Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Platné predpisy

Všeobecné obchodné podmienky VVS, a.s.

Doplňujúce informácie k Všeobecným obchodným podmienkam VVS, a.s.

Reklamačný poriadok VVS, a.s.

Technické podmienky pripojenia

Zákon 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Zákon 364/2004 Z.z. o vodách

Zákon 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Vyhláška 397/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody


Ročný priemer zrážkového úhrnu:   2009, 2010, 2011 / 2012, 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Najčastejšie otázky

Napíšte nám