Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Čisté obce

 

 

 


VVS, a.s. má právo nerealizovať vývoz žúmp z dôvodu nevyhovujúcich technických a prevádzkových podmienok v prípade:

a)   ak je vzdialenosť žumpy od prístupovej cesty viac ako 10 m, resp. 15 m podľa typu vozidla, ktorým disponuje VVS, a.s.;
b)   ak sa v žumpe z dôvodu dlhodobého nevyprázdňovania nachádza zahustený kal;
c)   ak nie je umožnený prístup vozidla do dvora alebo ak zákazník pri prijímaní objednávky nepotvrdil súhlas so vstupom vozidla na pozemok;
d)   ak zákazník nepodal správne informácie o objeme odpadovej vody v žumpe, resp. ak objem žumpy je viac ako 11 m3;
e)   ak zákazník poskytol VVS, a.s. informácie, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou zistenou pri realizácii vývozu.

V prípade, že sa pri realizácii vývozu zistia odlišné skutočnosti ako sú uvedené v objednávke alebo skutočnosti uvedené v bodoch a) až e), pričom sa zrealizuje výjazd avšak nezrealizuje vývoz, odberateľovi má VVS a.s. právo fakturovať poskytnutie danej služby v zmysle cenníkov VVS a.s.

Vývoz obsahu domových žúmp - Projekt Čisté obce – cena v EUR s DPH

Vývoz obsahu domových žúmp - projekt Čisté obce Cena v EUR s DPH
od 1. 8. 2019
do 5 km 42,00
od 6 do 15 km 51,00
od 16 do 25 km 61,00
od 26 do 35 km 65,00
od 36 do 45 km 69,00
od 46 do 60 km 72,00
od 61 km 74,00

Vzdialenosti obcí a sadzby

Zákonná povinnosť pre vývozy žúmp

Cena je platná pre kategóriu odberateľov: domácnosti.
V cene je zhrnutá doprava, výkon vozidla a likvidovaný obsah žumpy na 1 vývoz.
VVS, a.s. si vyhradzuje právo stanovenia čakacej doby, počtu km a príslušnej ČOV pre realizáciu vývozu.
Počet km sa stanovuje ako vzdialenosť od ČOV k miestu vývozu a späť.
Cena za vývoz obsahu žúmp sa stanovuje na základe taríf vzdialeností obcí, stanovených VVS, a.s., ktoré sú zverejnené na tejto internetovej stránke.
VVS, a.s. Vám zároveň ponúka možnosť pravidelných vývozov vo Vami stanovených intervaloch formou rámcovej objednávky.
Ponúkaná služba sa realizuje vozidlami, ktoré umožňujú vývoz obsahu žúmp maximálne v objeme 5 m3, resp. 11 m3 (v závislosti od typu vozidla, ktorým disponuje realizátor/príslušný závod VVS, a.s.).
Objednávka


Upozornenie:
VVS, a.s. realizuje posledný vývoz obsahu žúmp v cenách a za podmienok platných v rámci Projektu čisté obce, ak o túto službu obchodný partner požiadal najneskôr v čase podania žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

Projekt Čisté obce

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vás informovať, že vývoz obsahu žúmp v cenách a za podmienok platných v rámci Projektu Čisté obce realizuje VVS, a.s. len v obciach, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. V obciach, kde VVS, a.s. prevádzkuje verejnú kanalizáciu, túto službu poskytujeme v cenách v súlade s platnými cenníkmi VVS a.s.:
Metodické pokyny
Výroba, distribúcia, dodávka pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadových vôd
Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou
Výkony dopravy