Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Kvalita vody

Prehľad kvality vody podľa závodov za 1. polrok 2019 vo formate excel.

Kvalita vody  Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za 1. štvrťrok 2019 vo formate excel.

Kvalita vody  Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za 1. štvrťrok 2019 vo formate excel.

Kvalita vody  Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za 1. - 3. štvrťrok 2018 vo formate excel.

Kvalita vody  Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za 1 polrok 2018 vo formate excel.

Kvalita vody  Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2017 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2016 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2015 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2014 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2013 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2012 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2011 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2010 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

Prehľad kvality vody podľa závodov za rok 2009 vo formate excel.

Kvalita vody   Stiahnúť / Otvoriť

 

VVS, a.s. dodáva do verejných vodovodov kvalitnú pitnú vodu, ktorá je pravidelne kontrolovaná v laboratóriách pitných vôd v zmysle vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení, z hľadiska rádiologického v zmysle vyhlášky MZ SR č.100/2018 Z.z. v platnom znení a Vyhlášky MŽP SR č.636/2004 Z. z.. Rozsah, početnosť, kritériá kontroly kvality pitnej a surovej vody a počet odberných miest je daná príslušnými vykonávacími predpismi. Vykonávacie predpisy zároveň určujú limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré zabezpečujú že pitná voda pri dodržaní limitov ani pri dlhodobom užívaní nemá negatívny vplyv na ľudské zdravie.

Kontrola kvality vody sa vykonáva podľa programu monitorovania, odsúhlaseným miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva štátny zdravotný dozor nad kvalitou dodávanej pitnej vody. V prípade, že prevádzkovateľ zistí opakované prekračovanie limitu v niektorom z ukazovateľov, je povinný vykonať nápravné opatrenie. Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody z jednotlivých odberných miest sú zverejňované štvrťročne na internetovej stránke.
 

Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody

Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody
Názov odberného miesta Názov ukazovateľa Vápnik a horčík (tvrdosť vody) Dusičnany Železo Mangán Voľný chlór pH
Merná jednotka mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l -
Limit
(druh limitu)
1,1 - 5,0
(OH)
50
(MH)
0,2
(MH)
0,05
(MH)
0,05 - 0,3
(MH)
6,5 - 9,5
(MH)

OH – odporúčaná hodnota, je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia,
MH – medzná hodnota, je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená,

 

Tvrdosť vody
Tvrdosť vody zahrňuje predovšetkým obsah vápnika a horčíka vo vode.
Zo zdravotného hľadiska je pre pitné účely vhodnejšia tvrdá voda. Na druhej strane tvrdá voda spôsobuje tvorbu vodného kameňa (napr. v niektorých elektrospotrebičoch, zanášanie potrubia, ...).
Musíme si však položiť otázku: „ Čo je dôležitejšie zdravie alebo životnosť elektrospotrebičov ?“

Tvrdosť vody sa zaraďuje do niekoľkých stupňov. Keďže pre tvrdosť vody neexistuje univerzálna stupnica, je potrebné sa pri zaraďovaní zistenej hodnoty riadiť stupnicou, ktorú udáva výrobca. V zmysle vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení sa tvrdosť vody udáva v mmol/l. Niektorí výrobcovia udávajú tvrdosť vody v stupňoch nemeckých (°N).

Prepočet:
1 mmol/l = 5,6 °N alebo 1 °N = 0,1786 mmol/l

Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení určuje pre tvrdosť vody (vápnik a horčík) odporúčanú hodnotu 1,1 – 5,0 mmo/l, čo v prepočte na nemecké stupne predstavuje 6,16 – 28,04 °N. Keďže ide len o odporúčanú hodnotu, nie je dosiahnutie uvedenej hodnoty záväzné.

Dusičnany
Malé množstvá dusičnanov sa môžu nachádzať takmer v každej vode, nakoľko sú súčasťou dusíkového cyklu. Vo veľkom množstve sa dusičnany dostávajú do vody hnojením poľnohospodárskej pôdy liadkovými hnojivami, únikom odpadových vôd zo žúmp či septikov, priemyselnými odpadovými vodami, zo skládok odpadov, atď.. Pri zrážkach sa dostávajú do pôdy a následne do vody dusičnany z emisií z elektrárni a z automobilovej dopravy.

Zdravotné riziko zvýšeného obsahu dusičnanov spočíva v tom, že sa v zažívacom trakte redukujú na toxické dusitany. Tie v žalúdku reagujú so sekundárnymi amínmi v potrave za vzniku N – nitroso zlúčenín, ktoré sú podozrievané z rakovinotvorného účinku. Vyvolanie nádorového ochorenia hrozí pri dlhodobejšom konzumovaní potravy s nadmerným obsahom dusičnanov. Vysoký obsah dusičnanov môže mať tiež negatívny vplyv na reprodukčné funkcie. Povolený limit obsahu dusičnanov v pitnej vode v zmysle vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení je 50 mg/l.

Podľa Potravinového kódexu SR je stanovená najvyššia medzná hodnota pre pramenitú vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá 10 mg/l, nakoľko dusičnany reagujú v krvi s hemoglobínom za vzniku methemoglobínu, ktorý nie je schopný prenášať kyslík a vzniká riziko vnútorného udusenia najmä u dojčiat, ale aj u niektorých dospelých.

Železo, mangán
Patria medzi kovy, ktoré bývajú často prítomné vo vode a sú príčinou jej zákalu. Sú to zdravotne nevýznamné ukazovatele, ktorých prirodzený výskyt v pitnej vode nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus, ale nepriaznivo ovplyvňujú senzorické vlastnosti vody (farbu, chuť, pach). Ich pôvod môže byť v zásade dvojaký, a to prirodzený (napr. v oblastiach výskytu železnej a mangánovej rudy) alebo umelý, spôsobený antropogénnou činnosťou. V zmysle vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z.z. v platnom znení povolený limit obsahu železa v pitnej vode je 0,2 mg/l a mangánu 0,05 mg/l.

Rádiologické ukazovatele
Rádiologické ukazovatele sú určené pre monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov v pitnej vode a pre zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany.                                         

Súčasťou úplného rozboru sú rádiologické ukazovatele:
radón (vzťahuje sa na pitnú vodu dodávanú z podzemných zdrojov)
celková objemová aktivita alfa
celková objemová aktivita beta

Informácia o zabezpečení optimalizácie radiačnej ochrany obyvateľstva v roku 2018

V rozvodných sieťach obcí Petrikovce, Košické Olšany, Nižná Myšľa, Skároš, Lipany, Lemešany, Sabinov, Veľký Šariš bola prekročená indikačná hodnota celkovej objemovej aktivity alfa. Pri potvrdenom prekročení indikačnej hodnoty vzorky zabezpečujeme nápravné opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Vyhláška MZ SR č.100/2018 Z.z. Stanovením konkrétnych rádionuklidov bolo zistené, že určené kritéria nápravných opatrení sú splnené. Dodávaná voda spĺňa požiadavky zdravotnej bezpečnosti.