Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Žiadosť o pripojenie - kanál

Ako postupovať pri podaní žiadosti
o pripojenie na odpadovú vodu

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
- List vlastníctva
- Parcelný snímok z pozemkovej evidencie
Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa)
- Projektovú dokumentáciu prípojky - Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody (v prípade, ak je odvádzanie do verejnej kanalizácie nemerané)

2. podpísať (žiadosti/zmluvy vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
Žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
 

Doklady a dokumentácia požadovaná k zriadeniu pripojenia je uvedená v Čl. 5 Technických podmienok pripojenia.

Ukážky montážnych prác a zariadení

Zjednodušený situačný náčrt je postačujúci v týchto prípadoch:
· rekonštrukcia jestvujúcej kanalizačnej prípojky
· zrušenie paušálneho odvádzania vody
· zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu (legalizácia neoprávneného vypúšťania)
· práce súvisiace s odstránením nedostatkov, ak pripojenie odberného miesta nevyhovuje aktuálnym technickým podmienkam pripojenia na verejnú kanalizáciu (nevyhovujúca kanalizačná šachta, atď.)
· práce súvisiace s pripojením na verejnú kanalizáciu, ak sa realizuje rozšírenie verejnej kanalizácii v obci
· zriadenie kanalizačnej prípojky, pričom sú zrealizované kanalizačné prípojky od hlavného potrubia po hranicu pripájanej nehnuteľnosti, tzn. časť prípojky

Na zákazníckom centre bude žiadateľovi vyhotovená žiadosť a budú mu predložené stanovenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok pripojenia bude žiadateľovi následne vyhotovená a predložená zmluva o dodávke vody, odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

Informácie o poruchách