Iné - Stavebné konanie - Vyhotovenie zjednodušeného situačného náčrtu vodovodnej prípojky

O danú službu môžete požiadať elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne, zaslaním emailu (prílohou musí byť podpísaná objednávka), osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre alebo písomne.

Odberateľ predloží:
- Doklad totožnosti
- Vyplnenú a podpísanú Objednávku.
Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- Dokumentáciu, ku ktorej žiada zakreslenie nasledovne:
• kópia katastrálnej mapy
• iná situácia priľahlého záujmového územia

Táto služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. cenníka Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou.