Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Projekty v príprave

Prehľad  investičných projektov VVS, a.s. v aglomeráciách nad 2000 EO
z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Projekty v príprave  PO 2021-2027
1. Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV 7 856 475,11
2. Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV 9 353 928,25
3. Rochovce -Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV 21 595 000,00
4. Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV 3 500 000,00
5. Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity 3 000 000,00
  Spolu:  45 305 403,36