Iné - Stavebné konanie - Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

1. Odberateľ predloží:

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne alebo e-mailom.

 

2.1 Územné rozhodnutie

- Projektová dokumentácia v stupni pre územné rozhodnutie

2.2 Stavebné povolenie

Projektová dokumentácia, ktorá musí obsahovať:
- technickú správu (výpočet potreby vody, množstvo odpadových vôd, množstvo dažďových vôd)
- podrobnú situáciu so zakreslením prípojok
- pozdĺžne profily
- kladačský plán
- vodomerná šachta + vodomerná zostava
- situácia širších vzťahov (kópia katastrálnej mapy)

2.3 Kolaudácia stavby

- stavebné povolenie
- kópia katastrálnej mapy
- situácia skutočného stavu vodovodnej a kanalizačnej prípojky

2.4 Vyjadrenie sa k drobnej stavbe

- kópia katastrálnej mapy
- projektová dokumentácia vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky s prílohami (viď časť stavebné povolenie)

Táto služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. cenníka Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou.