Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Portfólio služieb

Výroba vody – v oblasti výroby a dopravy pitnej vody zabezpečuje VVS Košice prostredníctvom závodov prevádzku a ochranu zariadení vovovodov a v súlade s platnými predpismi, distribúciu vody do jednotlivých oblastí a tlakových pásiem, sledovanie strát vody a výkon opatrení na ich znižovanie a ďalšie činnosti.

Odkanalizovanie vody – zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd, likvidácia vzniknutého kalu, prevádzka, údržba a vykonávanie opráv, renovácií a rekonštrukcií stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v správe VVS, a.s.

Stavebno-montážna činnosť – realizuje stavebné práce pre vlastnú a cudziu investičnú výstavbu, údržby, opravy a rekonštrukcie objektov vovovodov a kanalizácií.

Opravárenské dielne – zabezpečujú opravy, rekonštrukcie a montáž strojnotechnologických zariadení a elektrozariadení, zámočnícke a údržbárske práce, výrobu oceľových konštrukcií.

Zabezpečenie investičnej výstavby – realizuje komplexnú prípravu a zabezpečenie jednotlivých investičných akcií pre vlastnú investičnú výstavbu a pre cudzích investorov až po uvedenie diela do prevádzky a jeho zapracovanie.

Chemicko-technologická služba – činnosť je zameraná na dodržiavanie základnej požiadavky akosti pitnej vody, ako aj zabezpečenie kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd do recipientu. Kvalita pitnej vody v rozvodnej sieti je sledovaná podľa harmonogramu kontrol akosti pitnej vody schválených príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva z hľadiska mikrobiologického, biologického, fyzikálno - chemického a rádiologického. Kvalita pitnej vody vyrábanej a dodávanej našim spotrebiteľom je kontrolovaná v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2006 v znení NV SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

V zmysle NV SR č. 269/2010,ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd sa sledujú vo vypúšťaných odpadových vodách fyzikálno-chemické ukazovatele v rozsahu povolení schválených vodohospodárskym orgánom.

Projekcia – vykonáva spracovanie projektovej dokumentácie pre potreby zabezpečenia územného rozhodnutia a stavebného povolenia a vypracovanie prevádzkových poriadkov, štúdií a technických návrhov.

Doprava a mechanizácia – zameriava sa na plnenie požiadaviek hlavných výrobných činností, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie ako aj opravy základných prostriedkov.