Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Zmena údajov pre výpočet spotreby smernými číslami

Zmenou údajov pre výpočet spotreby smernými číslami sa rozumie, ak došlo k zmene v počte jednotiek alebo druhu spotreby vody oproti platným údajom v karte odberného miesta ku dňu hlásenia zmeny.

Uvedenú zmenu musí odberateľ vykonať osobne

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať (žiadosť a čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok
Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody.