Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Zmena obchodného mena

Zmenou obchodného mena sa rozumie, ak obchodné meno podľa dokladu oprávňujúceho na podnikanie alebo činnosť je iné ako obchodné meno uvedené v zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Uvedenú zmenu musí odberateľ vykonať osobne

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- žiadosť o zmenu zmluvných podmienok