Spoločnosť - Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

 

Všeobecné zmluvné podmienky na stavebné práce,  Všeobecné zmluvné podmienky na nákup tovaru a Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup služieb (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky" alebo „VZP“) sa aplikujú na všetky Zmluvy o dielo/objednávky, Kúpne zmluvy/objednávky a Zmluvy o poskytnutí služieb/objednávky, ktorých sú súčasťou, a ktoré spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej len "Objednávateľ a/alebo Kupujúci"), so Zhotoviteľom diela (ďalej len „Zhotoviteľ“), Predávajúcim (ďalej  len ,,Predávajúci“ ) a/alebo Poskytovateľom (ďalej len „Poskytovateľ spolu tiež ako „Zmluvné strany“) uzatvára za účelom objednania stavebných prác a/alebo tovaru a/alebo služieb.

 

Súbory na stiahnutie:

Všeobecné zmluvné podmienky pre stavebné práce
Všeobecné zmluvné podmienky Stiahnuť súbor

 

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup tovaru
Všeobecné zmluvné podmienky Stiahnuť súbor

 

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákup služieb
Všeobecné zmluvné podmienky Stiahnuť súbor