Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Zmena údajov pre výpočet odvádzanej vody z povrchového odtoku

Zmenou údajov pre výpočet odvádzanej vody z povrchového odtoku sa rozumie, ak došlo k zmene druhu povrchu, plochy povrchu, alebo spôsobu nakladania vody z povrchového odtoku oproti platnej zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Uvedenú zmenu je možné vykonať osobne, prípadne písomne alebo elektronicky (zaslaním vyplnenej a podpisom potvrdenej žiadosti ako príloha správy vo formáte PDF na oficiálnu stránku spoločnosti zakaznik@vodarne.eu s potrebnými dokladmi):

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok

Ročný priemer zrážkového úhrnu podľa rokov.