Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Certifikácia výrobkov/produktov

„Za účelom zabezpečenia vysokej kvality a dlhej životnosti vodohospodárskych objektov a zariadení zaviedla naša spoločnosť proces certifikácie výrobkov /produktov (obdobne §42 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní). Proces certifikácie výrobkov/ produktov pozostáva z nasledujúcich fáz:

 

- Vyhlásenie procesu certifikácie výrobku/produktu

- Žiadosť o certifikáciu výrobku/produktu

- Predkladanie a kontrola dokladov a dokumentov k žiadosti

- Kontrola technických parametrov

- Hodnotiace konanie

- Oznámenie výsledku certifikačného konania

- Ukončenie procesu certifikácie výrobku/produktu

- Odvolacie konanie

Vyhlásenie procesu certifikácie bude zverejnené na webovom sídle našej spoločnosti spolu s certifikačnými kritériami výrobku, na ktorý je vyhlásený proces certifikácie. Žiadateľ o certifikáciu výrobku/ produktu sa môže zaregistrovať do procesu certifikácie výrobku vyplnením žiadosti o certifikáciu výrobku/ produktu. Základné požiadavky, ktoré musí žiadateľ za účelom zaradenia do certifikačného procesu splniť, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre certifikáciu výrobkov/ produktov. Pre každý druh výrobku/ produktu sú samostatne stanovené certifikačné kritériá výrobkov/ produktov v Osobitných podmienkach pre certifikáciu výrobku/ produktu. Certifikačné kritériá sú definované v súlade so základným vnútorným predpisom našej spoločnosti t.j. Technickými štandardmi verejných vodovodov a verejných kanalizácií a so Všeobecnými podmienkami pre certifikáciu výrobkov/ produktov. Technické štandardy verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vypracované za účelom zabezpečenia jednotnosti technického a konštrukčného návrhu a výstavby vodohospodárskych objektov a zariadení VVS, a.s. a sú záväzné pre VVS, a.s., externých projektantov, investorov, dodávateľské firmy a zhotoviteľov vodohospodárskych objektov a zariadení, ktorých odborným prevádzkovateľom bude naša spoločnosť. Všeobecné podmienky pre certifikáciu výrobkov/ produktov sú spoločné pre všetky kategórie certifikácie vyhlásené VVS, a.s.“

Vaše pripomienky, návrhy k dokumentom „Technické štandardy verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ resp. „Všeobecným podmienkam pre certifikáciu výrobkov/produktov“ nám môžete zaslať mailom na certifikacia@vodarne.eu.

 

Vyhlásenie procesu certifikácie výrobku/produktu

 


Technické štandardy
verejných vodovodov
a verejných kanalizácií

Všeobecné podmienky
pre certifikáciu
výrobkov, produktov