Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Rozbory vôd

Informácie pre zákazníkov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice poskytuje zákazníkom nasledovné služby:

1) Akreditované odbery vzoriek pitnej, surovej, podzemnej a odpadovej vody:
• odber vzoriek vyškolenými a odborne preverenými pracovníkmi 
• doprava vzoriek vzorkovacími vozidlami s chladením a s kontinuálnym zaznamenávaním teploty počas transportu vzorky

2) Akreditované rozbory pitnej, surovej, podzemnej, odpadovej vody a kalov:
• fyzikálno-chemické a chemické rozbory pitnej, surovej, podzemnej a odpadovej vody
• mikrobiologické a biologické rozbory pitnej, surovej a podzemnej vody
• špeciálne anorganické a organické rozbory  pitnej, surovej, podzemnej a odpadovej vody
• špeciálne rádiologické rozbory  pitnej, surovej a podzemnej vody
• rozbory  ťažkých kovov v kaloch

VVS, a.s. Košice má Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) akreditované laboratória podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005. Osvedčenie o akreditácii je uznaním, že laboratória sú spôsobilé vykonávať objektívne a nezávisle skúšky v rozsahu prílohy k osvedčeniu o akreditácií.


Osvedčenie o akreditácii

Príloha k osvedčeniu


Akreditované odbery a akreditované skúšky pitnej, surovej, podzemnej, odpadovej vody a kalov a akreditovaný odber na výkon skúšok uvedený v rozsahu akreditácie v súlade s STN EN ISO/IEC 17025:2005 vykonávajú laboratóriá:

Špecializované laboratórium vôd Košice – pracovisko Košice
(úplný a minimálny rozbor pitných vôd, vybrané ukazovatele odpadových vôd a kalov)
VVS, a.s., GR – ŠLV Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
Vedúci skúšobného laboratória: Ing. Oľga Halgašová
tel.: 055/79 24 440, 0911 968 267, e-mail: olga.halgasova@vodarne.eu

Laboratórium odpadových vôd Košice – pracovisko Košice
VVS, a.s., GR – LOV Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
Vedúci skúšobného laboratória: MVDr. Gabriela Michlovičová
tel.: 055/79 24 451, 0911 968 564, e-mail: gabriela.michlovicova@vodarne.eu

Laboratórium odpadových vôd Prešov – pracovisko Kendice
VVS, a.s., GR – LOV Prešov, Komenského 50, 042 48 Košice
Vedúci skúšobného laboratória: Ing. Ľudmila Pekarovičová
tel.: 051/75 72 441, 0910 968 267, e-mail: ludmila.pekarovicova@vodarne.eu

Laboratórium odpadových vôd Humenné – pracovisko Humenné
VVS, a.s., GR – LOV Humenné, Komenského 50, 042 48 Košice
Vedúci skúšobného laboratória: Ing. Emília Valková
tel.: 057/78 70 563, 0903 360 032, e-mail: emila.valkova@vodarne.eu

Laboratórium pitných vôd Michalovce – pracovisko UV Hrádok
VVS, a.s., GR – LPV Michalovce, Komenského 50, 042 48 Košice
Vedúci skúšobného laboratória: Ing. Gabriel Sabo
tel.: 056/68 10 530, 0910 868 647, e-mail: gabriel.sabo@vodarne.eu


3) Neakreditované fyzikálno-chemické, chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitnej, surovej a podzemnej vody, fyzikálno-chemické a chemické rozbory odpadovej vody a kalov vykonávajú tieto laboratóriá:

Laboratóriá pitných vôd: vedúca odd. LPV
Ing. Szanyiová Jana, t.č.: 055/79 24 519, 0911 500 404, e-mail: jana.szanyiova@vodarne.eu

Laboratórium pitných vôd Brezovica – pracovisko ÚV Brezovica
VVS, a.s., GR – LPV Brezovica, Komenského 50, 042 48 Košice

Laboratórium pitných vôd Bukovec – pracovisko ÚV Bukovec
VVS, a.s., GR – LPV Bukovec, Komenského 50, 042 48 Košice

Laboratórium pitných vôd Rožňava – pracovisko Závod Rožňava
VVS, a.s., GR – LPV Rožňava, Komenského 50, 042 48 Košice

Laboratórium pitných vôd Stakčín – pracovisko ÚV Stakčín
VVS, a.s., GR – LPV Stakčín, Komenského 50, 042 48 Košice

Laboratórium pitných vôd Svidník – pracovisko Závod Svidník
VVS, a.s., GR – LPV Svidník, Komenského 50, 042 48 Košice

Laboratóriá odpadových vôd: vedúca odd. LOV
ng. Rusnáková Emília, t.č.: 055/79 24 518, 0910 868 642, e-mail: emilia.rusnakova@vodarne.eu

Laboratórium odpadových vôd Trebišov – pracovisko Závod Trebišov
VVS, a.s., GR – LOV Trebišov, Komenského 50, 042 48 Košice

Laboratórium odpadových vôd Rožňava – pracovisko ČOV Rožňava
VVS, a.s., GR – LOV Rožňava, Komenského 50, 042 48 Košice

 

Objednanie služieb pre zákazníkov

1. Objednanie služieb
Služby poskytujeme na základe objednávky podanej v príslušnom zákazníckom centre, telefonicky prostredníctvom (Call centrum), resp. písomne na adresu VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, kde sa uvedie požadovaný rozsah analýzy.

Objednávka musí obsahovať:
- Názov právnickej alebo fyzickej osoby
- Kontaktnú adresu zodpovednej osoby, dátum narodenia v prípade fyzickej osoby ,telefonický kontakt
- IČO, DIČ
- Špecifikáciu požadovaných skúšok
- Požiadavku na spôsob odberu vzoriek (akreditovaný odber spôsobilým pracovníkom VVS, a.s., alebo osobné doručenie vzorky)
- Dátum odberu vzorky

V prípade pravidelných alebo opakujúcich sa vzoriek zákazník podá celoročnú objednávku s uvedením termínov odberu ako aj so zoznamom požadovaných skúšok.


Objednávkový formulár

2. Príjem vzoriek
Po podaní objednávky zákazník bude kontaktovaný vedúcim laboratória resp. vedúcim oddelenia pitných/odpadových vôd. Zákazník dostane potrebné informácie, prekonzultujú sa jeho požiadavky, dohodne sa dátum a spôsob odberu vzoriek, poskytne sa cena za vykonané služby, doba zaslania výsledkov analýz.

Akreditované laboratórium umožňuje zákazníkovi byť prítomným pri výkone skúšky jeho vzorky. Zákazník musí o túto možnosť vopred požiadať, následne musí dodržiavať všetky pokyny zamestnanca laboratória, dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy skúšobného laboratória. Uvedené požiadavky sa zadokumentujú v Protokole o preskúmaní požiadaviek zákazníka.

3. Odber vzoriek
Laboratórium na požiadanie zabezpečuje odber vzoriek vyškolenými a odborne preverenými pracovníkmi. Cena za odber je daná vzdialenosťou odberného miesta od laboratória. Požiadavku na odber vzoriek je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu s vedúcim laboratória.

Zákazník na požiadanie môže na niektoré skúšky odber vzoriek zabezpečiť vlastnými prostriedkami. Je poučený o spôsobe odberu vzoriek. Vzorky odoberie do zapožičaných vzorkovníc laboratória.

4. Cenník skúšok
Výkony skúšok sa účtujú na základe platného cenníka VVS, a.s. Košice, ktorý je na požiadanie predložený zákazníkovi aj pri konzultácii o možnom objednaní služieb. Zákazník uhradí cenu za výkon skúšky poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry. Úhradu môže zákazník vykonať aj na zákazníckom centre platbou do pokladne (v hotovosti) alebo platobnou kartou.

5. Výsledky skúšok
Po vykonaní skúšky laboratórium vystaví Protokol o skúške vzorky. Pri zadávaní objednávky si zákazník určí spôsob prevzatia protokolu : osobne, poštou alebo elektronicky. Laboratória nepredkladajú zákazníkom predbežné výsledky skúšok telefonicky, v zjednodušenej forme a ani v elektronickej podobe.

6. Reklamácia
Výsledky skúšok je možné reklamovať. Reklamáciu zákazník uplatňuje osobne alebo písomne, kedy vypĺňa reklamačný list, ktorý je povinný vlastnoručne podpísať. Postup pri vybavovaní sťažnosti závisí od toho, akou formou bola oznámená a či je opodstatnená. Zákazník je povinný oznámiť predmet reklamácie bez zbytočného odkladu od času zistenia skutočnosti, najneskôr v lehote 30 dní, keď nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.