Mediálne centrum - Aktuality - Oslávte Svetový deň vody s VVS, a.s. a hrajte o skvelé ceny!

Oslávte Svetový deň vody s VVS, a.s. a hrajte o skvelé ceny!

Publikované 11.03.2024

Máme to šťastie, že pitná voda nám v každej domácnosti tečie priamo z vodovodu a jej kvalita je neustále a pravidelne odborníkmi kontrolovaná. Pitná voda u nás podlieha prísnym zákonným normám SR a EÚ a je pravidelne monitorovaná príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Nie vo všetkých krajinách je to však samozrejmosť a na tento fakt je potrebné neustále upozorňovať.

VVS, a.s. si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a Svetový deň vody je každoročnou príležitosťou zvyšovať povedomie verejnosti o potrebe chrániť túto strategickú surovinu, uvedomiť si jej hodnotu a význam pre život.

 

Súťaž pre materské, základné a stredné školy

Už v predškolskom veku sú deti veľmi zvedavé a prirodzene objavujú svet okolo seba. Kladú nekonečné otázky začínajúce slovkom „prečo“ a pozývajú tak dospelých  do spoločného skúmania. Otázky treba brať vážne a hľadať spoločné odpovede -  tak zabezpečíme, že sa budú zaujímať o svet aj keď budú staršie. Preto predškolský vek poskytuje jedinečnú príležitosť včas podchytiť a rozvíjať záujmy detí a podnecovať u nich ďalšiu zvedavosť. Vytvoriť a rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, vytvárať pocit spoluzodpovednosti za jeho stav.

Aj preto VVS, a.s pripravila pri príležitosti Svetového dňa vody súťaže pre deti už predškolského veku až po stredoškolákov. Cieľom je vytvoriť pozitívny prístup všetkých vekových kategórií k nevyhnutnosti ochrany životného prostredia, formovanie pozitívneho prístupu k životnému prostrediu vo svojom okolí, súčasťou ktorého je aj voda.

 

Súťaž pre materské školy

Téma súťaže  -   „Máme radi Vodovodnú“  - výtvarná súťaž pre deti MŠ. Deti pod vedením svojich vychovávateľov a pedagógov výtvarne spracujú svoj postoj k „Vodovodnej“ ako ideálnemu nápoju na zdravý pitný režim, cieľom je vyzdvihnutie vody ako najcennejšej tekutiny pre náš život.

Výtvarné práce by mali byť doplnené sloganom, ktorý vyjadruje hodnotu vody pre náš život očami tých najmenších. Povolené sú rôzne výtvarné techniky, kresba maľba, na výkrese formátu A3. Dielo by malo byť kolektívne – na tvorbe by sa mali podieľať všetky deti z triedy.

Každá trieda môže maximálne 3 výtvarné práce poslať fyzicky poštou na adresu Agentúry PENELOPA, alebo scan práce elektronicky, na e-mailovú adresu: penelopa@penelopa.sk

Z výtvarných prác budú vybrané 3 najlepšie a ceny dostanú celé 3 triedy (vyhodnotené 1. – 3. miesto).

Štatút súťaže

 

Súťaž pre I. a II. stupeň základných škôl

Komiks  Prečo je vodovodná epická

Úlohou žiakov pod vedením pedagógov je vytvoriť komiks, teda príbeh v sekvenciách, výtvarno- literárne krátke dielko na danú tému. V príbehu by malo byť obsiahnuté posolstvo o kvalitách a benefitoch vodovodnej pre zdravie človeka, jej význam v našom každodennom živote. Dôležitosť a vzácnosť vody napriek jej samozrejmosti v každodenných rituáloch.

ČO VŠETKO SA NA KOMIKSOCH HODNOTÍ?

Originalita, výtvarné spracovanie, posolstvo ohľadom významu pitnej vody v živote človeka  - dodržanie témy – stavba príbehu a jeho zrozumiteľnosť, pôsobivosť. Odporúčame kresliť príbehy o situáciách, ktoré si deti sami vymyslia.

Vyhodnotené budú 1. – 3. miesto pre 1. stupeň ZŠ

                                1. - 3. miesto pre 2. stupeň ZŚ.

Súťažné príspevky môžete zasielať poštou na adresu Agentúry PENELOPA, s.r.o. alebo na e-mail. adresu: penelopa@penelopa.sk

Štatút súťaže 

 

Súťaž pre stredné školy

Natočiť krátky film – video na tému „Deň v škole s Vodovodnou“. Video má obsiahnuť a spracovať formou príbehu postoj k „Vodovodnej“ ako ideálnemu nápoju na zdravý pitný režim, vyzdvihnutie vody ako najcennejšej tekutiny pre náš život, zároveň vyhodnotenie Vodovodnej a jej zdravotných benefitov v porovnaní s inými nápojmi, balenými sladenými vodami. Úlohou študentov je vytvoriť krátke video (20 – 40 sekúnd). S dôrazom na význam produktu pitná voda z vodovodu, ako ideálny nápoj na zdravý pitný režim. Práce môžu byt individuálne alebo kolektívne (celá trieda), aj v prípade výhry jednotlivca získava ceny pre celú svoju triedu. Cieľom je uvedomenie si dôležitosti správneho pitného režimu v priebehu dňa, jeho vplyv aj na fyzickú kondíciu, mentálnu výkonnosť v škole aj pri aktivitách počas dňa.

Súťažné príspevky môžete zasielať na e-mail. adresu: penelopa@penelopa.sk

Štatút súťaže

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023