Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Zmena priezviska

Zmenou priezviska sa rozumie, ak priezvisko odberateľa je iné ako priezvisko uvedené v zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Uvedenú zmenu musí odberateľ vykonať osobne

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Doklad o zmene priezviska (napr. sobášny list)
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
žiadosť o zmenu zmluvných podmienok