Ekológia - Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

 

Čo nepatrí do verejnej kanalizácie


Ľudia často z nevedomosti alebo nezodpovednosti vypúšťajú do verejnej kanalizácie aj odpadové vody, ktoré obsahujú to, čo tam nepatrí. Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Každý, kto do kanalizácie vyhadzuje a splachuje odpad, by si mal uvedomiť dôsledky svojej činnosti.

Čo rozhodne nepatrí do verejnej kanalizácie:

 • chemikálie / farby, laky / lieky, či liečivé sirupy (pokiaľ sa potrebujete doma zbaviť starých liekov, odneste ich do lekárne na odbornú likvidáciu)
 • látky spôsobujúce nadmerný zápach
 • látky spôsobujúce vznik infekcie
 • látky spôsobujúce vznik rádioaktivity
 • umelé hnojivá
 • ropné materiály a tuky
 • predmety z dreva, drôty, plechy
 • stavebný odpad
 • plastové a gumové produkty
 • textilné produkty (napr. dámske pančuchy)
 • hygienické potreby (napr. dámske hygienické potreby)
 • zvieracie fekálie

Do verejnej kanalizácie sa nesmú vypúšťať odpady, ktoré by mohli obsahovať látky ohrozujúce zdravie človeka a bezpečnosť prevádzky kanalizačnej siete.

Tuhý potravinový odpad v kanalizácii, rôzne šupky, dužiny, zvyšky jedla môžu pri spláchnutí kanalizáciu upchať, čo následne spôsobí vytopenie objektu a haváriu. A to je len ďalšia komplikovaná práca pre pracovníkov vodárenskej spoločnosti. Vedie to potom ku zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií. A v konečnom dôsledku sa to môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody. Navyše, zvyšky jedla môžu v kanalizácii ďalej hniť a spôsobovať zápach a výbušnosť plynov, ktoré môžu prenikať späť do vnútra bytu, či domu.

Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový a kuchynský olej, farby sú vo vode takmer nerozpustné. Usádzajú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú jej upchávanie. Nedovoľte týmto látkam uniknúť do podzemných či povrchových vôd alebo do kanalizácie.

Ako teda zneškodniť takýto tekutý odpad? To je úloha miestnych zberných staníc – firiem, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Ich služby sú bezplatné!

Do verejnej kanalizácie rozhodne nepatria ani lieky. Ich zneškodňovanie definuje zákon. 

Zákon 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Zvlášť treba spomenúť § 43, kde sa uvádza, že lieky a zdravotnícke pomôcky sa zneškodňujú podľa osobitného predpisu (ktorým je Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a že každá verejná lekáreň je povinná zhromažďovať lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich na ich odborné zneškodnenie.

Nebuďme ľahostajní voči svojmu zdraviu, okoliu a životnému prostrediu!

       Video čo nepatrí do verejnej kanalizácie.