Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Žiadosť o pripojenie - voda

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
   - Doklad totožnosti
   - Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
   - List vlastníctva
   - Parcelný snímok z pozemkovej evidencie
  - Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
   - Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa)
   - Projektovú dokumentáciu prípojky

2. podpísať (žiadosti/zmluvy vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
  - žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
​  - zmluva o dielo

Doklady a dokumentácia požadovaná k zriadeniu pripojenia je uvedená v Čl. 5 Technických podmienok pripojenia.

Ukážky montážnych prác a zariadení

Zjednodušený situačný náčrt je postačujúci v týchto prípadoch:
· rekonštrukcia jestvujúcej vodovodnej prípojky
· zrušenie paušálneho odberu vody
· zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod (legalizácia neoprávneného odberu)
· práce súvisiace s odstránením nedostatkov, ak pripojenie odberného miesta nevyhovuje aktuálnym technickým podmienkam pripojenia na verejný vodovod (zmena umiestnenia vodomera, nevyhovujúca šachta atď.)
· práce súvisiace s pripojením na verejný vodovod, ak sa realizuje rozšírenie verejného vodovodu v obci
· zriadenie vodovodnej prípojky (vrátane Projektu „Prípojka za 1 EUR) – okrem novostavieb, ak je žiadateľom fyzická osoba

Vyhotoviť zjednodušený situačný náčrt nemusí zákazník sám, môže o to požiadať VVS, a.s. za poplatok 18 EUR s DPH.
Napríklad na riešenie vodovodnej  prípojky okrem zjednodušeného náčrtu potrebuje zákazník:
a) Doklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzania odpadových vôd a Zmluvy o dielo (doklad totožnosti, výpis z OR)
b) List vlastníctva
c) Parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný vodovod napojiť.

Na zákazníckom centre bude žiadateľovi vyhotovená žiadosť a zmluva o dielo a budú mu predložené stanovenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok pripojenia bude žiadateľovi následne vyhotovená a predložená zmluva o dodávke vody, odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

Informácie o poruchách