Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Vízie a ciele

 

IN VINO VERITAS, IN AQUA SANITAS.

 Vo vine je pravda, no vo vode zdravie :)

                                                              (latinské príslovie)

 

VODA A MY
Voda je tak prirodzenou súčasťou nášho života, že si jej vzácnosť dokážeme uvedomiť , až keď nám chýba.

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, ani to nevnímame,  je to najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

21. storočie špeciálne vníma pitnú vodu v domácnosti ako prirodzenú nutnosť. Kvalitná pitná voda v bytoch, domoch, nemocniciach, školách ale i iných organizáciach ako i odvedené odpadové vody a vyčistené v čistiarniach sú samozrejmosťou. Za takmer neviditeľne fungujúcim, ale tak potrebným mechanizmom na východnom Slovensku sa skrýva práca 2100 zamestnancov VVS, a.s.Predstavujú spoločnosť, ktorá v záujme riešenia potrieb zásobovania pitnou vodou obyvateľstva hľadá nové efektívnejšie a ekonomicky výhodnejšie technológie úprav vody a v zmysle ochrany životného prostredia vynakladá vysoké investície na výstavby nových čističiek odpadových vôd. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je transparentným nástupcom štátneho podniku, ktorý pokračuje v rozpracovaných investičných projektoch a napĺňaní cieľov svojho predchodcu. Je pružnou akciovou spoločnosťou, ktorá ponúka plastickejší pohyb v kontúrach Európskej únie (participácia na projektoch ISPA) a zároveň je prínosom kompetencií, možností ale i zodpovedností pre akcionárov t.j. obce.

 

CIELE SPOLOČNOSTI
Zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne pôsobnosti a.s. a to v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť. Za tým účelom bude VVS, a.s. zabezpečovať výstavbu ďalších vodovodných a kanalizačných sietí a zvyšovať percento napojenia obyvateľstva na verejné vodovody a kanalizácie.

Zabezpečiť ochranu prostredia v regióne pôsobnosti a.s. v súlade s právnymi normami čo sa týka kvality vody a čistiaceho procesu odpadových vôd. Realizovať výstavbu, resp. dokončenie rozostavaných čistiarní odpadových vôd s cieľom zvýšenia ich účinnosti čistenia.

Vytvoriť finančne stabilnú akciovú spoločnosť pri dosahovaní prijateľnej miery rentability výnosov adekvátnej rentabilite v danom odvetví a zvyšovať vnútornú hodnotu akciovej spoločnosti. V obchodnej politike akciovej spoločnosti urobiť opatrenia a pri tvorbe cien v budúcom období zosúladiť ceny vody tak, aby boli prijateľné pre obyvateľov a zároveň rentabilné pre spoločnosti.

Zabezpečiť stabilné pracovné miesta pre zamestnancov spoločnosti s motivujúcou mzdovou a sociálnou politikou.