Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a. s. sa stane prvou vodárenskou firmou na Slovensku s akreditovaným protikorupčným certifikátom

VVS, a. s. sa stane prvou vodárenskou firmou na Slovensku s akreditovaným protikorupčným certifikátom

Publikované 03.03.2020

Košice, 3. marec - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. je prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa dobrovoľne podrobí nezávislému auditu splnenia certifikačnej normy ISO 37001:2016. V oblasti vodárenstva je držiteľom tohto certifikátu len štátny Slovenský vodohospodársky podnik, ktorému sa podarilo všetky opatrenia v oblasti prevencie korupcie a transparentnosti certifikovať v roku 2019.

„Aktívne pracujeme  na systéme protikorupčného manažérstva. Ide o medzinárodný štandard kvality ISO 37001 - Systém manažérstva proti korupcii, ktorý žiadna iná vodárenská spoločnosť zatiaľ nemá. Významne sme tým pokročili v plnení uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti v naplnení Vízie transparentnosti,“ vysvetľuje ekonomická riaditeľka VVS, a.s. a členka predstavenstva Ing. Anita Gašparíková. Výsledkom procesu bude akreditovaný certifikát, ktorý má potvrdiť, že VVS  zaviedla a používa systém manažérstva proti korupcii.

Garantom je univerzita
Získaniu certifikátu predchádzali nevyhnutné prípravné kroky, ktoré smerujú k zosúladeniu vnútorných podmienok VVS, a. s. s pravidlami medzinárodnej normy ISO 37001:2016.   Dodávateľa na zabezpečenie implementácie systému manažérstva proti korupcii vyberala VVS, a.s. na základe výberového konania zo subjektov, ktoré majú s takýmto procesom reálne skúsenosti. Úspešným uchádzačom sa stal Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB). Implementoval systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001:2016 pre Mesto Poprad či pre Úrad vlády Slovenskej republiky. Poprad získal akreditovaný certifikát, ktorý potvrdzuje, že ako prvé mesto na Slovensku zaviedol a používa systém manažérstva proti úplatkárstvu.

S dôrazom aj na detaily
Garantom služieb pre VVS, a.s. zo strany UMB je profesor Ján Zavadský: „Získanie protikorupčného certifikátu nebude len deklaráciou, že VVS, a.s. prijala opatrenia v boji s korupciou, je to dôkaz skutočného zvýšenia transparentnosti spoločnosti.“ Prof. Zavadský ďalej vysvetľuje, že z hľadiska povahy a rozsahu korupčných rizík sa v rámci štandardného procesu určia rizikové pracovné pozície, rizikoví zamestnanci a rizikoví obchodní partneri. U všetkých rizikových osôb sa posúdi ich dôveryhodnosť a konflikt záujmov. Taktiež bude prijatá protikorupčná politika a všetci zamestnanci podajú vyhlásenie o jej dodržiavaní.
Štandardnom je zavedenie opatrení proti zvýhodňovaniu spriaznených osôb. Aj obchodní partneri sa zaviažu protikorupčnou doložkou. Rovnako sa zvýši ochrana tých, ktorí nahlasujú korupciu a to nad rámec zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zabezpečí sa aj ďalšie zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania. „Silný dôraz sa kladie aj na riadenie korupčných rizík spojených s poskytovaním služieb a vydávaním rozhodnutí a povolení. O všetkých nových opatreniach, dokumentoch a povinnostiach sa bude podľa požiadaviek štandardu ISO 37001:2016 pravidelne vzdelávať každý zamestnanec,“ dodáva prof. Zavadský.

JOSEPHINE - moderný nástroj elektronického obstarávania
Samotný výber certifikačnej spoločnosti sa už realizuje novým spôsobom. „Novinkou, nad rámec povinnosti VVS, a. s. je realizácia dolimitného obstarávania prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástroja elektronického obstarávania formou vyhlásenia zákazky na pozvanie. Tento spôsob obstarávania by mal jednoznačne a nespochybniteľne preukázať transparentnosť našich postupov pri výbere dodávateľa. Plánujeme týmto spôsobom obstarávať v budúcnosti podstatnú časť dolimitných zákaziek,“ uviedol vedúci útvaru stratégie a nákupu vodární Ing. Viktor Háber.

Realizácia Vízie transparentnosti pod kontrolou
Akcionári VVS, a. s. pred rokom na valnom zhromaždení spoločnosti zaviazali predstavenstvo firmy k realizácii Vízie transparentnosti. Ide o sériu opatrení, ktoré by sa mali prijať tento rok. Na realizáciu Vízie transparentnosti dohliada pracovná komisia, ktorá je zostavená z akcionárov, zamestnancov vodární a z odborníkov. Predstavenstvo firmy zastupuje v komisii Ing. Anita Gašparíková, ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva VVS, a. s..

Každý z akcionárov dostal možnosť nominovať do pracovnej komisie svojho zástupcu. „Za člena pracovnej komisie zaslalo nominácie 65 miest a  obcí, z ktorých následne dozorná rada schválila v súlade s uznesením valného zhromaždenia spoločnosti  za členov šiestich zástupcov obcí a miest, jedného zástupcu zamestnancov VVS, a. s.,  jedného externého konzultanta špecializujúceho sa na oblasť transparentnosti a jedného člena predstavenstva spoločnosti,“ uviedla A. Gašparíková.

V rámci vízie je v procese prípravy aj dokumentácia k analýze spotrebiteľskej spokojnosti, ktorá by sa mala realizovať v zákazníckych centrách vodární počas februára a marca.
Súčasťou vízie je tiež právna analýza legislatívy z tejto oblasti, kde v spolupráci s renomovanou právnou kanceláriou  vykoná VVS, a.s.  právnu analýzu legislatívnych podmienok  týkajúcich sa transparentnosti v Slovenskej republike.

Čo je ISO 37001:2016
Ide o medzinárodnú normu, ktorá v sebe zahŕňa najnovšie poznatky z protikorupčnej oblasti.
Definuje požiadavky a ponúka usmernenia k tomu, čo je potrebné realizovať pri budovaní etického a protikorupčného prostredia v organizácii.
Zavedenie tohto systému má pomôcť predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a jej dobrovoľné záväzky. Najdôležitejším prvkom normy je zavedenie správneho mechanizmu pre hodnotenie rizík úplatkárstva a implementácia riadiacich prvkov proti úplatkárstvu do organizácie spoločnosti.
ISO 37001 sa zaoberá úplatkárstvom vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore, úplatkárstvom celých organizácií či jednotlivých zamestnancov a obchodných partnerov, priamym a nepriamym úplatkárstvom cez tretie strany.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023

http://www.vodarne.eu