Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Cenníky

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody a distribúciu platné od 01.01.2018
Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,6034
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1844
Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné
  vodárenské spoločnosti
0,9689

 

CENNÍK VODY vo formáte pdf:
2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Cenníky:
Metodické pokyny
Výroba, distribúcia, dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou
Výkony dopravy
Vodovodné a kanalizačné prípojky / Sadzby dopravného
Vodomerné a kanalizačné plastové šachty / Sadzby dopravného
Laboratórne analýzy pitnej, odpadovej vody a kalov
Projekt Čisté obce / Vzdialenosti obcí a sadzby (vývoz obsahu domových žúmp - Projekt Čisté obce – cena v EUR s DPH)
Autobusová doprava / Prepravný poriadok
Mimoriadny odpočet


Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vás informovať, že vývoz obsahu žúmp v cenách a za podmienok platných v rámci Projektu Čisté obce realizuje VVS, a.s. len v obciach, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu. V obciach, kde VVS, a.s. prevádzkuje verejnú kanalizáciu túto službu poskytujeme v cenách v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s.: Metodické pokyny / cenník Výroba, distribúcia, dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd" / cenník Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou" / cenník Výkony dopravy".