Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

VVS, a.s. realizuje prvé kroky na posilnenie transparentnosti. Spoločnosť k tomu zaviazalo Valné zhromaždenie akcionárov.

12.9.2019

Valné zhromaždenie VVS, a.s. schválilo 20. júna 2019 Víziu transparentnosti pre spoločnosť. Ide o sériu opatrení, ktoré majú zmapovať vo VVS, a.s. súčasný stav uplatňovania zásad transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, protikorupčných opatrení, oznamovania protispoločenskej činnosti a  manažérskych systémov riadenia.
Súčasťou vyhodnotenia má  byť aj analýza spotrebiteľskej spokojnosti so službami, s transparentnosťou a spoločenskou zodpovednosťou vodární. Rovnako aj vyhodnotenie právneho  stavu legislatívnych podmienok vzťahujúcich sa na možnosť zverejňovania informácií nad rámec zmluvnej a zákonnej povinnosti, ktorou je zachovávanie obchodného tajomstva a dôvernosti informácií.
Celý materiál Vízia transparentnosti prerokovalo Predstavenstvo spoločnosti na svojom augustovom zasadnutí, začali sa tak realizovať prvé kroky na posilnenie transparentnosti. Útvar pre verejné obstarávanie už pripravuje transparentné výberové konanie na dodávateľa služieb, ktorý zabezpečí odborné posúdenie súčasného stavu v oblasti transparentnosti vo VVS, a.s. a legislatívneho prostredia.  Nezávislá sociologická agentúra, ktorá takisto vzíde z transparentného tendra,  zase posúdi ako spotrebitelia vnímajú VVS, a.s. vo vzťahu k poskytovaným službám, ale aj súvisiacim procesom, ktorými sú vyúčtovanie, fakturácie, zmluvy, riešenie reklamácie.
VVS, a.s. by mala prejsť v budúcom roku aj procesom certifikácie. Na základe vyhodnotenia situácie vedenie spoločnosti pripraví  podnet na zosúladenie postupov a legislatívy vzťahujúcich sa na vodárenské spoločnosti na území SR, jeho súčasťou by mali byť návrhy legislatívnych zmien v spolupráci so združeniami a organizáciami, ktoré môžu vplývať na legislatívny proces.
V súlade so schválenou Víziou transparentnosti bude VVS, a.s. pravidelne prostredníctvom web stránok informovať svojich akcionárov o postupe plnenia jednotlivých úloh.

Stručne o  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu. Zamestnáva viac ako 2 000 ľudí,  denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov, spravuje cca 6 477,410 km vodovodnej siete a viac ako 2810,727 km kanalizačnej siete. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia a pri svojich aktivitách nezabúda ani na sociálnu pomoc v oblasti svojho pôsobenia.

Ambíciou vodárenskej spoločnosti je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne pôsobnosti a to v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť.

VVS, a.s. je súkromná akciová spoločnosť, k termínu konania valného zhromaždenia (20. 6. 2019) riadená  771 akcionármi spoločnosti, ktorými sú obce a mestá v Košickom, Prešovskom a z časti Banskobystrickom kraji.