Produkty a služby - Kvalita pitnej a odpadovej vody

Kvalitná voda z vodovodu preukazuje pozitívne účinky na ľudské zdravie


Prehľad kvality vody podľa závodov

 

 

VVS, a.s. dodáva do verejných vodovodov kvalitnú pitnú vodu, ktorá je pravidelne kontrolovaná v laboratóriách pitných vôd v zmysle vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení, z hľadiska rádiologického v zmysle vyhlášky MZ SR č.100/2018 Z.z. v platnom znení a Vyhlášky MŽP SR č.636/2004 Z. z.. Rozsah, početnosť, kritériá kontroly kvality pitnej a surovej vody a počet odberných miest je daná príslušnými vykonávacími predpismi. Tie zároveň určujú limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré zabezpečujú že pitná voda pri dodržaní limitov ani pri dlhodobom užívaní nemá negatívny vplyv na ľudské zdravie.

 

Kontrola kvality vody je vykonávaná podľa určitého programu monitorovania, odsúhlaseným miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva štátny zdravotný dozor nad kvalitou dodávanej pitnej vody. V prípade, že prevádzkovateľ zistí opakované prekračovanie stanoveného limitu v niektorom z ukazovateľov, je povinný vykonať nápravné opatrenie. Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody z jednotlivých odberných miest sú zverejňované štvrťročne na internetovej stránke Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Limitné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody

 

Názov odberného miesta

Názov ukazovateľa Vápnik
a horčík
(tvrdosť vody)
Dusičnany Železo Mangán Voľný chlór pH
Merná jednotka mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l -
Limit
(druh limitu)
1,1 - 5,0 (OH) 50 (MH) 0,2 (MH) 0,05 (MH) 0,05 - 0,3 (MH) 6,5 - 9,5 (MH)


OH – odporúčaná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia
MH – medzná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená

 

Tvrdosť vody

Tvrdosť vody zahrňuje predovšetkým obsah vápnika a horčíka vo vode. Zo zdravotného hľadiska je pre pitné účely vhodnejšia tvrdá voda. Na druhej strane tvrdá voda spôsobuje tvorbu vodného kameňa (napr. v niektorých elektrospotrebičoch, zanášanie potrubia, …).

Musíme si však položiť otázku:
„Čo je dôležitejšie zdravie, alebo životnosť elektrospotrebičov?“


Tvrdosť vody sa zaraďuje do niekoľkých stupňov. Keďže pre tvrdosť vody neexistuje univerzálna stupnica, je potrebné sa pri zaraďovaní zistenej hodnoty riadiť stupnicou, ktorú udáva výrobca. V zmysle vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení sa tvrdosť vody udáva v mmol/l. Niektorí výrobcovia udávajú tvrdosť vody v stupňoch nemeckých (°N).

Prepočet:
1 mmol/l = 5,6 °N alebo 1 °N = 0,1786 mmol/l

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení určuje pre tvrdosť vody (vápnik a horčík) odporúčanú hodnotu 1,1 – 5,0 mmo/l, čo v prepočte na nemecké stupne predstavuje 6,16 – 28,04 °N. Keďže ide len o odporúčanú hodnotu, nie je dosiahnutie uvedenej hodnoty záväzné.

 

Dusičnany

Malé množstvá dusičnanov sa môžu nachádzať takmer v každej vode, nakoľko sú súčasťou dusíkového cyklu. Vo veľkom množstve sa dusičnany dostávajú do vody hnojením poľnohospodárskej pôdy liadkovými hnojivami, únikom odpadových vôd zo žúmp či septikov, priemyselnými odpadovými vodami, zo skládok odpadov, atď.. Pri zrážkach sa dostávajú do pôdy a následne do vody dusičnany z emisií z elektrárni a z automobilovej dopravy.

Zdravotné riziko zvýšeného obsahu dusičnanov spočíva v tom, že sa v zažívacom trakte redukujú na toxické dusitany. Tie v žalúdku reagujú so sekundárnymi amínmi v potrave za vzniku N – nitroso zlúčenín, ktoré sú podozrievané z rakovinotvorného účinku. Vyvolanie nádorového ochorenia hrozí pri dlhodobejšom konzumovaní potravy s nadmerným obsahom dusičnanov. Vysoký obsah dusičnanov môže mať tiež negatívny vplyv na reprodukčné funkcie. Povolený limit obsahu dusičnanov v pitnej vode v zmysle vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení je 50 mg/l.

Podľa Potravinového kódexu SR je stanovená najvyššia medzná hodnota pre pramenitú vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá 10 mg/l, nakoľko dusičnany reagujú v krvi s hemoglobínom za vzniku methemoglobínu, ktorý nie je schopný prenášať kyslík a vzniká riziko vnútorného udusenia najmä u dojčiat, ale aj u niektorých dospelých.

Železo, mangán

Patria medzi kovy, ktoré bývajú často prítomné vo vode a sú príčinou jej zákalu. Sú to zdravotne nevýznamné ukazovatele, ktorých prirodzený výskyt v pitnej vode nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus, ale nepriaznivo ovplyvňujú senzorické vlastnosti vody (farbu, chuť, pach).

Ich pôvod môže byť v zásade dvojaký, a to prirodzený (napr. v oblastiach výskytu železnej a mangánovej rudy) alebo umelý, spôsobený antropogénnou činnosťou. V zmysle vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení povolený limit obsahu železa v pitnej vode je 0,2 mg/l a mangánu 0,05 mg/l.

 

Rádiologické ukazovatele

Rádiologické ukazovatele sú určené pre monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov v pitnej vode a pre zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany.

Súčasťou úplného rozboru sú rádiologické ukazovatele: radón (pitná voda dodávaná z podzemných zdrojov)
celková objemová aktivita alfa
celková objemová aktivita beta

Informácia o zabezpečení optimalizácie radiačnej ochrany obyvateľstva v roku 2021

V rozvodných sieťach obcí Skároš, Lipany, Lemešany, Sabinov, Veľký Šariš, Gregorovce, Ostrovany, Šarišské Michaľany, Poloma, Ražňany bola prekročená indikačná hodnota celkovej objemovej aktivity alfa. Pri potvrdenom prekročení indikačnej hodnoty vzorky zabezpečujeme nápravné opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Vyhláška MZ SR č.100/2018 Z.z. Dodávaná voda spĺňa požiadavky zdravotnej bezpečnosti.