Spoločnosť - Certifikácia produktov

„Za účelom zabezpečenia vysokej kvality a dlhej životnosti vodohospodárskych objektov a zariadení zaviedla naša spoločnosť proces certifikácie produktov (obdobne §42 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní). Proces certifikácie produktov pozostáva z nasledujúcich fáz:

- Vyhlásenie procesu certifikácie produktu

- Žiadosť o certifikáciu produktu

- Predkladanie a kontrola dokladov a dokumentov k žiadosti

- Kontrola technických parametrov

- Hodnotiace konanie

- Oznámenie výsledku certifikačného konania

- Ukončenie procesu certifikácie produktu

- Odvolacie konanie

Vyhlásenie procesu certifikácie bude zverejnené na webovom sídle našej spoločnosti spolu s certifikačnými kritériami, na ktorý je vyhlásený proces certifikácie. Žiadateľ o certifikáciu produktu sa môže zaregistrovať do procesu certifikácie produktu vyplnením žiadosti o certifikáciu produktu. Základné požiadavky, ktoré musí žiadateľ za účelom zaradenia do certifikačného procesu splniť, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre certifikáciu produktov. Pre každý druh produktu sú samostatne stanovené certifikačné kritériá produktov v Osobitných podmienkach pre certifikáciu produktu. Certifikačné kritériá sú definované v súlade so základným vnútorným predpisom našej spoločnosti t. j. Technickými štandardmi verejných vodovodov a verejných kanalizácií a so Všeobecnými podmienkami pre certifikáciu produktov. Technické štandardy verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vypracované za účelom zabezpečenia jednotnosti technického a konštrukčného návrhu a výstavby vodohospodárskych objektov a zariadení VVS, a.s. a sú záväzné pre VVS, a.s., externých projektantov, investorov, dodávateľské firmy a zhotoviteľov vodohospodárskych objektov a zariadení, ktorých odborným prevádzkovateľom bude naša spoločnosť. Všeobecné podmienky pre certifikáciu produktov sú spoločné pre všetky kategórie certifikácie vyhlásené VVS, a.s.“

Vaše pripomienky, návrhy k dokumentom ,,Technické štandardy verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ resp. „Všeobecným podmienkam pre certifikáciu produktov“ nám môžete zaslať mailom na certifikacia@vodarne.eu.


Zoznam prebiehajúcich certifikácií pre produkty:

Referenčné číslo Kategória Referenčné číslo Kategória
ID-0001
Posúvače vodárenské
ID-0019
Kameninové rúry
ID-0002
Zemné súpravy zákopové - teleskopické a tuhé
ID-0020
Liatinové potrubia
ID-0003
Uzávery domových prípojok
ID-0021
PVC tlakové potrubia kanalizačné
ID-0004
Navŕtavacie pásy
ID-0022 PVC kanalizačné potrubia plno stenné - hladké
ID-0005 
Kanalizačné, šachtové a armatúrne poklopy
ID-0023 PVC kanalizačné potrubia viacvrstvové - hladké
ID-0006
Hydrant podzemný
ID-0025 Tlakové potrubia HDPE PE 100-RC, navíjané (kotúče), rovné (tyče)
ID-0007
Hydrant nadzemný
ID-0026 Tlakové potrubia HDPE PE 100, navíjané (kotúče), rovné (tyče)
ID-0008
  Ponorné kalové čerpadlá
ID-0027
Tlakové tvarovky pre spájanie HDPE potrubí (mechanické tvarovky)
ID-0009
 Vodomerná zostava
ID-0028
Tlakové tvarovky pre spájanie HDPE potrubí (elektrofúzne zvárané)
ID-0010
Kalové čerpadlá pre tlakové domové prípojky
ID-0029
Tlakové tvarovky pre spájanie HDPE potrubí (zváranie na tupo)
ID-0011
Živičný rukáv - sanačné vložkovanie potrubí
ID-0030 Tvarovky PVC a PP pre kanalizačné potrubia
ID-0012
Krátky rúrový modul - sanačné vložkovanie potrubí
ID-0031
Tvarovky PVC pre kanalizačné tlakové potrubia
ID-0013
Opravné pásy a strmene
ID-0032
Vodárenské armatúry (filtre)
ID-0014
Liatinové tvarovky - prírubové
ID-0033
Vodárenské armatúry (spätné klapky)
ID-0015
Istenia proti posunu pre PVC potrubia
ID-0034
Vertikálne ponorné čerpadlá pre pitnú vodu
ID-0016
Flexibilné tvarovky (spojky: E-kus, U-kus)
ID-0035 PVC tlakové potrubia pre pitnú vodu
ID-0017 Navŕtavacie odbočky na kanalizáciu pre betónové potrubie ID-0036 PVC tlakové tvarovky pre pitnú vodu
ID-0018
Navŕtavacie odbočky na kanalizáciu pre hladkostenné plastové potrubie