*  Kampaň
 
  *  Verejné obstarávanie
 
  *  Poruchy
 
  *  Zákaznícka zóna
 
  *  Spoločnosť
 
  *  Služby
 
  *  Europrojekty
 
  *  Štandardy kvality
 
  *  O vode
 
  *  Fotogaléria VVS
 
  *  Periodiká
 
  *  Súťaž

03.11.2014
Výhercovia vecných cien služby "Elektronické zasielanie dokumentov"
17.07.2014
Chceš sa pridať medzi „vodárov“?

 
viac noviniek


E-mail: zakaznik@vodarne.eu
Telefón: 055 / 7952 777Aktuality / Tlačové správy

Aktualita

VVS, a.s. v rámci predvianočného obdobia smeruje svoje aktivity aj do vnútra spoločnosti a  nemalú pozornosť venuje deťom svojich zamestnancov. Aj tento rok pre nich pripravila Mikulášsku nádielku, ktorú si mohli užiť deti v každom závode spoločnosti VVS, a.s. Okrem balíčka sladkostí a hračiek, ktoré im odovzdal Mikuláš v sprievode čerta osobne, sa mohli tešiť na moderné bábkové divadlo – predstavenie s názvom Vianočná koleda alebo Ako sa Oto (ne)dočkal. Malá divadelné hra ponúkla deťom jednoduchý príbeh o priateľstve a láske. Interaktívne predstavenie plné humoru, s chytľavými melódiami a nenásilnou aktivizáciou detí malo veľký úspech. Stretnutie s Mikulášom sa aj tento rok nieslo v znamení zábavy, darčekov, sladkých dobrôt, ale najmä úprimnej a čistej detskej radosti.

   

 

Tlačová správa
 

VVS, a.s. podporuje službu Zelenej pošty

VVS, a.s. je moderná, zákaznícky orientovaná spoločnosť s neustálou snahou vychádzať v ústrety svojim zákazníkom a zvyšovať kvalitu svojich služieb. S cieľom skvalitniť služby , zvýšiť komfort klientov  a prispieť k ochrane životného prostredia prichádza VVS, a.s. prichádza s novinkou v rámci elektronického zasielania faktúr v spolupráci so spoločnosťou Zelená pošta.


Zelená pošta je portál, ktorý podporuje VVS, a.s., aby ušetrila  čas, aj náklady zákazníkov. Prostredníctvom tejto web stránky si klienti môžu  vytvoriť svoje konto, na ktoré prijímajú elektronické faktúry nielen z VVS, a.s. a spravujú ich na jednom mieste.

Výhody  služby  elektronického zasielania faktúr prostredníctvom zelenej pošty:

- Zákazníci ušetria svoj čas aj náklady, predídu tak omeškaniu platby a strate dokumentov
Elektronické zasielanie faktúr je bezplatné
Službu si aktivuje zákazník v pohodlí domova
Elektronická faktúra je doručená skôr ako papierová
Na novú faktúru v emailovej schránke upozorní klienta notifikačný e-mail
- Výhodou je komfortný prístup k faktúre prostredníctvom portálu Zelená pošta  alebo mobilnej aplikácie

Elektronická faktúra je identická s papierovou

K registrácii potrebujú zákazníci kódy UID a PIN, ktoré nájdu  na doručenej papierovej faktúre, pomocou týchto kódov sa môžu zaregistrovať  priamo na portáli Zelenej pošty www.zelenaposta.sk , alebo cez web stránku www.vodarne.eu, v zákazníckej zóne.
Táto služba je pre zákazníkov k dispozícii už od októbra 2014.


Nová akcia na zákazníckych centrách – vodomer na diaľkový odpočet k prípojke za 1 EUR

S účinnosťou od 1.11.2014 v rámci Projektu Prípojka za 1 EUR je štandardnou súčasťou  realizácie  vodovodnej prípojky  na náklady VVS, a.s.  meradlo s diaľkovým odpočtom.

Prípojka za 1 EUR – realizácia na náklady VVS a.s.:

Obhliadka miesta realizácie
- Dodávka a montáž materiálu (HDPE potrubie , mechanické tvarovky...)
Prepláchnutie, tlakovanie prípojky
Vodomerná plastová šachta
- Vodomerná zostava
Meradlo so zariadením umožňujúcim diaľkový odpočet


Ceny vodného a stočného v roku 2015

 V roku 2015 sa pre zákazníkov VVS, a.s. cena vodného a stočného NEZMENÍ.

Ceny z roku 2013 ostávajú naďalej v platnosti.

 

 

Tlačová správa

Projekt „Dobudovanie stokových sietí aglomerácii Bardejov“

VVS, a.s. odštartovala ďalšiu stavbu z odvetvia životného prostredia, spolufinancovanú z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a príspevku VVS, a.s., Košice
Projekt pozostáva z nasledujúcich stavieb (na každú z nich je vydané samostatné právoplatné stavebné povolenie) z pôvodne plánovaného projektu  Kohézneho fondu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa“

· Bardejovská Zábava – kanalizácia
· Poštárka – kanalizácia
· Pod Kalváriou – kanalizácia
· Bardejov – Kacvinská ul. – kanalizácia
· Pod Dubinami – kanalizácia

Na túto časť pôvodného projektu bola podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Celkové investičné výdavky: 1 601 715,84 EUR
Celkové oprávnené výdavky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 1 597 726,61 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku (dotácia z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie a zo štátneho rozpočtu): 1 517 840,29 EUR

PROJEKTANT – HORTOP s.r.o. Bratislava
ZHOTOVITEĽ  - Inžinierske stavby, a.s. Košice
STAVEBNÝ DOZOR  - Gajdoš Consulting  Engineers s.r.o. Zvolen, Terraprojekt a.s. Bratislava
Realizácia projektu:  Výstavba začala v auguste 2014, ukončenie je plánované na marec 2015.

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Projekt rieši dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Bardejov, ktorá je napojená na zrekonštruovanú ČOV Bardejov. Projekt bol pôvodne pripravovaný ako veľký projekt Kohézneho fondu pod názvom „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa“ . V roku 2009 sa VVS, a.s. musela na základe zmenených podmienok poskytovania pomoci z EÚ projekt zúžiť na aktivity:
Intenzifikácia ČOV Bardejov
projekt schválený v rámci výzvy MŽP SR

Celkové investičné výdavky: 14 786 795,66 EUR
Celkové oprávnené výdavky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 14 313 366,68 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku (dotácia z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie a zo štátneho rozpočtu): 13 597 698,35 EUR
Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov (predmetný schválený projekt v realizácii)
Dobudovanie vodovodnej siete v meste Bardejov (pripravovaný projekt pre aktuálne programovacie obdobie 2014 – 2020)
Malcov, Lenartov – kanalizácia a ČOV (pripravovaný projekt pre aktuálne programovacie obdobie 2014 – 2020)

Aglomerácia Bardejov je zaradená do Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, príloha č.1. Mesto Bardejov s počtom obyvateľov 33 451, má vybudovanú stokovú sieť v celkovej dĺžke 93 360 m, na ktorú je napojených 31 479 obyvateľov. Predmetom projektu je dobudovanie kanalizácie v meste Bardejov s cieľom znížiť podiel nepripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na intenzifikovanú ČOV Bardejov. Dobudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesných a kontrolovane vyvážaných žúmp a vytvoria sa podmienky pre ďalší socio-ekonomický rozvoj, pričom budú dosiahnuté nasledovné výsledky:

- vybuduje sa 7 963 m gravitačnej kanalizácie, 1 418 m výtlačného potrubia a 8 ks čerpacích staníc a vytvoria sa podmienky pre napojenie 1 108 obyvateľov (237 nových domových prípojok)
- zvýšenie percentuálnej napojenosti obyvateľov v rámci mesta Bardejov na 97,4 %
- eliminácia znečisťovania životného prostredia (kontaminácia podzemných, povrchových vôd a pôdy splaškovými odpadovými vodami)
- odvedenie a čistenie OV na intenzifikovanú ČOV Bardejov
- odstránenie disproporcií medzi napojenosťou obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu
- vytvorenie kvalitnejších životných podmienok pre obyvateľstvo, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu
- vytvorenia podmienok pre ďalší rozvoj mesta Bardejov
- zvýšenia celkovej životnej úrovne obyvateľstva.

Rozšírením existujúcej kanalizačnej siete v meste Bardejov dôjde k pripojeniu doteraz nenapojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu a odvedeniu odpadových vôd na ČOV Bardejov, ktorá bola rekonštruovaná v prostriedkov EÚ práve pre tento účel. Kapacita tejto ČOV 36518 EO bola navrhovaná aj za účelom čistenia odpadových vôd aj od obyvateľov mesta Bardejov, ktorých napojenie na verejnú kanalizáciu rieši predmetný projekt.

 ROZSAH PROJEKTU

- Gravitačná kanalizácia:  7 963 m
- Výtlak - kanalizácia:  1 418 m
- Čerpacie stanice: 8 ks
- Kanalizačné prípojky: 1 724 m
- 237 nových prípojok

 

 

 

Aktualita

Chceš sa pridať medzi „vodárov“? Stačí stihnúť „letné kolo“ podania prihlášok na bakalársky študijný program: Vodné hospodárstvo a vodné stavby

Stavebná fakulta STU v Bratislave vyhlásila 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium aj do programu Vodné hospodárstvo a vodné stavby. Pre školský rok 2014/2015 sa prijíma bez prijímacích skúšok (www.svf.stuba.sk). Nepremeškajte termín podania prihlášky na štúdium: do 15. augusta 2014. Prihlášku možno podať písomne alebo elektronicky. Pozn.: Overenú kópiu dokladov (vysvedčenie) je možne priniesť dodatočne na zápis.

 

 Viac informácii o štúdiu programu Vodné hospodárstvo a vodne stavby nájdete na stránkach katedier, ktoré zabezpečujú výučbu hlavných odborných predmetov týkajúcich sa študijného programu.

     www.kzdi.sk             www.kvhk.sk        www.hydrotechnika.sk

Ako aj na facebooku, kde svojim „like-om“ podporíš komunitu „vodárov“.

Prospekt o študijnom programe na stiahnutie: (leták v PDF formáte)

 

Tlačová správa

Vodárne deťom

Druhá júnová nedeľa sa v Košiciach niesla v znamení slnka a chutných nápojov pripravených z vody z vodovodu. VVS, a.s. pred košickým Auparkom, za účasti primátora mesta Košice a podpredsedu predstavenstva VVS, a.s. Richarda Rašiho, zorganizovala akciu s názvom „Vodárne deťom“. Relax stan plný prekvapení čakal na najmladších návštevníkov, pre ktorých bol prichystaný deň plný zábavy, hier a súťaží.

Súčasťou oddychovej zóny so sedením, ktorá bola ukrytá pod veľkým a priestranným party stanom, bol aj Vodný bar, z ktorého hostesky ponúkali účastníkom podujatia drinky s príťažlivými názvami ako napríklad Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu, Kohútikový ošiaľ, Mätová prípojka, Jahodová Aquinka, či Pomarančové vlnobitie. Všetky nápoje boli ozdobené ovocím a party dekorom v podobe papierového dáždnika či koktejlovej palmy, ktoré navodili pocit letnej pohody a relaxu. Nechýbalo ani maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie a prvý krát aj tetovanie loga VVS, a.s. a deťmi obľúbený Balónový kráľ.

Ekonomická riaditeľka VVS, a.s. Anita Gašparíková predstavila novo zakúpené elektromobily a špeciálne kamerové vozidlo určené na vizuálny monitoring a inšpekciu kanalizačných potrubí. Osviežujúce drinky ochutnal aj majster bojových umení Román Volák, ktorý sa v stane zastavil, aby porozprával o svojich aktuálnych úspechoch, pričom rozdal pár fotografií a autogramov. Primátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu venoval aj fotografiu s osobným venovaním. Primátor, ako bývalý lekár, zas poskytol rozhovor o zdravom životnom štýle a zasúťažil si v rýchlosti pitia vody z vodovodu. V ďalšej súťaži rozhodoval o najchutnejšie namiešanom drinku pripravenom z vody z vodovodu a ovocia. Pre všetkých súťažiacich boli pripravené darčekové tašky od VVS, a.s. a po celý čas trvania akcie sa rozdávali omaľovánky o vodárenských profesiách, puzzle o kolobehu vody a žiacke knižky Detská železnička.

 


Tlačová správa

Krst elektromobilov VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. urobila ďalší ústretový krok ku ochrane životného prostredia. K populárnemu a cenami ovenčenému projektu Čisté obce, ktorý rieši zneškodňovanie odpadových vôd, pripojila ďalšiu akciu: nákup prvých 10 elektromobilov na Slovensku.

Slávnostný krst elektromobilov sa konal v pondelok 02.06.2014 o 10.00 hod. na Vodárenskej ulici v Košiciach za účasti primátora mesta Košice, ktorý je zároveň aj podpredsedom predstavenstva vodárenskej spoločnosti. Spolu s ním krstil elektromobily vodou z vodovodu aj generálny riaditeľ VVS, a.s. Ing. Stanislav Hreha. Odtiaľ sa automobily ticho a úsporne presunuli na druhú časť slávnosti do Prešova, kde ich o 15.00 hod. uvítal primátor mesta Prešov Pavel Hagyari.

Nákup elektromobilov značky Nissan LEAF je v praxi ekologickým počinom. Autá sú priateľské k životnému prostrediu, sú bez produkcie výfukových plynov, teda ani nepriamo neznečisťujú podzemné vodné zdroje. Majú úplne tichú prevádzku. Navyše predstavujú veľmi efektívne zníženie nákladov, pretože za 100 km jazdy v elektromobile zaplatí vodárenská spoločnosť prevádzkové náklady 2,50 €. Náklady na 100 km predchádzajúcej alternatívy – Škody Fabia predstavovali 12,90 €. Elektromobily nemajú žiadne olejové náplne, nepotrebujú výmenu oleja, v porovnaní so spaľovacím motorom ide o 80 %-nú úsporu prevádzkových nákladov. Autá budú rozdelené do všetkých závodov VVS, a.s. (Košice, Prešov, Rožňava, Michalovce, Bardejov, Stropkov, Trebišov, Svidník, Vranov nad Topľou a Humenné). Budú využívané na prácu vodárov v miestach pôsobnosti jednotlivých závodov vodárenskej spoločnosti, čiže dojazd 190 km na jedno nabitie ich denným potrebám maximálne vyhovuje. Nabíjanie áut bude realizované v mieste parkovania a na rýchlo staniciach.

Niektoré mestá na Slovensku už začali úmysel ochrany životného prostredia nákupom elektromobilov podporovať aj konkrétnymi krokmi. Primátor mesta Košice Richard Raši podporil iniciatívu na ochranu životného prostredia i zníženia hluku v meste prísľubom bezplatného parkovania elektromobilov v centre mesta. 

   Tlačová správa

Plaketa primátora mesta Košice

Začiatok mája sa v metropole východu nesie v znamení osláv Dňa mesta Košice, ktoré sa konajú pri príležitosti udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice panovníkom Ľudovítom Veľkým. Okrem kultúrnych, historických, gastronomických a športových podujatí sa súčasťou osláv stalo aj oceňovanie významných osobností a občanov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju mesta Košice.  

7. mája, v deň vyvrcholenia osláv, sa Veľká sála Historickej radnice stala svedkom slávnostného ceremoniálu odovzdávania Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a Plakety primátora mesta Košice. Posledné ocenenie si tohto roku prevzal aj dlhoročný zamestnanec VVS, a.s., p. Michal Béreš st. za aktívnu činnosť v prospech samosprávy, ktorá mu bola udelená ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji mesta a za prácu v orgánoch mesta. Plaketa, ktorá v roku 2007 bola odovzdaná aj výrobno-technickému riaditeľovi VVS, a.s. Ing. Rudolfovi Kočiškovi, si pán Béreš prevzal z rúk primátora za účasti vážených osobností mesta Košice, pozvaných hostí a zástupcov médií.  

O hudobnú bodku slávnostného programu sa postaral sláčikový orchester Musica Iuvenalis, ktorý patril k oceneným kolektívom.

   


Tlačová správa

VVS, a.s. Závod Michalovce začiatkom apríla uviedol do života  Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie.

Budova, ktorá pôvodne slúžila ako úpravňa vody pre mesto Michalovce a okolie sa zmenila na miesto, kde sa žiaci základných a stredných škôl môžu bližšie zoznámiť s prácou vo vodárenskej spoločnosti.  V rámci exkurzií a interaktívnej výučby je pripravené premietanie náučných filmov o úprave vôd, o montáži vodovodného potrubia, či výstavbe vodnej nádrže Starina. Ďalšie priestory vzdelávacieho zariadenia ponúkajú pohľad do blízkej histórie, kde žiaci môžu obdivovať zrekonštruované autentické veliace stredisko, tzv. dispečing z obdobia 50. rokov 20.storočia. Závodu Michalovce sa podarilo zhromaždiť autentické  dokumenty, ktoré kedysi vodári pri svojej práci skutočne využívali. V zbierke možno nájsť aj mapy, plány a technickú dokumentáciu z konca 19. storočia, najstaršie dochované písomnosti a fotografie o výstavbe  vodovodov a kanalizácií na Zemplíne, ale aj čerpacie zariadenia a ukážky technológií používaných pri výstavbe vodovodov a kanalizácií a rôzne druhy technických pomôcok, či sklenené, drevené, liatinové potrubia, hydranty a rezy studní. Súčasťou vzdelávacieho zariadenia je aj laboratórium na monitorovanie čistoty vody, vybavené autentickými prístrojmi, s ktorými sa pracovalo už v roku 1966.

Do budúcna sa za pomoci generálneho riaditeľstva VVS, a.s. plánuje vytvorenie interaktívnej miestnosti pre deti, kde budú mať možnosť postaviť si vlastné vodovodné, či kanalizačné potrubie a  rozšírenie vzdelávacieho strediska  o priestor, v ktorom sú umiestnené filtre na vodu, aby žiaci mali možnosť vidieť, ako filter reálne vyzerá, aké má zloženie a ako prebieha filtrácia.  Aj exteriér úpravne vody skrýva v sebe zatiaľ nevyužitý potenciál a ráta sa aj so skultivovaním trávnatej plochy a okolia, aby časť výučby a prednášok mohla prebiehať vonku na čerstvom vzduchu.

Hlavnou myšlienkou, ktorá stála na začiatku vybudovania tohto neobyčajného zaradenia bola  snaha pritiahnuť pozornosť  mladých ľudí k vodárenstvu a práci vodára, ktorá je v dnešnej dobe mnohokrát nedocenená a podnietiť tak mladú generáciu k hlbšiemu záujmu o túto profesiu.

 


Aktualita

Moje mesto povolaní
VVS, a.s. sa zapojila do úspešného detského projektu Moje mesto povolaní, ktoré v rámci interaktívnej edukačnej výstavy ponúka deťom možnosť praktickým spôsobom sa oboznámiť s perspektívnymi  povolaniami.    

Výstava sa koná pod záštitou primátora mesta Košice a podpredsedu predstavenstva VVS, a.s. Richarda Rašiho.

VVS a.s. pozýva všetkých žiakov ZŠ  do úžasného stánku,  v ktorom sa  s animátormi  oboznámia s kolobehom vody pri skladaní puzzle, či  maľovánkach a vyskúšajú si prácu montéra, pátrača, dispečera či pracovníka call centra. Pre žiakov posledných ročníkov ZŠ  a ich  rodičov  sú pripravené brožúry s podrobným popisom vodárenských profesií, vďaka ktorým sa  nielen zoznámia s jednotlivými povolaniami, ale aj zorientujú, ktoré stredné školy si majú vybrať, aby mohli pracovať na vybranej pozícii vo vodárňach.

Výstava je verejnosti k dispozícii  do 30.septembra 2014 v nákupnom centre Aupark Košice (2.posch.), denne v čase od 10:00 do 19:00 hod. 

 


Tlačová správa

Svetový deň vody 2014

22. marca si celý svet pripomína dôležitosť a mimoriadny význam vody pre ľudstvo a život. Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Riu de Janeiro. Táto medzinárodná akcia sa koná každoročne 22. marca a jej cieľom je zvýraznenie významu vody pre ľudstvo, upozornenie na udržateľné riadenie zdrojov sladkej vody. Hlavnou témou Svetového dňa vody v roku 2014 je problematika spotreby vody a energie. Odsúhlasené bolo motto "Voda a energie".

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri oslave tohto sviatku už tradične pripravila pre svojich zákazníkov mnoho zaujímavých aktivít, pre malých aj veľkých.

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
Obyvatelia regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod VVS, a.s. majú 21. marca 2014  možnosť overiť si kvalitu vody, ktorú pijú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka vykonanie bezplatnej analýzy vody z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany (NO3-). Rozbory budú aj tento rok vykonávané v zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. Košice čase 8.00 – 14.00 h.
Podmienkou je doručiť vzorku vody v čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l (odobratú v ten istý deň, 1 fyzická osoba maximálne 3 vzorky). Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste. V prípade záujmu o hromadnú analýzu (organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov) je potrebné dohodnúť termín vopred telefonicky na tel. č.: 055/79 24 502.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Brány vybraných vodárenských objektov pre záujemcov z radov širokej verejnosti budú otvorené v čase 18. - 21. marca 2014. V ponuke sú prehliadky úpravní vôd (ÚV), čistiarní odpadových vôd (ČOV) a chemických laboratórií pre individuálnych záujemcov aj organizované skupiny s odborným výkladom.

SÚŤAŽ  - MENO PRE MASKOTA
VVS, a.s. aj tento rok myslela na kreatívne deti a vyhlasuje súťaž o najkrajšie a najvýstižnejšie meno pre svojho maskota. Školáci tak môžu zabojovať o skvelé ceny od VVS, a.s. Viac info na web stránke VVS, a.s.:
www.vodarne.eu a v časopise Vodníček.

VODNÍK A VODNÍČEK
Časopisy Vodník a jeho detská verzia Vodníček sú už neodmysliteľnou súčasťou oslavy sviatku vody a zákazníci VVS, a.s. sa na ne môžu tešiť aj tento rok. Oba skvelé časopisy ponúkajú zaujímavé informácie o vode, pitnom režime, množstvo zábavných a interaktívnych rubrík, súťaže, ale aj rozhovory s osobnosťami. Okrem spomínanej súťaže Meno pre maskota sa môžu dospelí v časopise Vodník, ale aj deti v časopise Vodníček zapojiť do vedomostného testu, overiť si svoj postreh a vedomosti o vode a vodárenskej spoločnosti a získať tak atraktívne ceny od VVS, a.s.
Zákazníci VVS, a.s. nájdu oba časopisy ako prílohu denníka Korzár v termíne 18. 3. 2014 a tiež vo všetkých zákazníckych centrách od 18. 3. 2014.

KONFERENCIA KVALITA VODY
Pri príležitosti Svetového dňa vody sa v priestoroch VVS, a.s. Košice uskutoční 27. 3. 2014 už 9. ročník konferencie Kvalita vody, určenej  pre  zamestnancov VVS, a.s., kde budú prezentované  nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody a čistenia odpadových vôd. Vodárenská spoločnosť  sa aj takto snaží napĺňať svoj hlavný cieľ, poskytovať zákazníkom odborné a kvalitné služby, a to aj v oblasti zameranej na sledovanie kvality pitnej a odpadovej vody.

Krst knihy Zmena
VVS, a.s. vydala pri príležitosti svojho minuloročného jubilea - 10. výročia svojho vzniku - knihu s názvom Zmena, ktorá mapuje 10 úspešných rokov existencie VVS, a.s.. Knihu hneď v úvode tlačovej konferencie pokrstil primátor mesta Košice a podpredseda predstavenstva VVS, a.s. - Richard Raši za asistencie generálneho riaditeľa VVS, a.s., Stanislava Hrehu, podľa očakávania – pitnou vodou.

 
 
 
 
TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Vianoční šikulkovia

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. spolu s Neinvestičným fondom Vodárne už 10 rokov podporujú charitatívne podujatie s názvom Vianoční šikulkovia. Prvých osem rokov, vždy v decembri, bol pre deti z detských domovov a špecializovaných centier pripravovaný zaujímavý program s množstvom súťaží a darčekov. Akcia sa stretla s veľkým úspechom a vďakou zo strany detských domovov, preto z toho VVS, a.s. vytvorilo každoročnú tradíciu. Svoju pomoc VVS, a.s. minulý rok pred Vianocami ponúkla v inej forme a v rámci projektu „Vianoce v nás“ obdarovala 540 detí detských domovov v pôsobnosti VVS, a.s. balíčkom na mieru vyrobených školských potrieb.

Charitatívne podujatie Vianoční šikulkovia  vďaka opätovnej podpore VVS, a.s. a Neinvestičného fondu vodárne zorganizovala Agentúra PENELOPA, s.r.o. aj v roku 2013, a to  20. decembra o 10tej hodine v KSC Južan, Košice. Pozvanie prijali: Reedukačný domov pre deti a mládež Horný Bankov, Detský domov Košická Nová Ves, Detský domov Nižná Kamenica, Detský domov Košice a Diagnostické centrum Košice - Barca. V interaktívnom programe plnom súťaží, tanca a spevu sa predstavil Lukáš Adamec a Tomi Okres, kúzelník Laco Tischler, salsa tanečník Miguel Angel Quezada so svojou tanečnou skupinou a muzikálová speváčka Suzy. Umelci s deťmi nadšene spolupracovali v rámci pripravených súťaží, v ktorých deti vyhrali pekné ceny. S prázdnymi rukami však neodišiel z podujatia nikto, všetky deti dostali balíček sladkostí od VVS, a.s.           

   
 
 
 
 
TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2013

Asociácia vodárenských spoločností Slovenska, v ktorej je zakladajúcim členom VVS, a.s., získala
12. novembra 2013 v Bratislave mimoriadne ocenenie - Národnú podnikateľskú cenu za ži
votné prostredie v SR 2013 za komunikačnú kampaň “Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu...“. Ministerstvo životného prostredia SR a Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku ocenili jej prínos v záujme ochrany životného prostredia.

   
 
 
 
 
TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Otvorenie stavby Areál VVS, a.s.

V popoludňajších, ešte slnečných hodinách, sa dňa 16.09.2013 otvárala Prevádzková budova stredísk VVS, a.s. na Vodárenskej ulici v Košiciach.
Slávnostné otvorenie  budovy začalo prestrihnutím modrej stuhy, ktorú spolu s generálnym  riaditeľom Ing. Stanislavom Hrehom predelil aj primátor mesta Moldava nad Bodvou, pán István Zachariáš. Prevádzková budova stredísk VVS, je projekt financovaný z vlastných zdrojov VVS, a.s. s investíciou 4,5mil. eur. Novostavba bude slúžiť ako jednotná budova pre všetky košické prevádzky VVS, a.s.. Zaujímavé je, že zdrojom tepla v tejto novotou dýchajúcej budove bude strojovňa kotolne s kaskádou tepelných čerpadiel. Zdrojom nízkoteplotnej energie bude pitná voda z potrubného rozvodu VVS, a. s., ktorá bude ochladzovaná v predradených rozoberateľných doskových výmenníkoch tepla. Prevádzková budova je určená 230 zamestnancom  stredísk vodárenskej spoločnosti.

 
 
 
 
 
TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

VVS, a.s. - víťaz 30. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov

V dňoch 11.- 13. septembra 2013 si preverili vodárenské spoločnosti svoju zručnosť  na jubilejnom, 30. ročníku Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Organizácia okrúhleho, a teda aj slávnostného ročníka sa konala pod taktovkou Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Súťažilo sa v štandardných disciplínach A, B a BOZP. Mimoriade slávnostný a oslavný charakter mala súťaž pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá v celkovom poradí získala 1. miesto, je teda absolútnym víťazom jubilejného, 30. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov.

Výsledky  Stiahnúť / Otvoriť

 


 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Intenzifikácia ČOV Bardejov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ukončila ďalší z projektov z oblasti životného prostredia – projekt „Intenzifikácia ČOV Bardejov“.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bolapredložená v rámci Výzvy MŽP SR na predkladanie ŽoNFP v rámci OPŽP dňa 21.08.2009, schválená: 08.04.2010
Celkové oprávnené výdavky: 14 313 366,68 EUR
Schválená výška NFP: 13 597 698,35 EUR

PROJEKTANT – Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno

ZHOTOVITEĽ  - Chemkostav, a.s. Michalovce, Ekostav a.s. Michalovce

Zmluvná cena bez DPH: 14 243 961,11,- EUR
Z toho:        stavebné práce                             9 576 491,41 EUR
                    technológia                                   4 667 469,70 EUR

Lehota výstavby: 20 mesiacov, skúšobná prevádzka 6 mesiacov

STAVEBNÝ DOZOR 

Dodávateľ: EUTECH a.s. Košice, DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, BUNG Slovensko s.r.o. Bratislava
Zmluvná cena bez DPH: 521 350,- EUR
Lehota poskytovania služby: 29 mesiacov

Realizácia projektu:

Výstavba:10.5.2011 – 10.1.2013
Skúšobná prevádzka: 10.01.2013 – 10.07.2013


STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Odpadové vody z mesta Bardejov (33 426 obyv.) sú odvádzané jednotnou stokovou sieťou do komunálnej ČOV mesta Bardejov. V rámci tejto aglomerácie bol v čase prípravy projektu počet EO napojených na ČOV – 33 766 EO, čo prevyšovalo kapacitu ČOV – 32 400 EO pričom objekty biologickej linky mali nedostatočný objem a boli plytké. Zároveň pôvodná mechanicko- biologická ČOV Bardejov už nepostačovala najmä z hľadiska nedostatočnej kvality čistenia odpadovej vody ako v hodnotách organického znečistenia (BSK5, CHSK, NL), tak aj v hodnotách znečistenia nutrientmi (N-NH4, Ncelk, Pcelk). Týmto dochádzalo k znečisťovaniu rieky Topľa ako recipientu ČOV a voda odoberaná na pitné účely z Tople sa musela kvôli tomu z dôvodu biologického oživenia upravovať. Z uvedených dôvodov sa navrhla kompletná rekonštrukcia ČOV s novou biologickou linkou umožňujúcou úplnú denitrifikáciu.

Projekt bol pôvodne pripravovaný ako veľký projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ (pozostával z 18 samostatných stavieb) a obsahoval rozšírenie vodovodov, stokových sietí a intenzifikáciu ČOV Bardejov. V roku 2009 sa VVS, a.s. rozhodla projekt zúžiť iba na aktivity týkajúce sa intenzifikácie ČOV Bardejov. Projekt bol zameraný na intenzifikáciu a zmodernizovanie ČOV Bardejov.

Realizáciou projektu boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

- vytvorili sa podmienky pre čistenie odpadových vôd na ČOV pre 36 518 EO, čo plne pokrýva potreby aglomerácie Bardejov,
- dosiahli sa povolené hodnoty na odtoku do vodárenského toku Topľa v súlade s Nariadením vlády č. 296/2005 Z.z., s dôrazom na amoniakálny dusík, ktorý je z hľadiska odberu vody pre pitné účely kľúčovým faktorom. ČOV bola preto realizovaná v súlade s Prílohou 3 NV 296/2005 Z.z. (s dôrazom na parametre požadované v Prílohe 2 NV, časť A, kategória A2),
- intenzifikácia ČOV zabezpečila zlepšenie stavu rieky Topľa redukciou vypúšťaného znečistenia z ČOV Bardejov vo všetkých parametroch.

Stavba sa realizovala v rámci areálu pôvodnej ČOV Bardejov. Výstavba nových častí ČOV bola realizovaná čiastočne na voľných plochách v rámci areálu ako aj na plochách objektov pôvodnej ČOV (najstaršie z prvej etapy výstavby), ktoré boli zrušené. Celý proces výstavby bol z tohto dôvodu etapizovaný v štyroch etapách tak (podrobný popis jednotlivých etáp nižšie v texte) , aby minimálne ovplyvnil kvalitu vyčistenej vody.

Zostava hlavných funkčných celkov je riešená v dvoch paralelných linkách z praktických prevádzkových dôvodov pre možnosť odstavenia časti ČOV v prípade prevádzkovej nutnosti.

Riešenie zahŕňa nové mechanické predčistenie, dve linky obehovej aktivácie s predradeným anaeróbnym reaktorom a s regeneráciou kalu (s využitím objektov súčasnej „novej ČOV“), dvojicu nových hlbokých kruhových dosadzovacích nádrží a následné terciárne dočistenie na mikrositových filtroch, dôsledne vyriešené nakladania s dažďovými vodami. Prebytočný kal je strojne zahusťovaný na novej linke. Kalové hospodárstvo bolo realizované úpravou existujúceho objektu kalového sila na aerovanú uskladňovaciu nádrž. Pôvodná vyhnívacia nádrž sa prebudovala na druhú uskladňovaciu nádrž. Bola inštalovaná nová linka mechanického odvodňovania kalu a vybudovaná nová krytá medziskládka odvodneného kalu. Objekty „starej“ ČOV, jestvujúcej chlórovne a plynového hospodárstva boli demolované.

Koncepcia intenzifikácie a rozšírenia ČOV Bardejov:

· Nová odľahčovacia komora ČOV
· Nové mechanické predčistenie pozostávajúce z lapača štrku, hrubých strojne stieraných hrablíc a jemných strojne stieraných hrablíc; nové zariadenie pre pranie a lisovanie zhrabkov
· Nová stanica zvážaných fekálnych vôd
· Kompletná rekonštrukcia vstupnej čerpacej stanice; inštalácia nového technologického zariadenia; riadenie výkonu nových čerpadiel s využitím frekvenčných meničov
· Čistenie odľahčených dažďových vôd v dažďovej nádrži (využitie jedného z pôvodných „biologických reaktorov“)
· Nový dvojkomorový pozdĺžny lapač piesku a tuku, hydraulicky miešaný; nová práčka piesku
· Prestavba pôvodných biologických reaktorov „novej ČOV“ na regeneráciu, anaeróbno/anoxický reaktor (v selektorovom usporiadaní) a dažďovú nádrž
· Nový objekt obehovej aktivácie v dvojlinkovom usporiadaní
· Nová ducháreň
· Nová stanica dávkovania externého substrátu
· Nová stanica chemického zrážania fosforu
· Dve nové kruhové dosadzovacie nádrže
· Nové terciárne dočistenie (mikrositové bubnové filtre)
· Nové strojné zahustenie prebytočného kalu
· Prestavba jestvujúceho kalojemu (kalového sila) na prevzdušňovanú stabilizačnú nádrž kalu,
· Prestavba jestvujúcej vyhnívacej nádrže na uskladňovaciu nádrž kalu
· Doplnenie zariadenia na odber odsadenej kalovej vody
· Mechanické odvodnenie kalu odstredivkou s transportným systémom odvodneného kalu na krytú skládku
· Nádrž kalovej vody s riadeným dávkovaním do procesu čistenia
· Krytá skládka kalu
· Inštrumentácia a ASRTP pre automatickú prevádzku ČOV

Súvisiace stavebné úpravy a doplnenia zariadení.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

10. výročie vzniku VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oslavuje 10. výročie vzniku. V máji prelomového  roku  2003 bol zavŕšený  proces transformácie majetku štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie, Košice a VVS, a.s. Košice sa stala jedným z 2  transparentných nástupcov štátneho podniku. So vznikom novej spoločnosti boli vykonané aj organizačné zmeny a vytvorená nová organizačná štruktúra. Nová spoločnosť  zamestnáva viac ako 2000 pracovníkov v 9 závodoch a spravuje väčšiu časť vodárenského systému bývalého východoslovenského kraja. V roku 2004 sa  začala pripravovaná druhá etapa transformácie, ktorú predstavoval  prevod akcií z rúk štátu do rúk akcionárov – obcí a miest.  Ku  31.12.2012  je 96, 07% akcií v rukách miest a obcí.

Dnes predstavuje VVS, a.s. stabilnú a modernú, zákaznícky orientovanú vodárenskú spoločnosť. Úspešným a aktívnym projektom Čisté obce prezentuje od roku 2006 i ambíciu chrániť životné prostredie konkrétnymi krokmi. Už v roku 2009 ho Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku a Ministerstvo životného prostredia SR ocenili  ako významný ekologický počin zameraný na zamedzenie nelegálnej likvidácie obsahu žúmp Národnou podnikateľskou cenou za  životné prostredie v SR. VVS, a.s. je lídrom na Slovensku v realizácii  investičných projektov zameraných na zvýšenie percenta napojenosti obyvateľov na kanalizáciu a vodovod.  Od roku 2003 má za sebou 15 ukončených veľkých projektov kofinancovaných s EÚ. Výsledky desaťročnej investičnej výstavby sa odrazili i na dĺžke kanalizačnej siete, ktorá v roku 2003  mala 1318 km a dnes už 2287 km a aj v dĺžke vodovodnej siete. Tá vzrástla na 6071 km, pričom pred 10 rokmi mala dĺžku len 4817 km. Paralelne s dĺžkou sietí  narastala aj hodnota majetku spoločnosti. Navýšenie z pôvodnej hodnoty k 31.12.2002 – 304 664 111 EUR dosahuje k 31.12.2012   541 595 949 EUR. Pre mestá a obce ako akcionárov spoločnosti to za 10 rokov znamená zvýšenie hodnoty majetku vodárenskej spoločnost  o 78% (v účtovnej hodnote 236 931 838 EUR).

Pri príležitosti jubilea jednej z najväčších spoločností na východnom Slovensku pripravila VVS, a.s. niekoľko aktivít zameraných na širokú verejnosť. Pre študentov na východe Slovenska vyhlásila súťaž pri príležitosti 10. výročia jej vzniku. Cieľom súťaže venovanej špeciálne študentom stredných škôl je vytvoriť  priestor na zamyslenie sa nad významom vody, životne dôležitej tekutiny a to kreatívnou formou, ktorá navyše bude ocenená.

Súťaž má 2 kategórie:
1. Kolobeh vody - grafické/výtvarné stvárnenie kolobehu vody – návrh vizualizácie kolobehu vody, ktorý by sa mohol stať aj podkladom (pomôckou) na výučbu o vode pre deti ZŠ (učivo 5.ročníka).
2. Zdravie po kvapkách – článok do lifestylového časopisu o vplyve vody na zdravie človeka, pitie vody ako súčasť zdravého životného štýlu, správny pitný režim... Viac informácií nájdete na www.vodarne.eu. Víťaz v obidvoch kategóriách získava špičkový Iphone, originálnu Pitnú fontánku a 500 ks setov školských pomôcok s logom VVS pre svoju školu.

Víťazné práce budú zverejnené v časopise Vodný žurnál a na web stránke VVS, a.s.

VVS, a.s. v rámci osláv jubilea vyhlasuje i mesačný Generálny pardon na nelegálne odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Projekt Generálny pardon je vyhlásený od dnešného dňa, 28. Mája,  do 29. Júna 2013. Je v súlade s aktivitami VVS, a.s. určenými na ochranu životného prostredia. V tomto období realizuje vodárenská spoločnosť rozsiahlu akciu na odhalenie nelegálnych prípojok pomocou najmodernejšej a zároveň veľmi jednoduchej metódy na báze generátora pary. Generálny pardon  sa  týka len dobrovoľne prihlásených zákazníkov, ktorých prípojku predtým neodhalili pracovníci VVS, a.s. Majitelia nehnuteľností v oblastiach v správe sietí VVS, a.s. sa môžu pokojne prihlásiť na zlegalizovanie prípojky priamo v zákazníckych centrách VVS, a.s. V prípade, že nelegálne pripojenia budú odhalené pracovníkmi VVS, a.s., generálny pardon sa na ne nevzťahuje a majiteľom  nehnuteľností hrozia sankcie podľa zákona.  


 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

XVII. Okresné dni vody v Michalovciach

V dňoch 11. – 12. apríla 2013  sa v Michalovciach v hoteli Mousson úskutoční  XVII. ročník Okresných dní vody pod záštitou prednostu OÚ ŽP Michalovce, ktoré sú venované Svetovému dňu vody. Odborná konferencia zahŕňa rad prednášok odborníkov z celého Slovenska a priestor na odbornú diskusiu.

Pre obyvateľov okresu Michalovce a Sobrance budú dňa 11.4. 2013 v rámci sprievodnej akcie venovanej verejnosti realizované bezplatné služby - analýzy vzoriek vody z domových studní v obciach, kde nie je vybudovaný verejný vodovod, pre orientačné stanovenie obsahu dusičnanov. Záujemcovia môžu vzorky doniesť do Výskumnej hydrologickej základne ÚH SAV v Michalovciach, Hollého 42 (056/64 25 147) alebo do Zákazníckeho centra VVS, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50 (056/68 10 731(-3)).

Organizárormi  podujatia sú:
Obvodný úrad životného prostredia  Michalovce
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Závod Michalovce
SVP š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice, Správa Povodia Laborca Michalovce
ÚH SAV Bratislava, Výskumná hydrologická základňa Michalovce
Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav agroekológie  Michalovce

Organizačný výbor:
Predseda: Ing. M. Gomboš, CSc.
Garant podujatia v roku 2013:  Ing. J. Kondáš
Ing. O. Petrík, Ing. M. Zolovčík, MUDr. J. Stašková MPH, RNDr. J. Hecl, PhD.,    RNDr. D. Kotorová, PhD., Ing. D. Pavelková, PhD., Ing. R. Mati, CSc.

Prípravný výbor:
Predsedníčka: Ing. D. Pavelková, PhD.
Ing. Ľ. Chvostaľ, Ing. J. Petráková, D. Saboslajová, I. Mindžáková, D. Hrehová
TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Svetový deň vody s VVS, a.s. 2013

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. už ôsmy rok pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka verejnosti bezplatné analýzy vody z domových studní. Kvalitu vody v studniach pre individuálne zásobovanie obyvateľstva kontrolujú príslušné RÚVZ. Tu je riziko hlavne mikrobiologickej závadnosti a zvýšenej koncentrácie dusičnanov. Už pri samotnom situovaní studne nie je zabezpečená ochrana zdroja, nie sú dodržané ochranné pásma (blízkosť žúmp, hnojísk) a voda v studni nie je hygienicky zabezpečená. Na základe vyhodnotenia výsledkov bezplatných analýz vody z domových studní v ukazovateli dusičnany, ktoré vykonáva VVS, a.s. pri príležitosti SDV, je najhoršia kvalita vody v okrese Trebišov, Michalovce, Košice a Vranov. Jednoznačne najhoršie výsledky boli zaznamenané v meste Trebišov – až 75% vzoriek bolo závadných, čo je viac ako minulý rok, počet dusičnanových vzoriek rastie. Celkovo na východnom Slovensku v domových studniach je vykazovaná zhruba 30 % závadnosť vzoriek vody.  

V roku 2011 VVS, a.s. analyzovala viac ako 4 000 vzoriek , v r. 2012 to bolo 3168 vzoriek, tento rok 2125 vzoriek.

Bezplatné analýzy vody pre obyvateľov regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, vykonávala VVS, a.s. 22. marca 2013. Išlo o rozbor vody z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany(NO3-).
Podmienkou bolo doniesť dňa 22.3.2013 v čase od 8,00  do 14,00 hod vzorku vody z domovej studne (nie z verejného vodovodu) v čistej uzavretej  sklenenej alebo PET fľaši v minimálnom množstve 0,3 l vody odobratej v ten istý deň na príslušné zákaznícke centrum VVS, a.s.(1 fyzická osoba max. 3 vzorky). Informatívny výsledok bol klientom oznámený ihneď na mieste.

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Svetový deň vody 2013

Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. tradične pri príležitosti Svetového dňa vody aktívne zapája verejnosť do rôznych zaujímavých aktivít, ktoré sú venované nielen dospelým, ale atraktívnou formou oslovujú aj deti.


BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
Obyvatelia regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod VVS, a.s. majú 22. marca 2013 možnosť overiť si kvalitu vody, ktorú pijú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ponúka vykonanie bezplatnej analýzy vody z domových studní (nie z verejného vodovodu) v ukazovateli dusičnany (NO3-).

Táto možnosť je pre záujemcov, ktorí doručia vzorku vody v čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 l (odobratú v ten istý deň) do zákazníckeho centra príslušných závodov VVS, a.s. Košice dňa 22. 3. 2013 v čase od 8.00 do 14.00 hod (1 fyzická osoba maximálne 3 vzorky). Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste.

V prípade záujmu o hromadnú analýzu (organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov) je potrebné dohodnúť termín vopred telefonicky na tel. č.: 055/79 24 502.


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – PREHLIADKA VYBRANÝCH VODÁRENSKÝCH OBJEKTOV
VVS, a.s otvára aj tento rok brány vybraných vodárenských objektov pre záujemcov z radov širokej verejnosti, v čase 18. - 22. marca 2013 ponúka možnosť prehliadky vybraných vodárenských objektov: úpravní vôd (ÚV), čistiarní odpadových vôd (ČOV) a chemických laboratórií pre individuálnych záujemcov aj organizované skupiny s odborným výkladom. Všetci účastníci prehliadok dostanú darček od VVS, a.s. na mieru vyrobené atraktívne reklamné predmety (zošity, sedmové karty, zápisník...).


SÚŤAŽ - VYTVOR SLOGAN NA VODU Z VODOVODU
VVS, a.s. nezabudla na kreatívnych žiakov a študentov ani tento rok.  Školáci majú šancu zapojiť sa do súťaže - vytvoriť  krátky jednovetný slogan  na pitnú vodu a zabojovať o skvelé ceny. Odmenení budú traja najlepší autori. Viac info v časopise Vodníček a na web stránke VVS, a.s.: www.vodarne.eu


ČASOPISY VODNÍK A VODNÍČEK
So špeciálnym vydaním časopisu Vodník sa čitatelia stretnú už šiesty raz. Vodník pútavým spôsobom informuje čitateľa o vode, jej cene a kvalite, ale aj o správnom pitnom režime. Vodníček je mladší „brat“ časopisu Vodník a je určený deťom ZŠ. Oba skvelé časopisy o vode, pitnom režime, s rozhovormi s osobnosťami a súťažami, nájdu zákazníci VVS, a.s. v prílohe denníka Korzár 19. 3. 2013 a tiež vo všetkých zákazníckych centrách od 19. 3. 2013.


Zoznam  vybraných vodárenských objektov

Závod

Objekty

Tel. č.

Bardejov

ÚV Bardejov
ČOV Giraltovce

0902968240

Humenné

ČOV Humenné
ÚV Kamienka
LOV Humenné

0902968115
0903903962
0903360032 

Košice

ČOV Kokšov Bakša
ÚV Bukovec

055/7952 564
0911968576

Michalovce

ČOV Michalovce
LPV Michalovce

056/ 6810 512
0910868647

Prešov

ÚV Brezovica
ČOV Prešov - Kendice
ČOV Sabinov
LOV Prešov-Kendice

0911668129
0911968506
0911968174
0910968267

Rožňava

ČOV Rožňava
Muráň - Prameň Pod hrad.
LPV Rožňava
LOV Rožňava -ČOV

0903903910
0903903910
058/4824 440
058/4824 445

Svidník

ČOV Svidník
ČOV Stropkov
LPV Svidník

054/7865 505
054/7865 505
054/7865 440

Trebišov

ÚV Boťany
ČOV Sečovce
LOV Trebišov

0911968014
0911968013
056/6712 441

Vranov n/Topľou

ČOV Vranov n/Topľou
ČOV Bystré

 057/4871444

GR

ŠLV Košice –  K.Bakša
LOV Košice – K. Bakša

0911968267
0911968564

HS VSS - Košice

ÚV Stakčín

057/7674 322
0902 968 232

 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

VVS, a.s. odovzdala ďalšiu pitnú fontánku...

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa postarala o exkluzívny pitný režim v mnohých školách vo východnom regióne. Spolu odovzdala 100 pitných fontánok do základných škôl v oblasti ich pôsobnosti, 6 pitníkov dostali košické základné školy vďaka výhercom projektu Zelené mesto v roku 2011. Chladivým prúdom čistej vody z pitnej fontánky sa odteraz môžu osviežiť aj deti Športového gymnázia na Tr. SNP v Košiciach. VVS, a.s. ochotne a promtne zareagovala na ich žiadosť o pitnú fontánku. Tú slávnostne odovzdal 15. 1. 2013 osobne  generálny riaditeľ VVS, a.s. Ing. Stanislav Hreha riaditeľke 8-ročného športového gymnázia PaedDr. Tatiane Švecovej (viď. foto) a študentom školy. Vyhovením žiadosti tak bola zohľadnená špeciálna potreba adekvátneho pitného režimu pri výraznej fyzickej aktivite žiakov školy.  

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Úprava cien vodného a stočného na rok 2013

Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sú schválené Rozhodnutím ÚRSO č. 0134/2013/V na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Priemerné ročné náklady na vodné a stočné pre 4-člennú domácnosť v roku 2012 boli 307,63 EUR. Predpokladané náklady pre 4-člennú domácnosť po navýšení ceny vodného a stočného v roku 2013 budú 318,24 EUR, teda rozdiel oproti minulému roku je 10,61 EUR na rok.

Cenu vodného a stočného ovplyvňujú:
·   Ekonomicky oprávnené náklady
·   Spotreba vody
·   Rozsah vodovodnej a kanalizačnej siete

Úprava ceny vodného a stočného  odzrkadľuje rast oprávnených nákladov (zmeny ceny pohonných hmôt, elektrickej energie, odpisov, nákladov na nákup povrchovej vody ...) Súčasná cena pokrýva náklady na dodávku pitnej vody a odvedenie odpadových vôd. Ceny vodného aj stočného sú na Slovensku rozdielne. Rozdiely v cenách sú dané pomerom nákladov na výrobu a distribúciu vody a počtom odberateľov. Kým VVS, a.s. spravuje siete s veľkými vzdialenosťami - takmer 6-tisíc kilometrov vodovodnej siete a má najmenej odberateľov, napríklad Bratislavská vodárenská spoločnosť má odberateľov dostatok (na 1 km2) a len 3 tisíc km sietí.  


 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Slávnostné ukončenie projektu "Zemplínske Hámre - kanalizácia"

Slávnostné ukončenie projektu „Zemplínske Hámre - kanalizácia" 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ukončila ďalší úspešný 

TLAČOVÁ SPRÁVA
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Slávnostné ukončenie projektu "Zemplínske Hámre - kanalizácia"

Slávnostné ukončenie projektu „Zemplínske Hámre - kanalizácia" 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ukončila ďalší úspešný 

TLAČOVÁ SPRÁVA
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Slávnostné ukončenie projektu "Zemplínske Hámre - kanalizácia"

Slávnostné ukončenie projektu „Zemplínske Hámre - kanalizácia" 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ukončila ďalší úspešný 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

VVS, a.s. - víťaz 30. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov

V dňoch 11.- 13. septembra 2013 si preverili vodárenské spoločnosti svoju zručnosť  na jubilejnom, 30. ročníku Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Organizácia okrúhleho, a teda aj slávnostného ročníka sa konala pod taktovkou Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Súťažilo sa v štandardných disciplínach A, B a BOZP. Mimoriade slávnostný a oslavný charakter mala súťaž pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá v celkovom poradí získala 1. miesto, je teda absolútnym víťazom jubilejného, 30. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov.

Výsledky  Stiahnúť / Otvoriť

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

VVS, a.s. - víťaz 30. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov

V dňoch 11.- 13. septembra 2013 si preverili vodárenské spoločnosti svoju zručnosť  na jubilejnom, 30. ročníku Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Organizácia okrúhleho, a teda aj slávnostného ročníka sa konala pod taktovkou Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Súťažilo sa v štandardných disciplínach A, B a BOZP. Mimoriade slávnostný a oslavný charakter mala súťaž pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá v celkovom poradí získala 1. miesto, je teda absolútnym víťazom jubilejného, 30. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov.

Výsledky  Stiahnúť / Otvoriť

 

3 Majstrovstvá sveta juniorov a junioriek vo vzpieraní do 17 rokov, Košice 2012

Práve v týchto dňoch sa môže mesto Košice pýšiť organizáciou už 3 Majstrovstiev sveta juniorov a junioriek vo vzpieraní do 17 rokov, Košice 2012. Majstrovstvá prebiehajú od 16. – 22.septembra v Spoločenskom pavilóne a zúčastnili sa ich súťažiaci z viac ako 30 krajín sveta. Priamým organizátorom je Mestský klub vzpierania a silových športov na základe poverenia Slovenského zväzu vzpierania. Záštitu prevzali Pavol Paška – predseda národnej rady SR, Zdenko Trebuľa – predseda Košického samosprávneho kraja a Richard Raši – primátor mesta Košice. 3 Majstrovstvá podporila aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ako partner podujatia, ktorej organizátori za jej účasť ďakujú.       

 

Históriou dýchajúce,  kráľovské mesto Bardejov sa v dňoch 5. - 7. septembra stalo dejiskom už 29. ročníka tradičnej slávnosti vodárov – Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Bardejov 2012. 
Organizátor podujatia – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. privítala súťažiacich aj hostí vo veľkom štýle na Radničnom námestí, s aktivitami pre verejnosť, pre dospelých aj detských návštevníkov. Detské súťaže, anketa pre verejnosť s množstvom atraktívnych cien, výstava vodárenskej techniky a štýlový relax stan s vodný barom 
a ponukou netypických nápojov ako Kohútikový ošiaľ alebo Hydrantová balada, vytvorili skvelú atmosféru pre súťažiacich, ale aj pre tých, čo prišli fandiť.  Podujatie sa  konalo pod záštitou AVS, garantom bolo MŽP SR. Súťaž slávnostne otvoril aj minister životného prostredia SR Ing. Peter Žiga, ktorý ocenil dlhodobú tradíciu tohto vodárenského sviatku aj na tlačovej konferencii.

 

XXIX. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Bardejov 2012 

Kráľovské mesto Bardejov privítalo v dňoch 5. – 7. septembra súťažiacich z vodárenských spoločností celého Slovenska. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si vybrala toto mesto na organizáciu už 29. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov, ktorý usporiadala pod záštitou Asociácie vodárenských spoločností. Garantom tohto ročníka bolo Ministerstvo životného prostredia SR, slávnostného otvorenia súťaže sa osobne zúčastnil aj minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý na tlačovej konferencii po odštartovaní súťaže vysoko vyzdvihol organizáciu podujatia a ocenil dlhodobú tradíciu tejto súťaže. 
 
Svoju zručnosť predviedli vodári v štandardných disciplínach: montáž a oprava potrubia tradičnými postupmi, novými technológiami, vytyčovanie trasy vodovodného potrubia či vyhľadávanie porúch na potrubí.
Bola to príležitosť na odborné stretnutia, prezentáciu kvality práce  a výmenu skúseností v tejto náročnej oblasti. Samozrejme tu bol priestor aj na relax a aktivity pre verejnosť, ktorá prišla na Radničné námestie podporiť súťažiacich. Anketa s množstvom skvelých cien, detské súťaže, meranie krvného tlaku, ale asi najväčší záujem bol o ochutnávku osviežujúcich nápojov vo vodnom bare s netypickými názvami ako napr. Mätová prípojka, Hydrantová balada a iné.
Obyvateľov a  návštevníkov  Bardejova zaujala práca technikov, ktorí sledovali, ako sa dokážu súťažiaci popasovať s improvizovanou haváriou potrubia. Organizátori okrem toho pripravili prehliadku najmodernejšej vodárenskej techniky. Domáci  využili aj možnosť  bezplatného rozboru vody z vlastného zdroja. 
Po náročnom dni plnom vyčerpávajúcich výkonov prišla zaslúžená odmena v podobe večerného programu. O zábavu na tanečnom parkete sa postarala Beáta Dubasová, svoje umenie predviedol niekoľkonásobný majster sveta vo FREESTYLE karate Roman Volák, no a najlepší český flairový barman Václav Abrahám nadchol hostí nielen svojou ohnivou show, ale aj skvelými coctailami, ktoré pre nich miešal počas celého večera.
Víťazom XXIX. ročníka a zároveň držiteľom putovného „Šupátka“ sa stalo družstvo TVS, a.s. Trenčín. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. získala druhé miesto v celkovom poradí, 3. miesto patrí Sevak, a.s. Žilina.  
Jubilejný XXX. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov 2013 sa bude konať v Trenčianskych Tepliciach a organizátorom bude TVS, a.s. Trenčín.Mgr. Adriana Marušinová
foto: Marián Horňák
 
Svoju zručnosť predviedli vodári v štandardných disciplínach: montáž a oprava potrubia tradičnými postupmi, novými technológiami, vytyčovanie trasy vodovodného potrubia či vyhľadávanie porúch na potrubí. Bola to príležitosť na odborné stretnutia, prezentáciu kvality práce  a výmenu skúseností v tejto náročnej oblasti. Samozrejme tu bol priestor aj na relax a aktivity pre verejnosť, ktorá prišla na Radničné námestie podporiť súťažiacich. Anketa s množstvom skvelých cien, detské súťaže, meranie krvného tlaku, ale asi najväčší záujem bol o ochutnávku osviežujúcich nápojov vo vodnom bare s netypickými názvami ako napr. Mätová prípojka, Hydrantová balada a iné. Obyvateľov a  návštevníkov Bardejova zaujala práca technikov, ktorí sledovali, ako sa dokážu súťažiaci popasovať s improvizovanou haváriou potrubia. Organizátori okrem toho pripravili prehliadku najmodernejšej vodárenskej techniky. Domáci  využili aj možnosť  bezplatného rozboru vody z vlastného zdroja. Po náročnom dni plnom vyčerpávajúcich výkonov prišla zaslúžená odmena v podobe večerného programu. O zábavu na tanečnom parkete sa postarala Beáta Dubasová, svoje umenie predviedol niekoľkonásobný majster sveta vo FREESTYLE karate Roman Volák, no a najlepší český flairový barman Václav Abrahám nadchol hostí nielen svojou ohnivou show, ale aj skvelými coctailami, ktoré pre nich miešal počas celého večera. Víťazom XXIX. ročníka a zároveň držiteľom putovného „Šupátka“ sa stalo družstvo TVS, a.s. Trenčín. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. získala druhé miesto v celkovom poradí, 3. miesto patrí Sevak, a.s. Žilina.  

 

 

Celkové hodnotenie družstiev   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky ENIGMA   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína A   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína B   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína A+B   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína C+D   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína A+B BOZ   Stiahnúť / Otvoriť

 
Jubilejný XXX. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov 2013 sa bude konať v Trenčianskych Tepliciach a organizátorom bude TVS, a.s. Trenčín.
Mgr. Adriana Marušinová
foto: Marián Horňák
 

3 Majstrovstvá sveta juniorov a junioriek vo vzpieraní do 17 rokov, Košice 2012

Práve v týchto dňoch sa môže mesto Košice pýšiť organizáciou už 3 Majstrovstiev sveta juniorov a junioriek vo vzpieraní do 17 rokov, Košice 2012. Majstrovstvá prebiehajú od 16. – 22.septembra v Spoločenskom pavilóne a zúčastnili sa ich súťažiaci z viac ako 30 krajín sveta. Priamým organizátorom je Mestský klub vzpierania a silových športov na základe poverenia Slovenského zväzu vzpierania. Záštitu prevzali Pavol Paška – predseda národnej rady SR, Zdenko Trebuľa – predseda Košického samosprávneho kraja a Richard Raši – primátor mesta Košice. 3 Majstrovstvá podporila aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ako partner podujatia, ktorej organizátori za jej účasť ďakujú.       

 

Históriou dýchajúce,  kráľovské mesto Bardejov sa v dňoch 5. - 7. septembra stalo dejiskom už 29. ročníka tradičnej slávnosti vodárov – Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Bardejov 2012. 
Organizátor podujatia – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. privítala súťažiacich aj hostí vo veľkom štýle na Radničnom námestí, s aktivitami pre verejnosť, pre dospelých aj detských návštevníkov. Detské súťaže, anketa pre verejnosť s množstvom atraktívnych cien, výstava vodárenskej techniky a štýlový relax stan s vodný barom 
a ponukou netypických nápojov ako Kohútikový ošiaľ alebo Hydrantová balada, vytvorili skvelú atmosféru pre súťažiacich, ale aj pre tých, čo prišli fandiť.  Podujatie sa  konalo pod záštitou AVS, garantom bolo MŽP SR. Súťaž slávnostne otvoril aj minister životného prostredia SR Ing. Peter Žiga, ktorý ocenil dlhodobú tradíciu tohto vodárenského sviatku aj na tlačovej konferencii.

 

XXIX. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Bardejov 2012 

Kráľovské mesto Bardejov privítalo v dňoch 5. – 7. septembra súťažiacich z vodárenských spoločností celého Slovenska. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si vybrala toto mesto na organizáciu už 29. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov, ktorý usporiadala pod záštitou Asociácie vodárenských spoločností. Garantom tohto ročníka bolo Ministerstvo životného prostredia SR, slávnostného otvorenia súťaže sa osobne zúčastnil aj minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý na tlačovej konferencii po odštartovaní súťaže vysoko vyzdvihol organizáciu podujatia a ocenil dlhodobú tradíciu tejto súťaže. 
 
Svoju zručnosť predviedli vodári v štandardných disciplínach: montáž a oprava potrubia tradičnými postupmi, novými technológiami, vytyčovanie trasy vodovodného potrubia či vyhľadávanie porúch na potrubí.
Bola to príležitosť na odborné stretnutia, prezentáciu kvality práce  a výmenu skúseností v tejto náročnej oblasti. Samozrejme tu bol priestor aj na relax a aktivity pre verejnosť, ktorá prišla na Radničné námestie podporiť súťažiacich. Anketa s množstvom skvelých cien, detské súťaže, meranie krvného tlaku, ale asi najväčší záujem bol o ochutnávku osviežujúcich nápojov vo vodnom bare s netypickými názvami ako napr. Mätová prípojka, Hydrantová balada a iné.
Obyvateľov a  návštevníkov  Bardejova zaujala práca technikov, ktorí sledovali, ako sa dokážu súťažiaci popasovať s improvizovanou haváriou potrubia. Organizátori okrem toho pripravili prehliadku najmodernejšej vodárenskej techniky. Domáci  využili aj možnosť  bezplatného rozboru vody z vlastného zdroja. 
Po náročnom dni plnom vyčerpávajúcich výkonov prišla zaslúžená odmena v podobe večerného programu. O zábavu na tanečnom parkete sa postarala Beáta Dubasová, svoje umenie predviedol niekoľkonásobný majster sveta vo FREESTYLE karate Roman Volák, no a najlepší český flairový barman Václav Abrahám nadchol hostí nielen svojou ohnivou show, ale aj skvelými coctailami, ktoré pre nich miešal počas celého večera.
Víťazom XXIX. ročníka a zároveň držiteľom putovného „Šupátka“ sa stalo družstvo TVS, a.s. Trenčín. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. získala druhé miesto v celkovom poradí, 3. miesto patrí Sevak, a.s. Žilina.  
Jubilejný XXX. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov 2013 sa bude konať v Trenčianskych Tepliciach a organizátorom bude TVS, a.s. Trenčín.Mgr. Adriana Marušinová
foto: Marián Horňák
 
Svoju zručnosť predviedli vodári v štandardných disciplínach: montáž a oprava potrubia tradičnými postupmi, novými technológiami, vytyčovanie trasy vodovodného potrubia či vyhľadávanie porúch na potrubí. Bola to príležitosť na odborné stretnutia, prezentáciu kvality práce  a výmenu skúseností v tejto náročnej oblasti. Samozrejme tu bol priestor aj na relax a aktivity pre verejnosť, ktorá prišla na Radničné námestie podporiť súťažiacich. Anketa s množstvom skvelých cien, detské súťaže, meranie krvného tlaku, ale asi najväčší záujem bol o ochutnávku osviežujúcich nápojov vo vodnom bare s netypickými názvami ako napr. Mätová prípojka, Hydrantová balada a iné. Obyvateľov a  návštevníkov Bardejova zaujala práca technikov, ktorí sledovali, ako sa dokážu súťažiaci popasovať s improvizovanou haváriou potrubia. Organizátori okrem toho pripravili prehliadku najmodernejšej vodárenskej techniky. Domáci  využili aj možnosť  bezplatného rozboru vody z vlastného zdroja. Po náročnom dni plnom vyčerpávajúcich výkonov prišla zaslúžená odmena v podobe večerného programu. O zábavu na tanečnom parkete sa postarala Beáta Dubasová, svoje umenie predviedol niekoľkonásobný majster sveta vo FREESTYLE karate Roman Volák, no a najlepší český flairový barman Václav Abrahám nadchol hostí nielen svojou ohnivou show, ale aj skvelými coctailami, ktoré pre nich miešal počas celého večera. Víťazom XXIX. ročníka a zároveň držiteľom putovného „Šupátka“ sa stalo družstvo TVS, a.s. Trenčín. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. získala druhé miesto v celkovom poradí, 3. miesto patrí Sevak, a.s. Žilina.  

 

 

Celkové hodnotenie družstiev   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky ENIGMA   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína A   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína B   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína A+B   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína C+D   Stiahnúť / Otvoriť

Výsledky Disciplína A+B BOZ   Stiahnúť / Otvoriť

 
Jubilejný XXX. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov 2013 sa bude konať v Trenčianskych Tepliciach a organizátorom bude TVS, a.s. Trenčín.
Mgr. Adriana Marušinová
foto: Marián Horňák
 

 

Domov | Spoločnosť | Europrojekty | Služby | Poruchy | Zákaznícka zóna | O vode | Fotogaléria VVS | Periodiká | Štandardy kvality | Súťaž | Verejné obstarávanie | Kampaň | Novinky
Copyright © VVS, a.s. 2010