Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Programovacie obdobie 2014-2020

Prehľad investičných projektov VVS, a.s., kofinancovaných zo zdrojov EÚ OP KŽP PO 2014 - 2020

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové investičné
výdavky
RN (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020
Projekty v príprave
1. Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV 7 856 475,11
2. Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV 9 353 928,25
3. Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV 21 595 000,00
4. Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV 3 500 000,00
5. Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity 3 000 000,00
6. Bukovec - intenzifikácia úpravne vody 10 033 037,00
  Spolu:  55 338 440,36

 

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020
IROP - Európsky fond regionálneho rozvoja
1. Moravany - kanalizácia (RIÚS) 3 227 316,99
2. Ploské-Ortáše-Vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody a vodojem (RIÚS) 1 108 099,84
3. Košická Polianka - vodovod (MFO) 1 059 415,96
4. Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod (RIÚS) 4 217 431,26
5. Fintice - kanalizácia (MFO) 1 253 562,13
6. Kuzmice - kanalizácia a ČOV (RIÚS) 4 383 219,06
7. Sady nad Torysou - vodovod (MFO) 48 083,01
  Spolu:  15 297 128,25