Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Zmena údajov pre výpočet odvádzanej vody z povrchového odtoku

Zmenou údajov pre výpočet odvádzanej vody z povrchového odtoku sa rozumie, ak došlo k zmene druhu povrchu, plochy povrchu alebo spôsobu nakladania vody z povrchového odtoku oproti platnej zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Uvedenú zmenu musí odberateľ vykonať osobne

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Doklady preukazujúce zmeny
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- Žiadosť o zmenu zmluvných podmienok


Ročný priemer zrážkového úhrnu: 2009, 2010, 2011 / 2012, 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019