Spoločnosť - Investície - Projekty v príprave

Projekty v príprave

 

 

Prehľad  investičných projektov VVS, a.s. v aglomeráciách nad 2000 EO
z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS

 

P.č. NÁZOV PROJEKTU ROZPOČTOVÝ NÁKLAD
(EUR)
Projekty v príprave
1. Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV 9 384 169
2. Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV 3 067 339
3. Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity 3 589 660
  Spolu:  16 041 168

 

Projekty VVS a.s. kofinancované z fondov EÚ v príprave

Operačný program Kvalita životného prostredia / Program Slovensko 2021 - 2027

 

 

Projekt: Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV

 

Rozpočtový náklad: 9 384 169 
Lehota výstavby: 30 mesiacov

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obciach Malcov a Lenartov a jej napojenie a na novovybudovanú ČOV v Malcove.
Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 11 793,91 m a bude sa skladať z gravitačnej stokovej siete v celkovej dĺžke 11 583,25 m z plastových rúr SN12 DN 200-300 mm, konkrétne v obci Malcov v celkovej dĺžke 7 153,75 m a v obci Lenartov v celkovej dĺžke 4 429,50 m a tlakovej stokovej siete v celkovej dĺžke 210,66 m z tlakových plastových rúr DN 80 mm, konkrétne v obci Malcov v celkovej dĺžke 101,66 m a v obci Lenartov v celkovej dĺžke 109,00 m. Na stokovej sieti je navrhovaných celkom 4 ks čerpacích staníc. 
Na kanalizácii sa zároveň vybuduje 437 ks kanalizačných odbočiek z plastových rúr DN 150 mm v celkovej dĺžke 4 234,70 m, konkrétne v obci Malcov 274 ks odbočiek v celkovej dĺžke 2 025,00 m a v obci Lenartov 163 ks odbočiek v celkovej dĺžke 1 141,00 m.

Po jej dobudovaní sa umožní pripojenie všetkým 2 239 obyvateľom obcí Malcov a Lenartov na novovybudovanú kanalizáciu. Výstavba ČOV sa bude realizovať v obci Malcov s celkovou projektovanou kapacitou 2 634 EO. Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

 

Projekt: Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV

 

Rozpočtový náklad: 3 067 339 €
Lehota výstavby: 30 mesiacov

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v časti obci Kamenica nad Cirochou, ktorá ešte nie je odkanalizovaná, pričom v kapacite novobudovaných stôk je uvažované aj s výhľadovou výstavbou rodinných domov podľa spoločného Územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka a jej napojenie na intenzifikovanú čistiareň odpadových vôd v Kamenici nad Cirochou.
Splašková kanalizácia v obci Kamenica nad Cirochou sa vybuduje v celkovej dĺžke 3 113,08 m z kanalizačných PP rúr DN/ID 300 mm, pričom sa na kanalizácii zároveň vybuduje 91 ks jednoduchých kanalizačných odbočiek z kanalizačných PP rúr DN 150 mm v celkovej dĺžke 346,46 m s tým, že sa po dobudovaní kanalizácie umožní napojenie všetkým obyvateľov oboch obcí na kanalizáciu. Intenzifikáciou ČOV Kamenica nad Cirochou sa zvýši kvalita vypúšťaných vyčistených odpadových vôd za účelom dodržania limitných hodnôt znečistenia a zvýšenie projektovej kapacity ČOV na 3 226 EO.
Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a intenzifikovanú ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

 

Projekt: Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity

 

Rozpočtový náklad: 3 589 660 €
Lehota výstavby: 24 mesiacov

 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je zvýšenie kapacity a modernizáciu existujúcej čistiarne odpadových vôd pri ponechaní existujúceho prítoku splaškových odpadových vôd a existujúceho odtoku vyčistených odpadových vôd aj s existujúcim výustným objektom do recipientu Novoveský potok.
Navrhovaná intenzifikácia existujúcej ČOV rieši modernizáciu mechanického predčistenia, nové biologické čistenie s denitrifikáciou a nitrifikáciou s jemnobublinnou aeráciou a internou cirkuláciou aktivačnej zmesi, nové dosadzovacie nádrže aj s čerpacou stanicou kalov a následné terciárne dočistenie membránovou filtráciou a kompletné nové kalové hospodárstvo s mechanickým odvodnením kalu.
Intenzifikáciou ČOV Košická Nová Ves sa zvýši kvalita vypúšťaných vyčistených odpadových vôd za účelom dodržania limitných hodnôt znečistenia a zvýšenie projektovej kapacity ČOV na 4 000 EO, čím sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

http://www.vodarne.eu