Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Prehľad zrealizovaných projektov

Prehľad zrealizovaných investičných projektov VVS, a.s., kofinancovaných zo zdrojov EÚ

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové investičné výdavky
RN (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2004 - 2006
ISPA/KOHÉZNY FOND
1. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína 29 139 807,49
2. Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín 23 081 159,45
3. Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd 27 624 672,06
4. Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľa 57 483 740,57
5. Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa 71 484 241,79
ŠTRUKTURÁLNE FONDY
1. Rozhanovce - kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí 4 694 275,29
2. Bardejov - Dlhá Lúka - Bardejovská Nová Ves - kanalizácia 3 929 694,58
3. Skupinový vodovod obcí údolia Kaňapty 2 820 076,41
  PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013
1. Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vŕbnica - kanalizácia a ČOV 8 159 789,13
2. Zemplínske Hámre - kanalizácia 4 002 804,84
3. Svidník- Medzianky-prívod vody z vodárenskej nádrže Starina 12 879 660,68
4. Rakovnica - vodovod 1 969 584,92
5. Intenzifikácia ČOV Bardejov 15 937 629,47
6. Odkanalizovanie v aglomerácií Rožňava- mestská časť Nadabula a Rožňavská Baňa 3 858 072,66
7. Komárany, Nižný Kručov-vodovod, kanalizácia 2 648 486,82
8. Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia 2 729 574,55
9. Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV 10 573 834,74
10. Krásnovce, Šamudovce - kanalizácia 4 096 667,39
11. Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov 2 419 579,18
12. Snina ČOV -zvýšenie kapacity 7 944 590,70
13. Valaliky, Geča -  kanalizácia 11 823 324,51
14. Stropkov - Krušinec - Tisinec - rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV 16 070 528,60
15. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva 53 065 528,29
  Sumár 378 437 324,12