Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Štatút súťaže Zažiar s vodovodnou

Štatút súťaže
Zažiar s vodovodnou
“ (ďalej len „Štatút“)


Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
1.  Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
GR, Komenského 50
042 48 Košice


2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 10.07.2020  do 30.08.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.


3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môžu byť deti ZŠ, ktoré sú zaregistrované na Facebook-u (prípadne ich zákonní zástupcovia). POZOR! Zapojiť sa do súťaže a vyhrať môžu len deti žijúce na území pôsobnosti VVS, a.s..


4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže (alebo jeho zákonný zástupca) bol fanúšikom na Facebook stránke Vodovodna (https://www.facebook.com/Vodovodna/) a pod súťažným príspevkom (oznámením o súťaži) uverejnil svoj súťažný príspevok. A to konkrétne vlastnú fotografiu, ktorá bude obsahovať: naaranžovaný nápoj z pitnej vody z vodovodu ochutený ovocím alebo bylinkami podľa vlastnej fantázie, kreatívny názov vytvoreného nápoja. Hodnotí sa nápad, kreatívne stvárnenie a umelecký dojem.


5. Výhra
1. cena:  nedobytný batoh BOBBY HERO SMALL
2. cena: komfortné bezdrôtové slúchadlá ARIA
3. cena: stolná lampa s 5W bezdrôtovým nabíjaním
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny pre výhercov podľa vlastného uváženia. 

6. Vyhodnotenie
Súťažné príspevky, teda fotografie bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov VVS, a. s. a grafického štúdia Agentúry PENELOPA, s.r.o.. Ocenené výhrou budú 3 najlepšie súťažné príspevky. 


7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na Facebook stránke https://www.facebook.com/Vodovodna/, tiež na webe vodarne.eu. Výhercovia tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom na jeho Facebook profile pod ktorým sa zapojil do súťaže. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberie iného výhercu.


8. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.


9. Ochrana osobných údajov
Zmluvné strany sa dohodli, že výherca v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť organizátorovi súťaže v správe na Facebook-u  svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Organizátor súťaže sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


10. Záverečné ustanovenia
Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasia s použitím vlastných fotografií na reklamné a propagačné účely organizátorom súťaže, súhlasia s ich bezplatným používaním a šírením na webe, v printových či elektronických médiách, na reklamných materiáloch, a to časovo a geograficky neobmedzene. Zároveň pravdivo prehlasujú, že ich zákonní zástupcovia súhlasia s ich účasťou v súťaži a s podmienkami súťaže.
Účastníci zapojením sa do súťaže a splnením podmienok dávajú organizátorovi súťaže svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, tel. kontakt.). Tieto osobné údaje budú spracované výlučne pre realizáciu súťaže a odovzdanie výhry.


Ceny nie sú právne vymáhateľné. Organizátor súťaže má právo odstrániť zo súťaže príspevky, ktoré nie sú v súlade s etickými normami, prípadne budú uznané za produktovo antipropagačné, resp. ak budú pôsobiť proti obchodným či strategickým záujmom vyhlasovateľa.


Každý súťažiaci účasťou v Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti v Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Košiciach, dňa:  06. 7. 2020