Iné - Stavebné konanie - Technické podmienky pripojenia

Technické podmienky pripojenia

Čl. 1 Úvodné ustanovenie

Technické podmienky sú stanovené v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení a Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z. z. v platnom znení.

Čl. 2 Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto technických podmienok pripojenia sa rozumie:

a) verejný vodovod (ďalej len „VV“) je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou VV. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom VV. Za VV ani jeho súčasť sa nepovažujú vodovodné prípojky.
b) verejná kanalizácia (ďalej len „VK“) je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd (ďalej len „odpadová voda“) umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, ak plní funkciu čistenia odpadových vôd vo verejnom záujme a prívod odpadových vôd do tejto čistiarne sa zabezpečuje iným spôsobom ako stokovou sieťou, najmä dovozom fekálnym vozidlom. Verejnou kanalizáciou ani jej súčasťou nie sú kanalizačné prípojky
c) vodovodná prípojka je úsek potrubia vrátane príslušenstva a technického zariadenia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na VV navŕtavacím pásom s uzáverom. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z VV do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na VV. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak to ustanovuje Zákon č. 364/2004 Z. z. v platnom znení (vodný zákon).
d) kanalizačná prípojka je úsek potrubia vrátane príslušenstva a technického zariadenia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky (ďalej len „zaústenie“) do VK, toto zaústenie je súčasťou VK. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda
z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na VK. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak to ustanovuje Zákon č. 364/2004 Z. z. v platnom znení (vodný zákon).
e) tlaková kanalizačná prípojka je úsek potrubia od čerpadla osadeného v akumulačnej šachte domovej čerpacej stanice až po napojenie na uličnú stoku VK, prípadne do revíznej šachty (v prípade napojenia na gravitačnú VK). Tlaková kanalizačná prípojka sa skladá z nasledujúcich častí:
•  čerpacia stanica
•  technologické vybavenie čerpacej stanice
•  tlakové potrubie
•  ovládacia jednotka
f) vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky (ďalej len „vlastník“) je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom VV alebo VK. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
g) odberateľ vody (ďalej len „odberateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.
h) producent odpadových vôd vypúšťaných do VK (ďalej len „producent“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie na účely vypúšťania odpadových vôd do VK.
i) rozhodujúci producent odpadových vôd je producent, ktorý:
• vypúšťa do VK obzvlášť škodlivé látky;
• môže obmedziť alebo narušiť stabilitu procesov čistenia odpadových vôd alebo negatívne ovplyvniť kvalitu produkovaného kalu množstvom, charakterom, kvalitou odpadových vôd alebo nerovnomernosťou ich vypúšťania do VK;
• vypúšťa do VK odpadové vody, ktorých množstvo presahuje v celoročnom priemere 100 m3/deň alebo v mesačnom priemere 100 m3/deň;
• vypúšťa odpadové vody, ktorých bilančné znečistenie je vyššie ako 5 % z celkového denného bilančného znečistenia privádzaného VK na čistiareň odpadových vôd v ktoromkoľvek parametri znečistenia určenom prevádzkovým poriadkom VK;
• iný vlastník VK, ktorý vypúšťa odpadové vody zo svojej VK do inej prevádzkovo súvisiacej VK.
j) žiadateľ o pripojenie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o pripojenie na VV a VK.
k) prevádzkovateľ VV a VK (ďalej len „prevádzkovateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie VV alebo VK a ktorá prevádzkuje VV alebo VK. Pre účely technických podmienok pripojenia je prevádzkovateľom VV TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice Call centrum: 055/795 27 77 E-mail: zakaznik@vodarne.eu www.vodarne.eu 3 a VK Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „VVS, a.s.“).
l) vnútorný vodovod je zariadenie odberateľa, vodovodné potrubie a inštalácie vrátane príslušenstva slúžiace na rozvod dodávanej vody na pozemku a v objektoch odberateľa, ktoré je pripojené na VV vodovodnou prípojkou.

 

m) vnútorný rozvod kanalizácie je zariadenie producenta, kanalizačné potrubie a inštalácie vrátane príslušenstva slúžiace na odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z pozemku a objektov producenta, ktoré je napojené na VK kanalizačnou prípojkou.
n) zaústenie kanalizačnej prípojky je technické zariadenie alebo úprava potrubia VK umožňujúca pripojenie kanalizačnej prípojky.
o) meradlo je určené (fakturačné) meradlo na meranie množstva pitnej vody (vodomer) alebo na meranie množstva odvedenej odpadovej vody.
p) cudzie meradlo je určené (fakturačné) meradlo na meranie množstva pitnej vody (vodomer) alebo na meranie množstva odvedenej odpadovej vody, ktorého vlastníkom nie je VVS, a.s. (vlastníkom môže byť obec, producent alebo odberateľ).
q) vodomerná šachta (ďalej len „VŠ“) je súčasť vodovodnej prípojky, buduje sa za účelom zabezpečenia prístupu k vodomeru na obsluhu, montáž, demontáž, odčítanie pretečeného množstva a zriaďuje ju vlastník pripájanej nehnuteľnosti na svoje náklady. VŠ musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná.
r) Kanalizačná revízna šachta (ďalej len „KŠ“) je šachta (komora) s odnímateľným poklopom vybudovaná na stoke alebo kanalizačnom potrubí tak, že umožňuje zavedenie čistiaceho a kontrolného zariadenia z úrovne terénu, ale neumožňuje vstup osôb (STN EN 752). Môže byť vybudovaná z rôznych materiálov (betón, železobetón, plast, sklolaminát. Je umiestnená na kanalizačnej prípojke, je súčasťou kanalizačnej prípojky.
s) vstupná šachta je šachta (komora) s odnímateľným poklopom vybudovaná na stoke alebo kanalizačnom potrubí na umožnenie vstupu osôb (STN EN 752).
t) tlaková kanalizácia je druh VK slúžiaca na odvádzanie splaškových odpadových vôd pomocou čerpadla tlakovým potrubím do VK alebo priamo do čistiarne odpadových vôd.
u) zaevidovanie pripojenia (prípojky) je realizácia zaevidovania pripojenia (prípojky) do evidencie prevádzkovateľa v prípade, ak je pripojenie fyzicky zrealizované.
v) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;
• dodávky a pripojenia na VV navŕtavacím pásom
s uzáverom, zemnej súpravy na ovládanie uzáveru a liatinového poklopu. Navŕtavací pás s uzáverom, zemná súprava a liatinový poklop je vlastníctvom VVS, a.s.;
• dodávky a montáže materiálu (vodomerná zostava, HDPE potrubie a mechanické tvarovky potrebné pre montáž), napojenia na vnútorný vodovod nehnuteľnosti;
• dodanie a osadenie VŠ
• dodávky, montáže a zabezpečenia vodomera značkou montážnika. Vodomer a jeho zabezpečovacia značka sa stáva súčasťou VV a je vlastníctvom VVS, a.s.;
• prác súvisiacich s prepláchnutím, s odvzdušnením,
s tlakovaním – úprava na prevádzkový tlak a s kontrolou spojov potrubia a tvaroviek.
w) realizácia kanalizačnej prípojky je súhrn činností pozostávajúcich z:
• obhliadky miesta realizácie, za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia a ďalších nižšie uvedených činností pre tieto prípady:
wI) gravitačná kanalizačná prípojka s napojením na gravitačnú VK:
• dodávky a montáže materiálu: kanalizačné koleno, kanalizačné potrubie, kanalizačná redukcia, kanalizačná presuvka, prípadne ďalšie kanalizačné tvarovky potrebné pre montáž a prepojenie na vnútorný kanalizačný rozvod objektu alebo stavby
• osadenie revíznej šachty
• dodávky a pripojenia na VK kanalizačnou odbočkou, ktorá je súčasťou VK a je vlastníctvom VVS, a.s.
wII) tlaková kanalizačná prípojka s napojením na tlakovú VK:
• dodávky a montáže v členení: kanalizačné potrubie, kanalizačná redukcia, kanalizačná presuvka, prípadne ďalšie kanalizačné tvarovky potrebné pre montáž a prepojenie na domovú čerpaciu stanicu odpadových vôd
• dodávky a pripojenia na VK T - kusom, prípadne navrtávacím pásom (v závislosti od dimenzie tlakovej kanalizačnej prípojky) vrátane osadenia uzáveru so zemnou zákopovou súpravou. T – kus, prípadne navrtávací pás (navarovacie sedlo) s uzáverom so zemnou zákopovou súpravou je vlastníctvom VVS, a.s.
wIII) tlaková kanalizačná prípojka s napojením na gravitačnú VK:
• dodávky a montáže v členení: kanalizačné potrubie, kanalizačná redukcia, kanalizačná presuvka (elektrospojka), prípadne ďalšie kanalizačné tvarovky potrebné pre montáž a prepojenie na domovú čerpaciu stanicu odpadových vôd a revíznu šachtu
• osadenie revíznej šachty
• dodávky a pripojenia na VK kanalizačnou odbočkou, ktorá je súčasťou VK a je vlastníctvom VVS, a.s.

Čl. 3 Povinnosti vlastníka prípojky
(povinnosti odberateľa a producenta)

3.1. Povinnosti súvisiace s prípojkou

Vlastník /odberateľ/producent je povinný:

a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na VV a kanalizačnej prípojky na VK spôsobom určeným prevádzkovateľom VV alebo VK (v prípade, že pôvodná prípojka sa ruší). Podmienkou zriadenia novej prípojky pre tú istú stavbu alebo pozemok je zrušenie pôvodnej prípojky v bode jej napojenia na VV alebo VK,
b) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť ku znečisteniu pitnej vody vo VV a aby nemohlo dôjsť ku zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo VV,
c) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu VK, do ktorej je zaústená,
d) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
e) vykonať opravy na prípojke za dozoru prevádzkovateľa VV a VK, resp. formou objednávky prác u prevádzkovateľa,
f) vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa VV potrebné úpravy na vodovodnej prípojke, ak sa s ním prevádzkovateľ VV dohodne na osadení meradla na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral.

3.2. Povinnosti súvisiace s meradlom

Vlastník /odberateľ/producent je povinný:

a) zabezpečiť meranie množstva vody odvedenej do VK, ak to ustanovuje prevádzkový poriadok VK,
b) zabezpečiť, ak sa určuje množstvo vody dodanej VV meradlom alebo sa odpadové vody vypúšťajú do VK cez meradlo, aby takéto meradlo spĺňalo požiadavky určené osobitným predpisom (Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
c) vykonávať opravy a údržbu meradla, ktoré meria množstvo vody odvedenej do VK na vlastné náklady,
d) dodržiavať základné podmienky a povinnosti pre osadenie meradla na meranie odpadových vôd, ktoré určuje Zákon č. 442/2002 Z. z. o VV a VK,
e) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej a kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle,
f) dbať o to, aby nedošlo ku poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle,
g) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené.

3.3. Iné povinnosti súvisiace s pripojením na VV a VK

Vlastník /odberateľ/producent je povinný:

a) dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom VV alebo VK, ktorá je v súlade s prevádzkovým poriadkom VV alebo VK,
b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na VV alebo na VK na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie VV alebo VK, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť,
c) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
d) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z VV alebo s odvádzaním odpadových vôd do VK,
e) oznámiť vlastníkovi VV alebo VK zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na VV alebo VK,
f) pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na VK a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na VK a uzatvoriť zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom VK, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená VK a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
g) zabezpečiť meranie množstva vody odvedenej do VK svojím meradlom, ak to ustanovuje prevádzkový poriadok VK.

3.4. Práva vlastníka/odberateľa/producenta

3.4.1. Ak to technické podmienky VV umožňujú, so súhlasom prevádzkovateľa VV si žiadateľ o pripojenie na VV alebo odberateľ môže zabezpečiť vlastnými zariadeniami a na vlastné náklady splnenie požiadaviek súvisiacich s časom dodávky vody, množstvom, tlakom alebo odlišnou kvalitou vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody VV.

3.5. Povinnosti producenta, ktorý má množstvo odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku merané

3.5.1. Producent odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku s meraním je povinný:

a) ) zabezpečiť, aby meradlo spĺňalo tieto podmienky (v zmysle platného zákona o metrológii a vykonávacích vyhlášok):
• meradlo musí byť určené v zmysle Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii,
• meradlo musí mať schválenie typu podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na jednotlivé druhy meradiel,
• nové meradlo a meradlo po oprave musí mať prvotné overenie, ktoré je povinný zabezpečiť dodávateľ, resp. užívateľ meradla,
• montáž určeného meradla príslušného druhu merania môže vykonať len registrovaná organizácia,
• meradlo musí byť schopné merať v celom rozsahu prietokov odpadovej vody,
• hydraulický výpočet musí zohľadniť maximálnu dennú nerovnomernosť aj maximálnu a minimálnu hodinovú nerovnomernosť, čiže hodinové Qmax aj hodinové Qmin,
• meradlo musí mať počítadlo času; sekundárne zariadenie meradla, ktoré musí archivovať údaje o dátume a dobe trvania výpadku napájania meradla elektrickou energiou a iné súčasti v zmysle vyššie uvedených zákonov.
b) žiadať od dodávateľa meradla pred jeho nákupom hydraulický návrh,
c) predložiť výpočet hydraulického návrhu merného žľabu, ktorý rieši aj spätné vzdutie hladiny vody v kanalizácii, pričom tento výpočet musí byť vypracovaný odborníkom so vzdelaním v odbore hydrauliky,
d) zabezpečiť, aby dodávateľ meradla spolupracoval s budúcim overovateľom meradla,
e) predložiť projekt k stavbe, resp. rovnocenný dokument v zmysle požiadaviek podľa Prílohy č. 11 k Vyhláške č.161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
f) predložiť doklad, t. j. rozhodnutie o schválení typu meradla aj s protokolom a s technickými podmienkami,
g) zabezpečiť pred uplynutím doby platnosti overenia meradla následné overenie meradla a poskytnúť doklady o overení VVS, a.s.

Čl. 4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa VV a VK
 

4.1. Prevádzkovateľ VV a VK uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na VV a VK spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom VV a VK týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na VV a VK, ak to kapacita VV a VK umožňuje.

4.2. Prevádzkovateľ VV môže odmietnuť pripojenie na VV, ak žiadateľ o pripojenie na VV nesplní technické podmienky pripojenia na VV určené prevádzkovateľom VV.

4.3. Prevádzkovateľ VK môže odmietnuť pripojenie na VK alebo odvádzanie odpadových vôd do VK, ak:

a) zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta,
b) zneškodňovanie odpadových vôd mimo VK nepoškodí povrchové a podzemné vody,
c) zneškodňovanie odpadových vôd vo VK je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné,
d) odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo VK,
e) obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním,
f) to neumožňuje kapacita VK a čistiarne odpadových vôd,
g) zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na VK vrátane meradla.

4.4. Ak má žiadateľ o pripojenie na VV alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody VV, prevádzkovateľ VV môže odmietnuť splnenie týchto požiadaviek.

4.5. Prevádzkovateľ je oprávnený dať súhlas na inštaláciu určeného meradla na meranie odpadových vôd vypúšťaných do VK producentom.

4.6. Prevádzkovateľ VV a VK rozhoduje o:

a) technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky,
b) mieste a spôsobe pripojenia vodovodnej prípojky na VV a kanalizačnej prípojky na VK,
c) umiestnení a technických podmienkach VŠ a osadení meradla na vodovodnej prípojke,
d) umiestnení a technických podmienkach KŠ a osadení určeného meradla v zmysle Zákona č. 157/2018 Z. z. na kanalizačnej prípojke, t. j. určí miesto na kanalizačnej prípojke, ktorou preteká všetko množstvo odpadovej vody odvádzané danou kanalizačnou prípojkou do VK. V odôvodnených prípadoch a so súhlasom prevádzkovateľa VV a VK je možné od vybudovania VŠ a KŠ upustiť. Písomný súhlas môže udeliť jedine riaditeľ závodu.

Čl. 5 Doklady a dokumentácia požadovaná ku zriadeniu pripojenia
 

5.1. Doklady a dokumentácia potrebná ku zriadeniu pripojenia:

a) žiadosť o realizáciu pripojenia (podpísaná žiadateľom),,
b) doklad totožnosti,
c) doklady oprávňujúce na podnikanie alebo činnosť (výpis z obchodného registra, živnostenský list, výpis o pridelení IČO v štatistickom registri, doklad o pridelení DIČ, osvedčenie o registrácii pre DPH, zriaďovacia listina, zakladacia listina, osvedčenie o podnikaní, vykonávaní činnosti) - originály, resp. fotokópie dokladov nie staršie ako 3 mesiace,
d) splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením,
e) čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky alebo zriadenie pripojenia,
f) potvrdenie o smerných číslach spotreby vody u osôb, ktoré sa zdržujú na adrese pripájanej nehnuteľnosti prípojkou k VK/VV, ak sa voda odoberá z vlastného zdroja, resp. ak odber vody z VV nie je meraný,
g) list vlastníctva,
h) prílohy technického charakteru (bod 5.2.),
i) zmluva o dodávke vody z VV, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku VK (podpísaná žiadateľom po oznámení splnenia technických podmienok pripojenia prevádzkovateľom). Pozn. Podmienkou napojenia nehnuteľnosti na VV a VK je uzavretie zmluvy o dodávke vody z VV, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku VK medzi žiadateľom a VVS, a.s.

5.2. Prílohy ku žiadosti technického charakteru podľa druhu pripojenia na VV a VK

5.2.1. Zriadenie vodovodnej prípojky - novostavba

a) parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na VV napojiť,
b) projektová dokumentácia: • situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia VŠ, vnútorné rozmery VŠ, siete VV, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.),
• technická správa s výpočtom potreby vody,
• kladačský plán vodovodnej prípojky a osadenia vodomera.

5.2.2. Zriadenie kanalizačnej prípojky (vrátane tlakovej kanalizačnej prípojky) - novostavba 

a) parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na VK napojiť,
b) projektová dokumentácia: • situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia KŠ, siete VK, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.),
• technická správa,
• pozdĺžny profil kanalizačnej prípojky v prípade gravitačnej KP,
• kladačský plán KP v prípade tlakovej KP,
• technologická schéma domovej čerpacej stanice, osadenej na tlakovej KP,

5.2.3. Zriadenie vodovodnej prípojky - okrem novostavieb

a) parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na VV napojiť,
b) zjednodušený situačný náčrt - situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia VŠ, vnútorné rozmery VŠ, siete VV, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.),
c) kladačský plán vodovodnej prípojky a osadenia vodomera (len u právnických osôb). Pozn. V prípade, ak žiadateľom o pripojenie nehnuteľnosti (rodinný dom, príp. iná stavba) je fyzická alebo právnická osoba, pričom odber vody bude určený pre iný účel ako spotrebu v domácnosti a je potrebné pri tomto druhu odberu protipožiarne zabezpečenie, resp. prípojka s vyššou dimenziou, prílohou k žiadosti je projektová dokumentácia (viď bod 5.2.1.).

5.2.4. Zriadenie kanalizačnej prípojky (vrátane tlakovej kanalizačnej prípojky) – okrem novostavieb

a) parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na VK napojiť,
b) zjednodušený situačný náčrt - situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia KŠ, siete VK, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.), v prípade požiadavky merania je potrebná projektová dokumentácia,
c) pozdĺžny profil kanalizačnej prípojky, v prípade ak spádové pomery od nehnuteľnosti k VK vykazujú minimálne hodnoty (okrem tlakovej kanalizačnej prípojky). Pozn. V prípade, ak žiadateľom o pripojenie nehnuteľnosti (rodinný dom, príp. iná stavba) je fyzická alebo právnická osoba, pričom odvádzanie vody bude určené pre iný účel ako zo spotreby v domácnosti a je potrebná kanalizačná prípojka s vyššou dimenziou, prílohou k žiadosti je projektová dokumentácia (viď bod 5.2.2.).

5.2.5. Zaevidovanie pripojenia na VV (zaevidovanie neoprávneného odberu)

a) parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá je na VV napojená,
b) zjednodušený situačný náčrt prípojky - situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojeného objektu, umiestnenia VŠ, vnútorné rozmery VŠ, siete VV, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.).

5.2.6. Zaevidovanie pripojenia na VK (zaevidovanie neoprávneného vypúšťania)

a) parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá je na VK napojená,
b) zjednodušený situačný náčrt prípojky - situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojeného objektu, umiestnenia KŠ, siete VK, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.), v prípade požiadavky merania je potrebná projektová dokumentácia.

5.2.7. Zriadenie vodovodnej prípojky, pričom sú zrealizované vodovodné prípojky od hlavného potrubia po hranicu pripájanej nehnuteľnosti, tzn. časť prípojky; rekonštrukcia jestvujúcej vodovodnej prípojky; zrušenie paušálu; práce súvisiace s odstránením nedostatkov, ak pripojenie odberného miesta nevyhovuje aktuálnym technickým podmienkam pripojenia na VV (zmena umiestnenia vodomera, nevyhovujúca VŠ, montáž meradla pri existujúcej prípojke, atď.)

• parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá je na VV napojená,
• zjednodušený situačný náčrt - situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia VŠ, vnútorné rozmery VŠ, siete VV, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.).

5.2.8. Zriadenie kanalizačnej prípojky, pričom sú zrealizované kanalizačné prípojky od hlavného potrubia po hranicu pripájanej nehnuteľnosti, tzn. časť prípojky; rekonštrukcia jestvujúcej kanalizačnej prípojky; práce súvisiace s odstránením nedostatkov, ak pripojenie odberného miesta nevyhovuje aktuálnym technickým podmienkam pripojenia na VK (nevyhovujúca KŠ, atď.)

• parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá je na VK napojená,
• zjednodušený situačný náčrt - situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia KŠ, siete VK, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.), v prípade požiadavky merania je potrebná projektová dokumentácia prípojky. Ak sa list vlastníctva alebo parcelný snímok z pozemkovej evidencie nachádza na kataster portáli, môže žiadateľ o vodovodnú a kanalizačnú prípojku požiadať o jeho vyhotovenie na zákazníckom centre za poplatok v zmysle platného cenníka VVS, a.s.

Čl. 6 Postup zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 

6.1. Žiadateľ o pripojenie pred podaním žiadosti je povinný oboznámiť sa s obsahom týchto technických podmienok pripojenia.

6.2. Žiadateľ je povinný predložiť na príslušné zákaznícke centrum VVS, a.s. všetky potrebné doklady a dokumentáciu uvedenú v Čl. 5.

6.3. VVS, a.s. považuje za splnenie technických podmienok nasledovné:

a) obsahová správnosť a úplnosť dokumentácie a dokladov,
b) zrealizovanie zemných a výkopových prác súvisiacich s pripojením vodovodnej/kanalizačnej prípojky na VV resp. VK, vrátane výkopových prác súvisiacich s osadením VŠ a KŠ; v prípade, že tieto výkopové práce sa realizujú v miestach, ktorých nie je žiadateľ vlastníkom (napr. komunikácia), je potrebné zo strany žiadateľa vybaviť si povolenie od vlastníka (napr. od správcu komunikácie),
c) osadenie VŠ/KŠ. VŠ na vodovodnej prípojke (obdobne KŠ na kanalizačnej prípojke) je žiadateľ povinný vybudovať podľa typovej schémy prevádzkovateľa VV/VK a to max. 1 meter za hranicou pozemku (nehnuteľnosti), avšak max. do 10 metrov od bodu napojenia na VV/VK. Žiadateľ je povinný VŠ/KŠ zabezpečiť tak, aby nedošlo ku poškodeniu meradla (ochrana proti zamrznutiu a mechanickému poškodeniu).

6.4. Prevádzkovateľ neodkladne za účasti žiadateľa preverí splnenie technických podmienok na realizáciu vodovodnej/ kanalizačnej prípojky (montáž meradla).

6.5. V prípade, že VVS, a.s. realizuje zemné a výkopové práce, je žiadateľ povinný:

a) odsúhlasiť cenovú ponuku (Dohodu o cene za realizáciu prác), ktorú mu predložila VVS, a.s. na základe jeho požiadavky prác,

b) zistiť existenciu iných inžinierskych sietí v ochrannom pásme VV/VK a v trase plánovaných prípojok a zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie týchto podzemných sietí,
c) ak tieto výkopové práce sa realizujú v miestach, ktorých nie je žiadateľ vlastníkom (napr. komunikácia), je potrebné zo strany žiadateľa vybaviť si povolenie od vlastníka (napr. od správcu komunikácie), na dobu 7 pracovných dní od podpísania zmluvy o dodávke vody a odvádzania odpadových vôd a predložiť ho VVS, a.s. najneskôr v deň realizácie.

6.6. V prípade, ak sú technické podmienky zo strany žiadateľa splnené v zmysle bodu 6.3., prevádzkovateľ predloží žiadateľovi do 5 pracovných dní na podpis zmluvu o dodávke vody z VV, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku VK. Ak žiadateľ technické podmienky nesplní, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd mu nebude predložená, žiadosť s prílohami mu bude vrátená.

6.7. Prevádzkovateľ dohodne so žiadateľom presný termín realizácie a zabezpečí plynulú dodávku vody (resp. plynulé odvádzanie odpadovej vody) do 15 pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd odberateľom (resp. producentom), ak sa nedohodnú inak. Za deň doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd odberateľom (resp. producentom) sa považuje dátum prijatia uvedený podateľňou VVS, a.s., resp. dátum podpisu poslednej zo zmluvných strán realizovaný na príslušnom zákazníckom centre.

Pozn. Realizácia prípojky sa považuje v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. za drobnú stavbu, tzn. podlieha oznamovacej povinnosti na stavebnom úrade, pričom podľa § 57 tohto zákona je povinnosťou stavebníka splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť voči stavebnému úradu. Podľa VVS, a.s. žiadateľ o pripojenie na VV/VK je stavebníkom a nepožaduje od žiadateľa o pripojenie na VV/VK predloženie ohlásenia o drobnej stavbe.

Čl. 7 Technické špecifikácie pripojenia
 

7.1. Napojenie na VV/VK zabezpečuje jedine prevádzkovateľ VV/VK, t. j. VVS, a.s. Výnimku môže písomne udeliť len riaditeľ závodu.

7.2. V prípade, že výnimka bude udelená a napojenie na VV/VK bude vykonávať iný dodávateľ ako prevádzkovateľ VV/VK, žiadateľ je povinný prizvať prevádzkovateľa VV/VK ku kontrole nasledovných činností:

a) vykonanie tlakových skúšok na prípojke,
b) vykonanie skúšky vodotesnosti kanalizačnej prípojky,
c) kontrola vodovodnej (kanalizačnej) prípojky pred jej zasypaním,
d) likvidácia jestvujúcej prípojky (ak bola zrušená),
e) kontrola správnosti osadenia nadzemných častí prípojky (poklopov).

7.3. V prípade priameho pripojenia prípojky na potrubie VK je potrebné splniť nasledovné podmienky:

a) samotné technické riešenie napojenia prípojky sa navrhuje podľa platnej STN 75 61 01,
b) ak je potrubie VK z materiálu PVC, PE alebo sklolaminátu, prípojka musí byť pripojená cez odbočku,
c) spoj kanalizačnej prípojky a VK musí byť vodotesný,
d) pri vysekávaní otvorov do VK v mieste pripojenia musí byť vybúraný materiál odstránený z potrubia VK. 8

7.4. Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na VV/VK jednou vodovodnou (kanalizačnou) prípojkou. S písomným súhlasom prevádzkovateľa VV/VK možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu vodovodnú (kanalizačnú) prípojku pre viac stavieb alebo pozemkov, prípadne viac vodovodných (kanalizačných) prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok. Písomný súhlas môže udeliť jedine riaditeľ závodu.

7.5. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom VV.

7.6. Vodovodná prípojka musí byť vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť ku znečisteniu pitnej vody vo VV a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo VV.

7.7. Nad vodovodnou (kanalizačnou) prípojkou je zakázané vysádzať kríky, stromy alebo budovať trvalé alebo dočasné objekty či zariadenia a nesmú sa vykonávať terénne úpravy (chodníky, pevné prechody, cesty, vstupy, schody a pod.) bez súhlasu prevádzkovateľa VV/VK.

7.8. Ak VK je vybudovaná ako delená stoková sústava, je nutné splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku z jednotlivých nehnuteľností odvádzať v delenej sústave (oddelene).

7.9. Podmienky pre žiadateľa ku zabezpečeniu ochrany proti spätnému vzdutiu odpadovej vody (kapitola 7 STN 73 6760 – Kanalizácia v budovách):

a) priestory a zariadenia, ktoré sa nachádzajú pod hladinou spätného vzdutia v stoke, na ktorú je nehnuteľnosť pripojená, nesmú byť zaplavené odpadovou vodou. Ohrozené priestory a zariadenia sa musia chrániť technickými opatreniami v zmysle STN EN 12056-4, podľa ktorej je nutné za prívalového dažďa počítať so vzdutím odpadovej vody v stoke a v dôsledku toho so spätným vzdutím v kanalizačnej prípojke, prípadne i vo zvode vnútornej kanalizácie;
b) kanalizačným potrubím chráneným proti spätnému vzdutiu sa nesmú odvádzať odpadové vody z plôch, zariaďovacích predmetov a zariadení, ktoré sú nad najvyššou hladinou spätného vzdutia v stoke;
c) ak sú splnené požiadavky na použitie zariadení zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných potrubí podľa kapitoly 4 STN EN 12056-4, použije sa buď zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd proti spätnému vzdutiu (príloha č. 7), alternatívne sa môže použiť uzáver proti spätnému vzdutiu (príloha č. 7).

Čl. 8 Záverečné ustanovenia
 

8.1. Projektovanie, stavbu a opravu vodovodných a kanalizačných prípojok upravujú normy STN EN 805, STN 75 5401 a STN 75 6101. V ostatných prípadoch bližšie neuvedených v týchto podmienkach platia ustanovenia Zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, Zákona č. 364/2004 Z. z. v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov.

8.2. Tieto technické podmienky pripojenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. 9. 2022.

Ing. Fedák Gabriel PhD.
výrobno-technický riaditeľ