Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Integrovaný Manažérsky Systém

1. Prečo VVS, a.s. implementovala ISO normy a rozpracovala ich do svojho manažérskeho systému (manažmentu kvality)?

VVS, a.s. chce byť trvalou zárukou toho, že plníme záväzky voči zákazníkovi, životnému prostrediu, v oblasti BOZP ako aj v oblasti hospodárneho využívania energií.

Implementovaním ISO noriem 9001, 14001, 50001, OHSAS18001 ako aj ISO/IEC 17025 spoločnosť VVS, a.s. vytvorila Integrovaný manažérsky systém /IMS/, ktorý dokumentuje štruktúru spoločnosti, riadenie procesov, zodpovednosť zamestnancov a postupy pre dodanie kvalitného produktu alebo služby. Osvedčenie o akreditácii (SNAS) plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025 sme získali v roku 2015 a certifikát získaný auditom tretej strany (SGS) o zhode s normou  ISO EN 50001 v roku 2016.

2. Prečo je dôležité aby sa firma držala týchto noriem a štandardov?

Implementáciou IMS VVS, a.s. získala istoty v oblasti konkrétnych manažérskych systémov o tom, že:

1. VVS, a.s. je vo všetkých svojich činnostiach orientovaná na uspokojenie požiadaviek svojho zákazníka.
2. Presne identifikovala procesy v rámci organizačných štruktúr.
3. Stanovili sa konkrétne právomoci a zodpovednosti pre každého pracovníka.
4. Zvýšila sa náročnosť organizácie hlavne vo výberových konaniach, kde je implementácia ISO noriem je jednou zo základných podmienok účasti.
5. Zvýšila sa spokojnosť zákazníkov.
6. Zvýšila sa akceptácia zo strany bánk a úradov.

3. Čo dodržiavanie ISO noriem a štandardov znamená pre zamestnancov VVS, a.s. pri ich každodennej práci?

VVS, a.s.  má cca 2070 zamestnancov v 9 závodoch v rámci východného ale aj stredného Slovenska. Všetky závody majú zjednotené postupy všetkých činností. Každodenným uplatňovaním princípov IMS prispievajú k neustálemu zlepšovaniu kvality v celom podniku tým, že
     
1. pomáhajú vytvárať súlad v jednotlivých činnostiach organizácie,
2. definujú procesy v organizácii a ich vzájomné vzťahy,
3. pomáhajú znižovať náklady v organizácii,
4. pomáhajú identifikovať potreby zákazníka.

Jednoducho povedané, nemôže sa stať, že taký istý problém na dvoch závodoch by riešili rôznym spôsobom, lebo je definovaný len jeden spôsob – jeden proces riešenia, ktorý je najvhodnejší aj z pohľadu našej firmy aj z pohľadu odberateľa. Aj keď sa nájde rozdielny spôsob, je definovaná cesta ako napraviť nesúlad.

4. Aký to má v konečnom dôsledku význam pre klientov a odberateľov VVS, a.s.?

Implementácia IMS prináša k poskytovanému výrobku alebo službe pridanú hodnotu, ktorú môžu vnímať  odberatelia v prvom rade a naši dodávatelia v druhom rade.

zákazníci a koneční užívatelia formou
• splnenia svojich požiadaviek tj. dostanú presne to, čo si objednali a dopredu sa na tom dohodli
• spoľahlivosti – tj. že dodáme tovar alebo službu v dohodnutom čase
• dlhodobého udržania požadovanej úrovne kvality tj. je garantovaná dlhodobo úroveň kvality dodaného tovaru alebo služby

dodávatelia a partneri formou
• stability vzťahov
• nárastu  rozsahu spolupráce
• dobrého partnerstva.

VVS, a.s. týmto integrovaným manažérskym systémom zaručuje pre svojich zákazníkov dodržiavanie právnych a etických noriem, pre svojich zamestnancov zaručuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a pre našich spoluobčanov a spoločnosť zaručuje znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie pri trvalom znižovaní energetickej náročnosti hospodárenia.Politika IMS


ISO 50001
Zavedením systému energetického manažérstva sa naša spoločnosť zaviazala vybudovať a udržiavať procesy a postupy na zlepšovanie hospodárenia s energiou, vrátane zvyšovania energetickej účinnosti,  ako aj zníženia emisií skleníkových plynov. Efektívnosť a funkčnosť tohto systému závisí od prístupu ľudí v organizácii na všetkých úrovniach a funkciách, preto kladieme dôraz na zvýšenie energetického povedomia všetkých zamestnancov, na rozbeh zlepšovacích návrhov v tejto oblasti, aby znižovaním energetickej náročnosti napomohli nielen k lepšiemu hospodárskemu výsledku podniku ale aj k ochrane celého životného prostredia.

   

Politika EnMS

 

ISO/IEC 17025
Medzinárodná norma ISO/IEC 17025 špecifikuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť vykonávať skúšky a/alebo kalibrácie vrátane vzorkovania. Zahŕňa skúšanie a kalibrácie vykonávané normalizovanými metódami, nenormalizovanými metódami a metódami vyvinutými laboratóriom.
Pre zabezpečenie činnosti skúšobných laboratórií spoločnosti v súlade s požiadavkami danými ISO/IEC 17025 je vyhlásená politika kvality:
Vrcholové vedenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice vyhlasuje politiku kvality, ktorá je základom stratégie riadenia skúšobných laboratórií spoločnosti.
Pre ďalší rozvoj spoločnosti, pre trvalé zabezpečenie kvality výkonov skúšobných laboratórií spoločnosti a pre možnosť trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva, sa vedenie spoločnosti rozhodlo prijať túto zásadu riadenia a vyhlasujú ju za svoju politiku kvality:
 

KVALITOU SVOJICH VÝKONOV USPOKOJOVAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE OČAKÁVANIA ZÁKAZNÍKOV

Pre naplnenie tejto politiky kvality, vedenie spoločnosti vytýčilo nasledovné strategické ciele, ktoré sú raz ročne v správe o účinnosti systému manažérstva skúšobného laboratória podrobené komplexnému zhodnoteniu:
a) v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov sústavne zvyšovať účinnosť systému manažérstva v oblasti zvyšovania úrovne profesijnej praxe a kvalite výkonu skúšok
b) v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov sústavne zvyšovať vedomie o úrovni a kvalite služieb poskytovaných laboratóriom u všetkých zamestnancov spoločnosti
c) v súlade s požiadavkami noriem a zákazníkov sústavne prehlbovať systém manažérstva s perspektívou nulovej priepustnosti nezhodných produktov smerom k zákazníkovi
d) v súlade so systémom manažérstva v skúšobnom laboratóriu zabezpečovať periodické oboznamovanie pracovníkov skúšobných laboratórií, ktorí vykonávajú skúšky so systémom manažérstva a dokumentáciou systému manažérstva, aby aplikovali uvedenú politiku a postupy do svojej práce
e) manažment sa zaväzuje konať v zhode s normou STN EN ISO/IEC 17025 a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva vo všetkých jeho oblastiach.
 

Normou ISO/IEC 17025 sa v rámci VVS, a.s. riadi činnosť v akreditovaných laboratóriách

Akreditované laboratória VVS, a.s.
• Špecializované laboratórium vôd Košice, pracovisko Kokšov-Bakša;
• Laboratórium odpadových vôd Košice, pracovisko Kokšov-Bakša;
• Laboratórium odpadových vôd Humenné;
• Laboratórium odpadových vôd Prešov, pracovisko Kendice;
• Laboratórium pitných vôd Michalovce, pracovisko UV Hrádok;

Akreditované laboratória VVS, a.s. << Kliknite tu

                                    
Osvedčenie o akreditácii             Príloha k osvedčeniu