviteľným zdrojom energie. Spoločnosť sa rozhodla využiť čistiarenské kaly na produkciu energie z OZE prostredníctvom výstavby bioplynových staníc. Projekt je v súlade so Smernicou 2008/98/ES, zákonom č. 223/2011 a zákonom č. 309/2009. Projekt je tiež v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom, OPŽP, Programom odpadového hospodárstva SR na r. 2011-2015, Energetickou politikou SR, Koncepciou využívania OZE a Národným akčným plánom pre OZE. Na regionálnej úrovni je v súlade s PHSR PHSR Košického kraja, Stratégiou využitia OZE v Košickom kraji, Územným plánom Košického kraja, Programom odpadového hospodárstva Košického kraja a PHSR mesta Michalovce.