Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Životné prostredie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je dôsledným ochrancom životného prostredia a svojou činnosťou kladie  značný dôraz na ochranu životného prostredia:

• sledovaním a zhodnocovaním ekologickej stability poradí s cieľom ochrany OP I. a II. stupňa jestvujúcich a výhľadových vodných zdrojov s prihliadnutím na ochranu prírody a krajiny.

• odvádzaním a čistením odpadových vôd, čím sa zabezpečuje požadovaná kvalita vypúšťaných odpadových vôd do recipientu.

• z procesu úpravy pitnej vody a čistenia odpadových vôd likvidácia stabilizovaného kalu, resp. jeho využitie v iných odvetviach hospodárstva.

• využívanie kogeneračných jednotiek s cieľom znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie, resp. efektívne využitie jednotlivých produktov pri procese čistenia.

• Nakladanie s ostatnými (O) a nebezpečnými odpadmi (N) plne v súlade s legislatívnymi predpismi v odpadovom hospodárstve (Zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch).

• Využívanie bioplynu, vzniknutého pri procese čistenia odpadových vôd na vykurovanie vlastných kotolní

VVS, a.s. je autorom projektu na ochranu životného prostredia s názvom „Čisté obce“, ktorého poslaním je prispieť k legálnemu vývozu žúmp v obciach, v ktorých ešte nie je vybudovaná kanalizácia.

Tento projekt ocenili Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku a Ministerstvo životného prostredia SR ako významný ekologický počin zameraný na zamedzenie nelegálnej likvidácie obsahu žúmp Národnou podnikateľskou cenou za životné prostredie v SR 2009.