Ekológia - Modrá linka dôvery

Modrá linka dôvery

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť prevádzkuje rozsiahle kanalizačné siete a moderné čistiarne odpadových vôd (ČOV). Pre obyvateľov obcí, v ktorých nie je vybudovaná verejná kanalizácia, ponúka v rámci projektu Čisté obce cenovo výhodný vývoz obsahu žúmp a jeho odbornú likvidáciu v ČOV-kách.

Spoločnosť sa zároveň rozhodla bojovať so špekulantmi. Spolu s ostatnými vodárenskými spoločnosťami na Slovensku sa v rámci Asociácie vodárenských spoločností (AVS) zapája do mediálnych a komunikačných osvetových kampaní Nezatvárajme oči, Pripojme sa a ďalších, v ktorých verejnosti trpezlivo vysvetľuje nevyhnutnosť odkanalizovania a čistenia domových odpadových vôd (splaškov).

VVS, a.s. sa zároveň rozhodla aj pre radikálnejší krok a vyšla s jedinečnou iniciatívou - podať záchrannú ruku odumierajúcej prírode a chrániť zdravie nás všetkých. Zriadila MODRÚ LINKU DÔVERY, na ktorú môžu občania anonymne nahlásiť neoprávnených producentov odpadovej vody, ktorí likvidujú domové splašky rôznymi pokútnymi spôsobmi (fekálie vylievajú do prírody, napríklad do potoka, alebo si úmyselne narušia vodotesnosť svojej žumpy, aby ušetrili za jej vývoz) alebo sa neoprávnene napájajú na verejnú kanalizáciu či verejný vodovod.

Možno ich nahlásiť emailom na adresu dovera@vodarne.eu alebo telefonicky na čísle 0903 595 333. Vodári zaručujú anonymitu píšucich a volajúcich.