Spoločnosť - Integrovaný manažérsky systém

 

Integrovaný manažérsky systém

Vytvorením integrovaného manažérskeho systému /IMS/ VVS, a.s. deklarovala, že chce byť trvalou zárukou toho, že plní požiadavky a očakávania voči zákazníkovi, životnému prostrediu, v oblasti dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  v oblasti hospodárneho využívania energií, v oblasti akreditovaných rozborov našich laboratórií ako aj v protikorupčnej oblasti. Integrovaný manažérsky systém je príležitosťou preukázať svoj záväzok voči udržateľnému rozvoju v týchto oblastiach.

Implementovaním ISO noriem 9001, 14001, 37001, 50001, OHSAS 18001(teraz 45001) ako aj ISO/IEC 17025 spoločnosť VVS, a.s. vytvorila Integrovaný manažérsky systém, ktorý dokumentuje štruktúru spoločnosti, riadenie procesov, zodpovednosť zamestnancov, riziká a postupy pre dodanie kvalitného produktu alebo služby. VVS, a.s. týmto integrovaným manažérskym systémom zaručuje pre svojich zákazníkov dodržiavanie právnych aj etických noriem.

V súčasnej dobe sú spoločnosťou VVS, a.s. udržiavané a treťou stranou certifikované alebo akreditované dve oblasti. Ostatné implementované ISO normy v rámci  IMS v súčasnosti udržiavame ale neauditujeme treťou stranou.

 

 

1. ISO EN 50001 - o energetickom manažmente


certifikát ISO EN 50001
- o energetickom manažmente

 

Zavedením normy ISO EN 50001 si spoločnosť stanovila cieľ – znižovať energetickú náročnosť prevádzky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V záujme dosiahnutia tohto cieľa a trvalého zlepšovania efektívnosti systému EnMS prijala VVS, a.s. okrem iných tieto záväzky:

  • podporovať nákup energeticky účinných výrobkov a služieb, ktoré sú určené na zlepšenie hospodárenia s energiou,
  • podporovať návrh činnosti, ktoré zvažujú zlepšovanie energetickej náročnosti,
  • zaistiť dostupnosť informácii a potrebných zdrojov pre dosiahnutie zámerov a cieľov hospodárenia s energiou,
  • stanoviť a preskúmavať energetické zámery a ciele,
  • plánovať realizáciu a kontrolovať plnenie racionalizačných opatrení v energetike,
  • zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov v oblasti hospodárenia s energiou.

Dodržiavanie prijatých zásad na zlepšenie hospodárenia s energiou VVS, a.s. deklaruje pravidelnou recertifikáciou.

2. ISO/IEC 17025 - o manažmente skúšobných a kalibračných laboratórií

Osvedčenie o akreditácií

Kvalitu svojej práce v zmysle medzinárodných štandardov potvrdili aj laboratóriá pitných a odpadových vôd získaním osvedčenia o akreditácii podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2017. Táto norma špecifikuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií vykonávať akreditované skúšky a/alebo kalibrácie, vrátane vzorkovania.