Zákaznicka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena výšky zálohy (preddavkových platieb)

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať, elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne, zaslaním emailu (prílohou musí byť podpísaná objednávka), osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre alebo písomne.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:
1. predložiť:
- Doklad totožnosti
Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2.podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra)
žiadosť o zmenu obchodných a platobných podmienok

http://www.vodarne.eu