Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena výšky zálohy (preddavkových platieb)

„Uvedený úkon môže odberateľ vykonať, elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne, osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, písomne alebo telefonicky na Call centre .“

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:
1. predložiť:
- Doklad totožnosti
Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2.podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra)
žiadosť o zmenu obchodných a platobných podmienok