Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Certifikácia produktov

„Za účelom zabezpečenia vysokej kvality a dlhej životnosti vodohospodárskych objektov a zariadení zaviedla naša spoločnosť proces certifikácie produktov (obdobne §42 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní). Proces certifikácie produktov pozostáva z nasledujúcich fáz:

 

- Vyhlásenie procesu certifikácie produktu

- Žiadosť o certifikáciu produktu

- Predkladanie a kontrola dokladov a dokumentov k žiadosti

- Kontrola technických parametrov

- Hodnotiace konanie

- Oznámenie výsledku certifikačného konania

- Ukončenie procesu certifikácie produktu

- Odvolacie konanie

Vyhlásenie procesu certifikácie bude zverejnené na webovom sídle našej spoločnosti spolu s certifikačnými kritériami, na ktorý je vyhlásený proces certifikácie. Žiadateľ o certifikáciu produktu sa môže zaregistrovať do procesu certifikácie produktu vyplnením žiadosti o certifikáciu produktu. Základné požiadavky, ktoré musí žiadateľ za účelom zaradenia do certifikačného procesu splniť, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre certifikáciu produktov. Pre každý druh produktu sú samostatne stanovené certifikačné kritériá produktov v Osobitných podmienkach pre certifikáciu produktu. Certifikačné kritériá sú definované v súlade so základným vnútorným predpisom našej spoločnosti t. j. Technickými štandardmi verejných vodovodov a verejných kanalizácií a so Všeobecnými podmienkami pre certifikáciu produktov. Technické štandardy verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vypracované za účelom zabezpečenia jednotnosti technického a konštrukčného návrhu a výstavby vodohospodárskych objektov a zariadení VVS, a.s. a sú záväzné pre VVS, a.s., externých projektantov, investorov, dodávateľské firmy a zhotoviteľov vodohospodárskych objektov a zariadení, ktorých odborným prevádzkovateľom bude naša spoločnosť. Všeobecné podmienky pre certifikáciu produktov sú spoločné pre všetky kategórie certifikácie vyhlásené VVS, a.s.“

Vaše pripomienky, návrhy k dokumentom ,,Technické štandardy verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ resp. „Všeobecným podmienkam pre certifikáciu produktov“ nám môžete zaslať mailom na certifikacia@vodarne.eu.

 

Vyhlásenie procesu certifikácie produktu

Zoznam prebiehajúcich certifikácií pre produkty:

ID-0005  Kanalizačné a šachtové poklopy

ID-0004  Navŕtavacie pásy

ID-0001  Posúvače vodárenské

ID-0003  Uzávery domových prípojok

ID-0002  Zemné súpravy zákopové - teleskopické a tuhé

 

 


Technické štandardy
verejných vodovodov
a verejných kanalizácií

Všeobecné podmienky
pre certifikáciu produktov