Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Meradlá (vodomer)

informácie pre zákazníkov

Vodomer - práva a povinnosti

Množstvo vody dodanej do Vašej nehnuteľnosti z verejného vodovodu je merané vodomerom. Pre vzájomné korektné obchodné vzťahy medzi našou spoločnosťou a každým odberateľom, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu (presný názov Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisoch o vodách) je nevyhnutnou podmienkou, aby vodomer meral správne. Na zabezpečenie tejto podmienky nie je potrebná žiadna mimoriadna starostlivosť, ale ako pre každé zariadenie aj pre vodomer je potrebné vytvoriť vyhovujúce pracovné resp. technické podmienky. Pracovné podmienky pre vodomery definuje výrobca vodomeru . Vodomer má byť inštalovaný v predpísanej polohe – vodorovne, šikmo alebo zvislo- podľa typu. Počas prevádzkovania ani pri manipulácii s vodomerom nesmie byť vystavený otrasom, mrazu, ani vysokým teplotám. Vodomer nemá byť zatopený.

Aby bolo možné podľa vodomeru určovať množstvo odobratej vody musí vodomer byť tzv. určeným meradlom a spĺňať všetky podmienky v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Vzťahy medzi vodárenskou spoločnosťou a odberateľom vody alebo producentom odpadových vôd ich práva a povinnosti upravuje legislatíva Slovenskej republiky v zákone č. 442/2002 Z. z. v znení platných zmien a doplnení.

Vodomer je súčasťou verejného vodovodu, je majetkom prevádzkovateľa vodovodu a prevádzkovateľ vodovodu vodomer osadzuje odberateľovi na vlastné náklady. Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na vlastné náklady.
Odberateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle, dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle, neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu.

Zásahom do vodomeru sa chápe aj zásah do značiek na vodomere. Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika je zakázané v zmysle platného zákona o metrológii č.157/2018 Z.z..

Častou príčinou nefunkčnosti vodomeru je jeho poškodenie mrazom alebo teplou vodou. Za tieto príčiny nefunkčnosti vodomeru je zodpovedný odberateľ.
Vodomer je určený na meranie pitnej vody v rozsahu teplôt od 0 C do 30 C. Ak sa do vodomeru dostane voda nižšej alebo vyššej teploty ako je tu uvedené, spôsobí to poškodenie vodomeru.
Pitná voda dodávaná verejným vodovodom má v zmysle Vyhlášky č.247/2017 Z. z. teplotu od 8 do 12 C.
Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ v zmysle z v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - v znení platných zmien a doplnení.

Ochrana vodomeru:
Vaša vodovodná prípojka ako aj vodomerná šachta sú vybudované v súlade s platnou legislatívou a v zmysle platných technických noriem. Za predpokladu dodržiavania normálneho používania a prevádzkovania nemôže dôjsť k poškodeniu vodomeru.

Aby nedochádzalo k poškodeniu vodomeru a jeho príslušenstva je potrebné aby odberateľ zabezpečil resp. dodržiaval:
- Do vodomernej šachty vstupovať len ak je to nevyhnutné na prevádzkovanie vodovodnej prípojky a kontrolu inštalovaného vodomeru .
- Zabezpečiť aby do vodomernej šachty nemali prístup neoprávnené osoby
- Pri vstupe do vodomernej šachty postupovať zvlášť opatrne, nijako nezaťažovať vodovodné potrubie a vodomer. Nestúpať na vodomer a vodovodné potrubie a neklásť na vodomer ani vodovodné potrubie žiadne predmety.
- Nedotýkať sa a nijako nemanipulovať s vodomerom ako aj s overovacou, zabezpečovacou a montážnou značkou na vodomere.
- Nepôsobiť akýmikoľvek zdrojmi tepla na vodomer a jeho príslušenstvo.
- Udržiavať neverejnú časť vodovodnej prípojky, uzatváracie ventily ako aj spätný ventil či klapku a celý vnútorný vodovod v technickom stave odpovedajúcom legislatívnym a technickým normám .
- Nerobiť úpravy na vnútornom vodovode, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie vodomeru teplou vodou, ( v niektorých prevádzkových stavoch na verejnom vodovode pri krátkej vzdialenosti lokálneho ohrevu teplej vody od vodomeru –hrozí poškodenie vodomeru teplou vodou)
- Vodomerná šachta sa obsypáva do výšky 10 cm pod horný okraj šachty. Po zhutnení výkopu sa dobetónuje po okraj šachty betónom v šírke 20 cm po obvode. Neodporúčame používať neúplne obsypanú vodomernú šachtu do roviny terénu, mohlo by prísť k poškodeniu vodomeru v zimnom období.
- Vo vodomernej šachte nič neskladovať.
- Vodomernú šachtu mať zabezpečenú a uzatvorenú príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty ( hlavne v zime), udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody do vodomernej šachty.
- Neumiestňovať na poklop vodomernej šachty žiadne predmety, zabezpečiť aby poklop bol stále viditeľný, nebol zasypaný a nebol zaťažovaný, hlavne prejazdom motorových vozidiel
- Okamžite ako zistí akékoľvek poruchy alebo poškodenia na vodovodnej prípojke alebo na vodomere , ohlási tieto skutočnosti prevádzkovateľovi vodovodu .
- Ak sú zistené nedostatky na neverejnej časti vodovodnej prípojky alebo vodomernej šachte, tieto v stanovenom termíne odstrániť.