Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Zmena odberateľa (prehlásenie odberného miesta)

Zmenou odberateľa na odbernom mieste je, ak došlo k výmene, predaji, kúpe, darovaní či prepise nehnuteľnosti na inú osobu.
Pri zmene odberateľa dochádza k zániku zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd medzi pôvodným odberateľom a VVS a.s. a zároveň k vzniku novej zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd medzi novým odberateľom a VVS a.s.

Najvhodnejšie je, ak sa pôvodný aj nový odberateľ dostavia spoločne na zákaznícke centrum.

Uvedenú zmenu musí pôvodný aj nový odberateľ vykonať osobne

Pôvodný odberateľ k ukončeniu odberu predloží:
- Doklad totožnosti
- Stav počítadla vodomera
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody (v prípade, ak je odvádzanie do verejnej kanalizácie nemerané)

Pôvodný odberateľ vyplní aj údaje o korešpondenčnej adrese na žiadosti o zmenu odberateľa, ak mení adresu. Údaj je potrebný pre zaslanie faktúry k ukončeniu odberu/odvádzania.

Nový odberateľ predloží:
- Doklad totožnosti
- Doklad preukazujúci vlastnícky vzťah (list vlastníctva, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti)
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
- V prípade úmrtia pôvodného odberateľa úmrtný list
- Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako nového odberateľa)

Pôvodný a nový odberateľ podpisujú žiadosť o zmenu odberateľa a nový odberateľ zároveň podpisuje tlačivo týkajúce sa doplňujúcich údajov k žiadosti. Príslušné tlačivá vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra.

Informácie o poruchách