Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Prehľad projektov v realizácií

Prehľad investičných projektov VVS, a.s., kofinancovaných zo zdrojov EÚ  OP KŽP PO 2014 - 2020

P.č. Fond
Názov projektu
Celkové investičné
výdavky
RN (EUR)
PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 - 2020
Projekty v realizácii
1. Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV 11 068 674,36
2. Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV 11 394 739,11
3. Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 15 449 573,05
  Spolu:  37 912 986,52

 

Projekt: Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV


Kód ITMS: 310011A035

Celkové oprávnené výdavky: 11 068 674,36 €

Nenávratný finančný príspevok: 9 961 806,92 €

Cieľ projektu: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych  odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO  v zmysle záväzkov SR voči EÚStručný popis projektu:
Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obciach Veľké a Malé Trakany a jej napojenie na intenzifikovanú čistiareň odpadových vôd v Čiernej nad Tisou.

Splašková kanalizácia v obci Veľké Trakany sa vybuduje v celkovej dĺžke 10 089,6 m, v obci Malé Trakany v celkovej dĺžke 9 165,15 m, s tým, že sa predpokladá s pripojím 2 153 obyvateľov týchto obcí na kanalizáciu. Intenzifikáciou ČOV Čierna nad Tisou sa zvýši kvalita vypúšťaných vyčistených odpadových vôd za účelom dodržania limitných hodnôt znečistenia a zvýšenie projektovej kapacity ČOV na 10 483 EO.

Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a intenzifikovanú ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.

 

Projekt: Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV


Kód ITMS: 310011A033

Celkové oprávnené výdavky: 11 394 739,11 €

Nenávratný finančný príspevok: 10 255 265,20 €

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je výstavba splaškovej kanalizácie v obciach Trhovište a Bánovce nad Ondavou a jej napojenie na novovybudovanú ČOV v Bánovciach nad Ondavou. Výhľadovo sa uvažuje aj s napojením kanalizácie celej obce Moravany na predmetnú ČOV.

Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 13 743,03 m a bude sa skladať z gravitačnej a tlakovej stokovej siete. Po jej dobudovaní sa predpokladá s pripojením 2 244 obyvateľov aglomerácie na kanalizáciu. Projekt sa bude realizovať v obciach Trhovište a Bánovce nad Ondavou. Výstavba ČOV sa bude realizovať v extraviláne obce Bánovce nad Ondavou. Po realizácii napojenia obce Moravany bude ČOV v Bánovciach nad Ondavou slúžiť pre celkovú projektovanú kapacitu 4 146 EO.

Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.


Projekt: Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV


Kód ITMS: 310011A034

Celkové oprávnené výdavky: 15 449 573,05 €

Nenávratný finančný príspevok: 13 904 615,74 €

Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je dostavba splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV v meste Kráľovský Chlmec. Novovybudovaná splašková kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej kanalizácie a splaškové vody budú následne odvedené jestvujúcim zberačom do ČOV Kráľovský Chlmec.

Celková dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 17 922,80 m a bude sa skladať z gravitačnej a tlakovej stokovej siete a umožní sa tým pripojenie ďalším 3 150 obyvateľov aglomerácie na túto stokovú sieť, čo vo vyjadrení za celú aglomeráciu predstavuje 95,07 % pripojenie. Projektovaná kapacita intenzifikovanej ČOV je až 12 753 EO, nakoľko je dimenzovaná aj pre napojenie obcí Pribeník a Malý Horeš. Projekt sa bude realizovať v meste Kráľovský Chlmec.
Pripojením na novovybudovanú kanalizačnú sieť a intenzifikovanú ČOV sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva, zníženiu znečistenia vodných zdrojov a k napĺňaniu požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných predpisov o čistení odpadových vôd.