Vodovod a kanalizácia - Žiadosť o pripojenie

Ako postupovať pri podaní žiadosti o pripojenie na pitnú vodu

Predložiť

 • Doklad totožnosti
 • Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
 • List vlastníctva
 • Parcelný snímok z pozemkovej evidencie
 • Splnomocnenie (v prípade, ak žiadosť podáva FO)
 • Čestné vyhlásenie (spoluvlastníctvo nehnuteľnosť/pozemok/šachta)
 • Projektovú dokumentáciu prípojky

Zjednodušený situačný náčrt je postačujúci v týchto prípadoch::

 • rekonštrukcia jestvujúcej vodovodnej prípojky
 • zrušenie paušálneho odberu vody
 • zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod
 • práce súvisiace s odstránením nedostatkov
 • práce súvisiace s pripojením na verejný vodovod počas realizácie rozšírenia verejného vodovodu v obci

Vyhotoviť zjednodušený situačný náčrt nemusí zákazník sám, môže o to požiadať VVS, a.s. za poplatok 18 EUR s DPH.

Podpísať:

Ako postupovať pri podaní žiadosti o pripojenie na odpadovú vodu

Predložiť:

Zjednodušený situačný náčrt je postačujúci v týchto prípadoch:

 • rekonštrukcia jestvujúcej kanalizačnej prípojky
 • zrušenie paušálneho odvádzania vody
 • zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu
 • práce súvisiace s odstránením nedostatkov
 • práce súvisiace s pripojením na verejnú kanalizáciu počas realizácie rozšírenia verejnej kanalizácie v obci
 • zriadenie kanalizačnej prípojky, pričom sú zrealizované kanal. prípojky od hlavného potrubia po hranicu pripájanej nehnuteľnosti

Vyhotoviť zjednodušený situačný náčrt nemusí zákazník sám, môže o to požiadať VVS, a.s. za poplatok 18 EUR s DPH.

Podpísať: