Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Štandardy kvality

Voda

V zmysle Vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
 

  Štandardy kvality URSO
Rok 2018 Stiahnuť súbor  
Rok 2017 Stiahnuť súbor  
Rok 2016 Stiahnuť súbor  
Rok 2015 Stiahnuť súbor  
Rok 2014 Stiahnuť súbor  
Rok 2013 Stiahnuť súbor  
Rok 2012 Stiahnuť súbor  
Rok 2011 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2010 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2009 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2008 Stiahnuť súbor  

 

Elektrina

Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s dodávkou elektriny

Tabuľka podľa prílohy č. 8 vyhlášky č. 275/2012 Z.z.

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

Stiahnuť súbor

 

Vyhláška 428/10
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov a kanalizácií.

  Vodovod Kanalizácia
Rok 2017 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2016 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2015 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2014 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2013 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2012 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor
Rok 2010 Stiahnuť súbor Stiahnuť súbor

 

Kompenzačné platby
Na základe Vyhlášky 276/2012 § 6 odst. 2 je VVS, a.s. Košice (ako regulovaný subjekt) povinná uhradiť kompenzačnú platbu odberateľovi alebo producentovi (má s VVS, a.s. písomne uzatvorenú zmluvu za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd), ktorý bol dotknutý nedodržaním štandardu kvality.

Štandardy kvality, na ktoré sa vzťahuje kompenzačná platba:

A. Dodávka vody – ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1

1. písm. c) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody
    písm. e) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody

2. písm. g) – lehota na opätovné obnovenie dodávky vody
3. písm. k) – lehota na zabezpečenie plynulej dodávky vody
4. písm. l) – lehota na zabezpečenie preskúšania meradla a písomné oznámenie výsledku preskúšania
5. písm. m) – lehota na overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody a písomné oznámenie výsledku

B. Odvádzanie vody – ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1

1. písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej odpadovej vody
    písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti
2. písm. g) – lehota na odoslanie odpovede za množstvo odvádzanej vody za jednotku času a hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti, okrem udalostí podľa osobitného predpisu
3. písm. j) – lehota na zabezpečenie plynulého odvádzania vody
4. písm. k) – lehota na overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd a písomné oznámenie výsledku

Výška a spôsob výpočtu kompenzačných platieb

Vysvetlivky (platia všeobecne)

KP = kompenzačná platba v eurách (za dodávku pitnej vody/odvádzanie odpadovej vody) za odberné miesto
RV = ročné vyúčtovanie pitnej/odvedenej vody (fakturovaná suma bez DPH v eurách za odberné miesto)
FS = fakturovaná suma pôvodne vystavenej faktúry za dodávku pitnej/odvedenej vody (fakturovaná suma bez DPH v eurách za odberné miesto
A,B,C = premenné
D = počet dní nedodržania štandardu kvality


Výška kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca:

 

KP = A + B *(D-C)

                      A = 1% z RV     za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. c), e)             § 3 ods. 1 písm. b), d)
                             2,5% z RV  za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. g)                  § 3 ods. 1 písm. g)
                             5,- EUR      za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. k),l)                § 3 ods. 1 písm. j)
                             5% z FS      za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. m)                 § 3 ods. 1 písm. k)

ak D≤C , tak B =0

ak D>C,  tak B = 0,25% z RV za štandard kvality: § 2 ods.1 písm. c), e), g)       § 3 ods. 1 písm. b),d), g)
                               0,25 EUR    za štandard kvality: § 2 ods.1 písm. k), l)              § 3 ods. 1 písm. j)
                               0,1% z RV   za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. m)               § 3 ods. 1 písm. k)

                       C = 30              za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. c), e)               § 3 ods. 1 písm. b), d)
                              5                 za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. g)                    § 3 ods. 1 písm. g)
                              10               za štandard kvality: § 2 ods. 1 písm. k), l), m)         § 3 ods. 1 písm. j), k)              

                                                    

Príklad výpočtu výšky KP  – ak  nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 ods. 1 písm. m)

D = 12 dní
FS za dodávku pitnej vody  = 250,- EUR
KP = 5/100*250 + 0,1/100*250*(12-10)
KP = 13,- EUR

Maximálna výška kompenzačnej platby za nedodržané štandardov kvality za dodávku vody/odvádzania vody je 10% z ročného vyúčtovania odberného miesta za dodávku vody/odvádzania vody  pre príslušné odberné miesto.   

Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý toto nedodržanie štandardov kvality vykonal, a za nedodržanie viacerých štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý tento súbeh vyvolal, sa odberateľovi alebo producentovi uhradí len jedna kompenzačná platba s najvyššou ustanovenou alebo vypočítanou hodnotou. (§ 6 ods. 5)