Zákaznicka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena kontaktných údajov obchodného partnera

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať, elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne, zaslaním emailu (prílohou musí byť podpísaná objednávka), osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre alebo písomne.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
Žiadosť o zmenu obchodných a platobných podmienok

http://www.vodarne.eu